Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-39
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 47/3 2017
Określenie wpływu wybranych parametrów działki budowlanej na jej wartość rynkową
(Determining the influence of selected parameters of the building parcel on its market value)

Authors: Adam Zydroń
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dariusz Kayzer
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Mateusz Iwiński
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Keywords: undeveloped real estate property valuation multiple regression neural networks
Year of publication:2017
Page range:9 (483-491)
Klasyfikacja JEL: Q01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the study was to select the factors influencing the value of land properties for construction purposes in the Kornik municipality in the years 2010–2013, with particular emphasis on factors directly related to the features of the analyzed plots. The data used for the purchase-sale of undeveloped real estate acquired from the District Geodetic and Cartographic Documentation Center in Poznan were used. Data collected were analyzed for multiple regression and neural networks. The research allowed to distinguish the attributes influencing the value of real estate and determining the degree of their influence.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bitner, A. (2010). O użyteczności metod statystycznych w wycenie nieruchomości. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 12,145–158.
2.Gawroński, K., Prus, B. (2005). Lokalny rynek nieruchomości oraz wybrane czynniki kształtujące ceny nieruchomości rolnych i działek budowlanych na przykładzie miasta Niepołomice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4, 7–18.
3.Zydroń, A. (2011). Analiza rynku nieruchomości niezabudowanych w wybranych gminach Wielkopolski. Rocznik Ochrony Środowiska, 13, 2033–2048.
4.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
5.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. nr 207, poz. 2109 z późn. zm.).