Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-17
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/2 2018
Stan zmotywowania pracowników na podstawie funkcjonujących w przedsiębiorstwach systemów motywacyjnych i oceny miejsca pracy
(Level of employee motivation based on corporate motivation systems and job assessment)

Authors: Teresa Kupczyk
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Keywords: work motivation remuneration development job assessment
Year of publication:2018
Page range:11 (195-205)
Klasyfikacja JEL: M12 O15 J30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The main objective of the research was to identify the level of motivation among employees of enterprises based on motivation systems in place at the enterprises and on job assessment. Qualitative and quantitative research was held with the questionnaire filled in by 349 people employed based on labour agreements at Lower Silesian enterprises. The respondents’ assessment of their remuneration fell at a medium level. A significant, weak and positive correlation was revealed between education and dependence of a part of remuneration on work outcomes. There was a significant, weak and positive correlation with support of employees’ participation in decision making, while education correlated positively with employee development through training. The respondents offered a medium assessment of their jobs and the assessment correlated weakly and positively with employee education. The observed level of motivation in the studied group was higher than average.
Download file

Article file

Bibliography

1.Batt, R. (2002). Managing customer services: Human resource practices, quit rates, and sales growth. Academy of Management Journal, 3 (45), 587–597.
2.Borkowska, S. (2006). Motywacja i motywowanie. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. (s. 317–353). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Buckingham, M., Clifton, D. (2003). Teraz odkryj swoje silne strony. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
4.Burkiewicz, M. (2003). Rola zaangażowania pracowników w strategii ZZL. Warszawa: PRET.
5.Ciekanowski, Z. (2012). Czynniki i instrumenty kształtujące motywację. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 93, 87–101.
6.Dolot, A. (2014). Wybrane czynniki motywowania do pracy w świetle badań empirycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 71 (1917), 63–73.
7.ECS (2009). Europejskie badanie przedsiębiorstw. European Company Surveys (ECS). Pobrane z: https://www.eurofound.europa.eu/pl/surveys/european-company-surveys/ european-company-survey-2009/ecs-2009-methodology (15.02.2018).
8.Edenred (2016). Barometr Pracownika Edenred-IPSOS: samopoczucie i motywacja pracowników. Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP). Pobrane z: http://ccifp.pl/barometr-pracownika-edenred-ipsos-samopoczucie-i-motywacja-pracownik%C3%B3w (15.02.2018).
9.Edmans, A. (2012). The link between job satisfaction and firm value, with implications for corporate social responsibility. Academy of Management Perspectives, 4 (26), 1–19.
10.GUS (2017a). Bezrobocie rejestrowane. I–III kwartał 2017 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
11.GUS (2017b). Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
12.Hammersley, M., Atkinson, P. (2000). Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
13.Harter, J.K., Schmidt, F.L., Agrawal, S., Plowman, S.K., Blue, A. (2016). The Relationship Between Engagement at Work and Organizational Outcomes. 2016 Q12. Meta-Analysis: Ninth Edition. Gallup. Pobrane z: http://www.workcompprofessionals.com/advisory/2016L5/august/MetaAnalysis_Q12_ResearchPaper_0416_v5_sz.pdf (15.02.2018).
14.IDEA! HC (2016). Motywacje menedżerów 2016. IDEA! Human Capital. Pobrane z: http:// www.idea-hc.pl/badanie-motywacje-menedzerow-2016 (15.02.2018).
15.ILO (2017). World Employment and Social Outlook: Trends 2017. Geneva: International Labour Office.
16.Juchnowicz, M. (2002). Motywowanie pracowników w inteligentnej organizacji. W: A. Sajkiewicz (red.), Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność (s. 121– 122). Warszawa: Wydawnictwo Poltex.
17.Karaś, R. (2009). Teorie motywacji w zarządzaniu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
18.Kopertyńska, M.W. (2009). Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
19.Kotler, Ph. (2005). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. Likert, R. (1965). Motywacyjny aspekt zmodyfikowanej teorii organizacji i kierownictwa. W: M. Haire (red.), Nowoczesna teoria organizacji (s. 16–24). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
20.ManpowerGroup (2018). Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia. Polska. Raport z badania ManpowerGroup. I kwartał 2018 roku. Pobrane z: http://www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2017/12/Barometr_Manpower_Perspektyw_ Zatrudnienia_Q1_18_PL_www.pdf (15.02.2018).
21.Penc, J. (1998). Motywowanie w zarządzaniu. Kraków: Profesjonalna Szkoła Biznesu.
22.Pierścieniak, A., Krent, D., Jakieła, K. (2013). Motywacja wewnętrzna jako kluczowy czynnik zaangażowania pracownika. Przedsiębiorstwo i Region, 5, 38–47.
23.Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – zasoby. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
24.Skowron, Ł., Fojutowski, Ł., Sak-Skowron, M. (2011). Badanie poziomu motywacji i satysfakcji pracowników z wykorzystaniem modelu ścieżkowego. W: J. Garczarczyk, R. Skikiewicz (red.), Metody pomiaru i analizy rynku usług. Dylematy badawcze (s. 99–109). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
25.Tarka, P. (2015). Własności 5- i 7-stopniowej skali Likerta w kontekście normalizacji zmiennych metodą Kaufmana i Rousseeuwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 385, 286–295. DOI: 10.15611.
26.Wagner, R., Harter, J.K. (2006). 12: The elements of great managing. New York: Gallup Press. WTW (2017). 2017 Global Benefits Attitudes Survey. The employee voice: more security, more flexibility, more choice. Willis Towers Watson. Pobrane z: https://www. eurofound.europa.eu/pl/surveys/european-company-surveys/european-company-survey-2009/ecs-2009-methodology (15.02.2018).
27.Zając, S. (2014). Wpływ motywowania pracowników na jakość i efektywność pracy w przedsiębiorstwie. Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ im. Stanisława Pigonia, 67, 185–202.