Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-26
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 47/3 2017
Program Inteligentny Rozwój jako wsparcie innowacji ekologicznych w Polsce
(Program of intelligent development as the support of ecological innovation in Poland)

Authors: Jolanta Pakulska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Małgorzata Rutkowska
Politechnika Wrocławska
Keywords: ecological innovation (ecoinnovation) sustainable development biogas plant
Year of publication:2017
Page range:10 (319-328)
Klasyfikacja JEL: F64 J43 O13 Q19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper presents the possibilities of obtaining support from the Intelligent Development Program for eco-innovation projects. Initially, the concept of Eco-Innovation was introduced and the principles of the Program have been discussed. Then the Authors analyzed selected projects that are eco-innovative. These projects cover the whole range of innovation from design to implementation of a new eco-innovation product to the market.
Download file

Article file

Bibliography

1.Carley, M., Spapens, P. (2000). Dzielenie się światem. Białystok–Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.
2.Dziedzic, S., Woźniak, L. (2013). Ekoinnowacje jako priorytetowy kierunek Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska.
3.James, P. (2001). Toward sustainable bussines? W: M. Charter, U. Tischner (red.), Sustainable Solution. Sheffield: Greenleaf Publishing.
4.Ottman, J.A., Strafford, E.R., Hartman, C.L. (2006). Avoiding green marketing myopia: Ways to improve consumer appeal for environmentally preferable products. Environment: Science and Policy for Sustainble Development, 48 (5).
5.Szpor, A., Śniegocki, A. (2012). Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
6.EIO (2013). Europe in transition: Paving the way to a green economy through ecoinnovation. Eco-innovation. Observatory Founded by the European commission, DG Environment, Brussels.
7.Prystrom, J. (2013). Innowacje ekologiczne a ochrona środowiska wobec wyzwań XXI wieku na przykładzie strategii Unii Europejskiej. Ekonomia i Środowisko, 1 (44), 83.
8.Decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca Program ramowy na rzecz konkurencyjności innowacji (2007–2013), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L310/15.
9.Foltynowicz, Z. (2009). Ekoinnowacje szansą na rozwój. Ecomanager, 1. Pobrane z: http://e--czytelnia.abrys.pl/ecomanager/2009-1-419/zarzadzanie-4180/ekoinnowacje-szansa-na-rozwoj-9919 (10.09.2015).
10.http://www.mapadotacji.gov.pl/ (10.05.2017).
11.https://www.poir.gov.pl/media/30279/SZOOP_POIR_OK_30112016.pdf (12.05.2017).
12.https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/zasady/co-mozna-zrealizowac/ (10.05.2017).
13.https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/zasady/dla-kogo-jest-program/ (10.05.2017).