Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/2 2018
Rozwój refleksji kulturowej w XX wieku oraz perspektywa kultury narodowej w badaniach kultury organizacyjnej
(The development of cultural reflection in the 20th century and the perspective of national culture in the studies of organizational culture)

Authors: Justyna Olszewska
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Keywords: national organizational culture organizational culture cross cultural research
Year of publication:2018
Page range:10 (67-76)
Klasyfikacja JEL: M10 M14 M54
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Awareness of cultural differences allows to build business relationships and communication style effectively as well as select tools and solutions in the management process properly. The purpose of this article is to present what grounds our contemporary approach to organizational culture grew on, what caused that we approach the context of national culture in organizational culture in this particular way.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bachnik, K (2010). Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w procesach zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
2.Białas, S. (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
3.Hatch, M.J. (2002). Teoria organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Kostera, M. (2005). Antropologia organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Lee, Y., Kramer, A. (2016). The role of purposeful diversity and inclusion strategy (PDIS) and cultural tightness/looseness in the relationship between national and organizational culture. Human Resource Management Review, 3 (26). Pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/291555964_The_role_of_purposeful_diversity_and_inclusion_strategy_PDIS_and_cultural_tightnesslooseness_in_the_relationship_between_
6.national_culture_and_organizational_culture (2018.02.04).
7.Limański, A., Drabik, I. (2012). Znaczenie uwarunkowań kulturowych w działalności przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. W: L. Woszczek, T. Grabiński, S. Sorys, A. Tabor (red.), Z badań nad procesami z pogranicza psychologii, socjologii i edukacji (s. 12–26). Chrzanów–Kraków: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej
8.im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.
9.Mead, R., Andrews, T.G. (2011). Zarządzanie międzynarodowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
10.Murdock, G.P. (1954). Outline of World Cultures. New Haven: Human Relations Area Files.
11.Smircich, L. (1983), Concepts of Culture and Organizational. Administrative Science Quarterly, 3 (28), 339–358.
12.Sułkowski, Ł. (2011). Krytyczna wizja kultury organizacyjnej. Problemy Zarządzania, 1 (9/4), 7–25.
13.Sułkowski, Ł. (2012). Kulturowe procesy zarządzania. Warszawa: Difin.
14.Sułkowski, Ł. (2013). Kultura jakości w zarządzaniu, czyli pomiędzy tożsamością a kulturą organizacyjną, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 8/2 (14), 25–37.
15.Sułkowski, Ł., Bednarek, M., Parkes, A. (2016), Kulturowa zmienność procesów zarządzania. Warszawa: Difin.
16.Szaban, J. (2012). Zachowania organizacyjne. Aspekt międzynarodowy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
17.Szymańska, K. (2012). Kulturowy kontekst zarządzania. W: A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia (s. 470–491). Warszawa: Wolters Kluwer.