Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/2 2018
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach a rola kierownicza w motywowaniu pracowników
(Human resource management in organizations and the managerial role in motivating employees)

Authors: Andrzej Wystalski
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Keywords: management human resource management mechanisms to motivate
Year of publication:2018
Page range:10 (121-130)
Klasyfikacja JEL: M12 M51 M54
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the article are presented theoretical assumptions pertain to human resource management. Mechanisms affecting employee’s motivation are introduced as well as general outline of good practice in human resource management. Showing the issues can be helpful in achiving success and obtaing competitive advantage for organisation management thanks to using adequate administration strategy.
Download file

Article file

Bibliography

1.Anssoff, H.I. (1985). Zarządzanie strategiczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Armstrong, M. (1996). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
2.Armstrong, M. (1998). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
3.Armstrong, M. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Difin.
4.Bieniok, H. (red.) (1999). Metody sprawnego zarządzania. Warszawa: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „Placet”.
5.Blanchard, K. (2007). Przywództwo wyższego stopnia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Błaszczyk, W. (2005). Metody organizacji i zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Chwistecka-Dudek, H., Dzieńdziora, J. (red.) (2015). Psychologiczne aspekty zachowań ludzi w organizacjach. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu.
8.Ciekanowski, Z. (2011). Motywacja a system ocen okresowych pracownika. Siedlce: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 90, 127–133.
9.Czermiński, A. (red.) (2001). Zarządzanie organizacjami. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
10.Czubasiewicz, H., Grajewski, P., Waśniewski, J. (red.) (2016). Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
11.Hammer, M. (2009). Reinżynieria i jej następstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Hartley, P. (2002). Komunikacja w grupie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
12.Janowska, Z. (2002). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
13.Król, H., Ludwiczyński, A. (red.) (2006). Zarządzanie zespołami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.
14.Lisiński, M., Wróbel, M. (red.) (2016). Współczesne problemy zarządzania organizacjami. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu.
15.Miszczak, A., Walasek, J. (2015). Wybrane czynniki motywujące pracowników w organizacji. Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, 1 (13), 52–70.
16.Mroziewski, M. (2006). Style kierowania i zarządzania. Warszawa: Difin.
17.Niestrój, R. (red.) (2014). Współczesne problemy zarządzania i marketingu. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu .
18.Robbins, S.P. (2002). Zasady zachowania w organizacji. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
19.Romanowska, M. (2001). Podstawy organizacji i zarządzania. Warszawa: Difin.
20.Sajkiewicz, A. (red.). (2000). Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja – kierowanie – ekonomika. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
21.Swół, R. (2012). Struktura organizacyjna we współczesnej organizacji. Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, 3, 212–223
22.Tokarski, S. (2006). Kierownik w organizacji. Warszawa: Difin.
23.Whiddett, S. (red.) (2003). Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
24.Wziątek-Staśko, A. (red.) (2014). Kapitał ludzki wobec wyzwań współczesności. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu.