Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 47/3 2017

Year of publication:2017
# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Title page)
1 (1-1) --- More
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (2-2) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
4 (3-6) --- More
1.

Wstęp


(Introduction)
2 (7-8) Rafał Nagaj, Piotr Szkudlarek More
2.

Metodologia oceny credit ratingów


(Credit rating assessment methodology)
13 (11-23) Patrycja Chodnicka-Jaworska More
3.

Wikinomiczne wzorce biznesowe w warunkach polskich


(Wikinomic business patterns incorporated in Polish conditions)
10 (25-34) Aleksander Jakimowicz More
4.

Taksonomiczna analiza informacyjności kostek danych – objętość informacyjna na wybranym przykładzie ekorozwoju


(Taxonomical analysis information of data cubes – volume of information on the chosen example of eco development)
15 (35-49) Bogusław Kaczmarczyk, Łukasz Popławski More
5.

Modelowanie modularne wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa


(Modular modelling of public interventions impact on the level of poverty)
14 (51-64) Małgorzata Łatuszyńska, Shivan Fate More
6.

Zmiana paradygmatu i metody współczesnej ekonomii – rola ekonomii behawioralnej


(Change of the paradigm and method of modern economics – the role of behavioral economics)
18 (65-82) Danuta Miłaszewicz More
7.

Badanie ubóstwa z wykorzystaniem metody VMCM


(Study of poverty using the method VMCM on the example of West Pomeranian Province)
13 (83-95) Kesra Nermend, Małgorzata Łatuszyńska, Mariusz Borawski, Shivan Fate More
8.

Wykorzystanie modelu CGE w pomiarze rzeczywistości gospodarczej na wybranych przykładach


(Application of CGE models in economy measurement based on selected examples)
11 (97-107) Jan Polaszczyk More
9.

Ocena zrównoważenia rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej przy wykorzystaniu metody analitycznego procesu hierarchicznego


(Evaluation of the sustainability of selected communes in Poznań agglomeration using the analytic hierarchy process)
13 (109-121) Piotr Szczepański, Michał Fiedler, Adam Zydroń More
10.

Kreowanie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd gminny (na przykładzie miasta Żagania)


(Facilitating the development of entrepreneurship by local governments (on the example of the town of Żagań))
11 (125-135) Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska, Joanna Wyrwa More
11.

Rynek pracy Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich


(The labor market of the Functional Area of Oder Communes)
12 (137-148) Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas, Joanna Wyrwa More
12.

Konkurencyjność eksportu Białorusi na tle uwarunkowań gospodarczych


(Competitiveness of Belarus exports on the basis of economic forming conditions)
12 (149-160) Sergiusz Bojarczyk More
13.

Charakterystyka pomocy publicznej udzielanej sektorowi MŚP ze środków unijnych przez urzędy pracy – przykład łódzkich urzędów pracy


(The state aid for SME sector from EU funds granted by labour offices – case of labour offices in Lodz)
10 (161-170) Eugeniusz Brzuska More
14.

Krzywe Phillipsa w krajach Grupy Wyszehradzkiej


(Phillips curves in the Visegrad Group countries)
12 (171-182) Tomasz Grabia More
15.

Przemysły morskie jako przestrzeń innowacji i aktywności gospodarczej w Unii Europejskiej


(Maritime industries as an European Union innovation and economic activity areas)
11 (183-193) Marek Grzybowski More
16.

Budowa przewagi konkurencyjnej przez współczesne przedsiębiorstwa w nowych realiach gospodarczych


(Construction of competitive advantages by contemporary enterprises in new economic realism)
11 (195-205) Michał Igielski More
17.

Rozwój infrastruktury drogowej a kolizje z udziałem zwierzyny leśnej


(The development of road infrastructure and collisions involving animals)
13 (207-219) Mateusz Iwiński, Adam Zydroń, Magdalena Antkowiak, Piotr Szczepański More
18.

Perspektywy realizacji zasad Wikinomii w administracji publicznej w Polsce


(Perspectives of implementing principles of wikinomics in Polish public administration)
12 (221-232) Aleksander Jakimowicz, Daniel Rzeczkowski More
19.

Zróżnicowanie dynamiki dochodów gmin województwa podkarpackiego w latach 2006–2015


(The Podkarpackie province communes incomes dynamics diversity between 2006 and 2015)
13 (233-245) Marek Kiczek More
20.

Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce


(Non-alcoholic drinks’ market in Poland)
10 (247-256) Lidia Kłos More
21.

Przygotowanie przetworów z warzyw jako przejaw racjonalnej konsumpcji żywności w polskich gospodarstwach domowych


(Preparing vegetable preserves as expression of rational consumption of food in Polish households)
14 (257-270) Renata Korzeniowska-Ginter More
22.

Changes in work culture in one-generation companies in the it sector

10 (271-280) Grażyna Krzyminiewska More
23.

Na czym polega decentralizacja w polityce rynku pracy?


(Decentralization of the labour market policy)
11 (281-291) Iwona Kukulak-Dolata More
24.

Współczesne uwarunkowania napływu kapitału zagranicznego w aspekcie rozwoju lokalnego


(Contemporary conditions of foreign capital inflow in the aspect of local development)
13 (293-305) Wiesława Lizińska More
25.

Diagnoza i tendencje w obszarze zatrudnienia w gospodarce polskiej. Ujęcie regionalne


(Diagnosis and tendencies of employment in the Polish economy)
12 (307-318) Mariusz Nyk More
26.

Program Inteligentny Rozwój jako wsparcie innowacji ekologicznych w Polsce


(Program of intelligent development as the support of ecological innovation in Poland)
10 (319-328) Jolanta Pakulska, Małgorzata Rutkowska More
27.

Potencjał dla rozwoju klastrów motoryzacyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych na przykładzie strefy wałbrzyskiej i legnickiej


(Potential for development of automotive clusters in special economic zones illustrated by the example of the Wałbrzych and Legnica zones)
16 (329-344) Alina Piątyszek-Pych More
28.

Notifications to food from European Union countries in the rasff

14 (345-358) Marcin Pigłowski More
29.

Współczesna mobilność – preferencje pasażerów portu lotniczego w Gdańsku


(Contemporary mobility – Gdańsk airport passengers preferences case study)
11 (359-369) Adam Przybyłowski More
30.

Lokalny plan rewitalizacji jako narzędzie wspierania rozwoju obszarów problemowych


(Local revitalization plan as a tool for supporting the development of problem area)
10 (371-380) Beata Skubiak More
31.

Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego


(Conditionality of the system of control of the financial economy of selfgovernment units)
13 (381-393) Piotr Sołtyk More
32.

Koszty prac melioracyjnych w powiecie poznańskim


(Costs of water reclamation works in the Poznań district)
11 (395-405) Piotr Stachowski, Anna Oliskiewicz-Krzywicka, Karolina Kraczkowska More
33.

Znaczenie produktów turystycznych dla gospodarki regionalnej na przykładzie Podkarpacia


(Significance of tourism products for regional economy based on subcarpathian voivodeship)
11 (407-417) Artur Stec More
34.

Inwestycje i zatrudnienie w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w pierwszej dekadzie członkostwa w UE


(Investments and employment in selected Central and Eastern European countries during the first decade of EU membership)
14 (419-432) Anna Szymczak More
35.

Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy – analiza porównawcza


(The service sector of a knowledge-based economy – a comparative study)
12 (433-444) Grażyna Węgrzyn, Danuta Miłaszewicz More
36.

Criteria for buying organic food by consumers from different regions of Poland

12 (445-456) Julia Wojciechowska-Solis, Andrzej Soroka More
37.

The attitude of polish society living in rural and urban areas towards renewable energy sources

13 (457-469) Julia Wojciechowska-Solis, Andrzej Soroka More
38.

Analiza regulacji branży hazardowej na przykładzie zakładów wzajemnych w wybranych krajach UE: znaczenie dla gospodarki


(Analysis of the betting regulations in selected EU countries: the impact on the local economy)
12 (471-482) Pavel Zhebrouski More
39.

Określenie wpływu wybranych parametrów działki budowlanej na jej wartość rynkową


(Determining the influence of selected parameters of the building parcel on its market value)
9 (483-491) Adam Zydroń, Dariusz Kayzer, Mateusz Iwiński More
40.

Recenzja książki: Kategorie wolności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej, red. Urszula Zagóra-Jonszta, Renata Pęciak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.


(Review of the monography: Categories of freedom in terms of selected trends in economic thought, ed. Urszula Zagora-Jonszta, Renata Pęciak, Publisher of University of Economics in Katowice, Katowice 2016.)
5 (495-499) Grażyna Wolska More