Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-24
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/2 2018
Aspiracje edukacyjne Polaków w latach 2010–2017
(Educational aspirations in polish society in period 2010–2017)

Authors: Katarzyna Włodarczyk
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: education society Poland
Year of publication:2018
Page range:11 (283-293)
Klasyfikacja JEL: D19 O15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Educational aspirations expressed by society are important resource and factor in the 21st century economy. The main aim of present paper is evaluating of educational behaviours and aspirations in Polish society. For the purpose analysis, reports prepared by CBOS (Public Opinion Research Centre) for period 2010–2017, results of own research and statistical data from GUS (Central Statistical Office of Poland) for period 2010–2016 were referred to. In results can see that Polish people are inclined to believe that education plays a crucial role in every-day and social life.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aldridge, A. (2006). Konsumpcja. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
2.Bywalec, C. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
3.Bywalec, C. (2017). Gospodarstwo domowe. Ekonomika, finanse, konsumpcja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
4.CBOS (2017a). Ocena sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem. Komunikat z badań nr 35. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
5.CBOS (2017b). Czy warto się kształcić? Komunikat z badań nr 62. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
6.CBOS (2017c). Jak osiągnąć sukces zawodowy? Komunikat z badań nr 70. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
7.Dąbrowska, A., Bylok, F., Janoś-Kresło, M., Kiełczewski, D., Ozimek, I. (2015). Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
8.Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (red.) (2007). Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
9.GUS (2017a). Rachunki narodowe. Struktura spożycia w sektorze gospodarstw domowych (ceny bieżące). GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/rachunki-narodowe (31.12.2017).
10.GUS (2017b). Sytuacja gospodarstw domowych w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych (za poszczególne lata 2010–2016). GUS. Pobrane z: http://stat.gov. pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci (31.12.2017).
11.Kieżel, E. (red.) (2010). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
12.Smyczek, S., Sowa, I. (2005). Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje. Warszawa: Difin.
13.Starosta, P. (2001). Społeczne skutki globalizacji. W: J. Klich (red.), Globalizacja (s. 41–64). Kraków: Instytut Studiów Strategicznych.
14.Stiglitz, J.E. (2004). Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Włodarczyk, K. (2013). Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
15.Włodarczyk-Śpiewak, K. (2009). Cywilizacja zachodnia – konsumpcja społeczeństwa. W: M. Noga, K. Stawicka (red.), Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji (s. 87–96). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
16.Włodarczyk, K., Sikorska, J. (2017a). Aspiracje zawodowe młodych osób na polskim rynku pracy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 310, 201–214.
17.Włodarczyk, K., Sikorska, J. (2017b). Przykład dobrej praktyki dla wsparcia pokolenia Y na rynku pracy. Marketing i Rynek, 4, 420–428.