Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 47/3 2017
Kreowanie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd gminny (na przykładzie miasta Żagania)
(Facilitating the development of entrepreneurship by local governments (on the example of the town of Żagań))

Authors: Janina Jędrzejczak-Gas
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania

Anetta Barska
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania

Joanna Wyrwa
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania
Keywords: municipal authority (local government) entrepreneurship support entrepreneurship support instruments
Data publikacji całości:2017
Page range:11 (125-135)
Klasyfikacja JEL: L26 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Local governments have at their disposal a number of instruments that can stimulate the development of local entrepreneurship. In many municipalities, the influence of local authorities on the environment of local entrepreneurs proves inconsistent and devoid of complexity. The necessity to transform the existing forms of support for local entrepreneurship were also recognized by the authorities of the town of Żagań who have taken measures leading to the development of the program of supporting entrepreneurship. The aim of this study is to describe the instruments of supporting entrepreneurship by the local government and to present the legal and organizational forms of entrepreneurship supported by the municipal authorities of Żagań in the program of supporting entrepreneurship to be implemented by the town of Żagań in the years 2016–2020.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dziemianowicz, W., Mackiewicz, M., Malinowska, E., Misiąg, W., Tomalak, M. (2000). Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Warszawa: PFPiRMiŚP.
2.Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
3.Kudłacz, T. (2008). Rozwój lokalny. W: J. Hausner (red.), Ekonomia społeczna a rozwój (s. 103–123). Kraków: MSA UE w Krakowie.
4.Program wspierania przedsiębiorczości miasta Żagań na lata 2016–2020 (2016). Załącznik do Uchwały nr XXVIII/93/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016 r.
5.Strategia rozwoju miasta Żagań na lata 2015–2020 (2015). Załącznik do Uchwały nr VIII/26/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 30 kwietnia 2015 r.
6.Strużycki, M. (red.). (2006). Przedsiębiorczość w procesach rozwoju rynków lokalnych. Warszawa: IRWiK.
7.Skica, T. (2008). Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny (na przykładzie gmin województwa podkarpackiego). Samorząd Terytorialny, 1–2, 43–62.
8.Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.).
9.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).
10.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 827).
11.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).
12.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).
13.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016, poz. 446 z późn. zm.).
14.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).
15.Wojciechowski, E. (2003). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Difin.