Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.31-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 31 2017
Wpływ wielkości i własności przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną przemysłu w województwie śląskim - ujęcie ewolucyjne
(Evolution of innovation activity in the context of size and capit alown of enterprises in Silesia province – system approach)

Authors: Arkadiusz Świadek
Uniwersytet Zielonogórski Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
Keywords: innovation innovativeness measurement of innovativeness innovation activity
Year of publication:2017
Page range:14 (23-36)
Klasyfikacja JEL: O31 O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In transitions countries company’ size and equity property flown on economy processes, including innovation activity in industry. Driven researches show that the key to accelerate economy development is a technology transfer from foreign countries. Implementing of new solutions depends on medium and large organizations, rather than micro and small. Traditional micro and small regional enterprises feature a low level of taking up risks capability. An innovation activity in industry systems grows up during a time flow, but only in a small domestic enterprises, and it’s similar to their foreign and larger competitors. This paper discusses the problems of size and equity own of enterprises for innovation activity in regional industry systems in Silesia province in the period 2004–2006 and 2010–2012.
Download file

Article file

Bibliography

1.BMWi (2002). Mehr Dynamik für zukunftfähige Arbeits-plätze, Innovationspolitik. Bergheim: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.
2.Capello, R. (1999). Spatial transfer of knowledge in high technology milieux. Learning versus collective learning process. Regional Studies, 33, 353–365.
3.CASE (2005). Sieci innowacji w polskiej gospodarce – stan obecny i perspektywy rozwoju, 60. Warszawa: CASE.
4.Drucker, P. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
5.Edquist, Ch., McKelvey, M. (2000). Introduction. W: Ch. Edquist, M. McKelvey (red.), Systems of Innovation. Growth, Competi-tiveness and Employment (s. 1–39). Cheltenham: Edward Elgar.
6.Herrera, L., Sanchez-Gonzalez, G., Bravo, E. (2010). Firm size and innovation policy. Working Paper on XX Congreso Nacional de Acede. Granada.
7.Huggins, R. (1995). Competitiveness and the global region. The role of networking. Paper prepared for the Regional Studies Association Conference on „Regional Futures. Past and Present, East and West”, Mass. Gothenburg.
8.Janasz, W. (2000). Proces innowacyjny i jego specyficzne cechy. W: W. Janasz, K. Janasz, A. Świadek, J. Wiśniewska, Strategie innowacyjnej przedsiębiorstw (s. 159–201). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
9.OECD (2005). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie. Paryż: OECD, Eurostat.
10.Okoń-Horodyńska, E. (1998). Narodowy system innowacji w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
11.Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
12.Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystki. Tom 2. Kraków: Statsoft.
13.Stawasz, E. (1999). Innowacje a mała firma. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
14.Świadek, A. (2007). Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w przemyśle polskim. Studium badawcze. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
15.Świadek, A. (2011). Regionalne systemy innowacji w Polsce. Warszawa: Difin.
16.Świadek, A. (2014). Wpływ wielkości przedsiębiorstw na innowacyjność systemu przemysłowego w Polsce. Gospodarka Narodowa, 1 (269), 121–139.
17.Świadek, A., Szopik-Depczyńska, K. (2012a). Wielkość przedsiębiorstw a aktywność innowacyjna regionalnego systemu przemysłowego w województwie wielkopolskim w latach 2009–2011. W: T. Rynarzewski, E. Mińska-Struzik (red.), Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki (s. 339–349). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
18.Świadek, A., Szopik-Depczyńska, K. (2012b). Wpływ wielkości przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w regionach peryferyjnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 717. Ekonomiczne Problemy Usług, 93, 253–258.
19.Świadek, A., Szopik-Depczyńska, K. (2012c). Wpływ wielkości przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną w regionalnym systemie przemysłowym w województwie zachodniopomorskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 736. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 55, 201–220.
20.Świadek, A., Szopik-Depczyńska, K. (2013). Aktywność innowacyjna a wielkość przedsiębiorstw w systemie przemysłowym Małopolski. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 307, 634–643.
21.Welfe, A. (1988). Ekonometria. Warszawa: PWE.