Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 47/3 2017
Ocena zrównoważenia rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej przy wykorzystaniu metody analitycznego procesu hierarchicznego
(Evaluation of the sustainability of selected communes in Poznań agglomeration using the analytic hierarchy process)

Authors: Piotr Szczepański
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Michał Fiedler
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Adam Zydroń
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Keywords: Poznań agglomeration local government sustainable development spatial planning
Year of publication:2017
Page range:13 (109-121)
Klasyfikacja JEL: Q01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Implementing the constitutional principle of sustainable development is now a major challenge for local government authorities. The most important common feature of the surveyed units is the immediate vicinity of the agglomeration center – Poznan. The subject communities are subject to very dynamic processes of social, economic and spatial transformation. In the context of strong suburbanisation and environmental pressures, the real challenge is the effective implementation of the concept of sustainable development. This article was based on the accepted criteria of the assessment of the degree of sustainability of rural communities in Poznan agglomeration. The results obtained, despite the diversity of the surveyed units, allow the classification of municipalities in terms of the level of sustainability.
Download file

Article file

Bibliography

1.Borys, T. (1999). Wskaźniki ekorozwoju. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
2.Borys, T. (2005). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Warszawa–Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
3.Korol, J. (2007). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
4.Łuczak, A., Wysocki, F. (2005). Wykorzystanie metod taksonometrycznych i analitycznego procesu hierarchicznego do programowania rozwoju obszarów wiejskich. Poznań: Wydawnictwo AR w Poznaniu.
5.Markowski, T., Marszał, T. (2006). Metropolie. Obszary Metropolitalne. Metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe. Warszawa: KPZK PAN.
6.Prusak, A., Strojny, J., Stefanow, P. (2014). Analityczny proces hierarchiczny (AHP) na skróty – kluczowe pojęcia i literatura. Humanities and Social Sciences. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
7.Przybyła, Z. (2014). Rozwój zrównoważony jako koncepcja dynamiczna kształtowania przestrzeni gospodarczej, W: J. Potocki, J. Ładysz (red.), Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (s. 257–260). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
8.Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. Nowy York: McGraw Hill International.
9.Szczepański, P., Zydroń, A., Zbierska, A. (2014). Ocena zrównoważenia społeczno-ekonomicznych aspektów rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem uogólnionej miary odległości. Studia i Prace WNEiZ US, 37 (3).
10.Zbierska, A. (2015). Analiza porównawcza wskaźników ładu przestrzennego na poziomie gminy. Studia i Prace WNEiZ US, 40 (2).
11.Zielińska, A. (2015). Analiza wskaźników rozwoju zrównoważonego gmin zlokalizowanych na obszarach chronionych. Studia i Prace WNEiZ US, 40 (2).
12.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073).