Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 31 2017

Year of publication:2017

Articles

# Title Page range Authors Actions
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (2-2) --- More
*

Spis treści


(Table of Contents)
2 (3-4) --- More
*

Strona tytułowa


(Front page)
1 (1-1) --- More
1.

Innowacyjność organizacji - istota i pomiar


(Organization innovativeness – nature and measurement)
13 (9-21) Joanna Rudawska More
2.

Wpływ wielkości i własności przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną przemysłu w województwie śląskim - ujęcie ewolucyjne


(Evolution of innovation activity in the context of size and capit alown of enterprises in Silesia province – system approach)
14 (23-36) Arkadiusz Świadek More
3.

Rozwój potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstw finansowych w Polsce a poziom ich innowacyjności


(The development of the absorptive capacity of financial enterprises operating in Poland versus their innovativeness)
16 (37-52) Waldemar Glabiszewski More
4.

Wartość publiczna a działalność przedsiębiorstw


(Public value and business activity)
12 (53-64) Magdalena Wiśniewska More
5.

Struktura przemysłu a kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw z Polski Zachodniej


(Structure of the industry and the innovative cooperation of the entities from West Poland)
14 (65-78) Marek Tomaszewski More
6.

Lean management jako innowacja organizacyjna w szpitalach


(Lean management – organisational innovation in hospitals)
14 (79-92) Jan Maksymilian Janiszewski More
7.

Transfer technologii w kształtowaniu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych


(A transfer of technology in development of an innovative activity of industrial enterprises)
13 (93-105) Marlena Płonka More
8.

Kształtowanie działalności komunikacyjnej ośrodków transferu technlogii - dobre praktyki z zagranicy


(How to shape communication activities of technology transfer offices? Good practices from abroad)
14 (107-120) Marzena Feldy More
9.

Ewolucja i monitoring programów inkubacji - doświadczenia zagraniczne i polskie


(Monitoring and evaluation of incubation programmes – international and Polish perspective)
13 (121-133) Anna Tórz More
10.

Instytucje finansujące a aktywność innowacyjna w przedsiębiorstwach przemysłowych w województwie lubuskim i dolnośląskim


(Financing institutions and innovation activity in industry in Lubusz and Lower Silesian Voivodeship)
17 (135-151) Jadwiga Gorączkowska More
11.

Finansowanie inwestycji technologicznych - analiza Działania 4.3 Kredyt technologiczny w województwie łódzkim


(Financing technological investments – analysis of measure 4 .3 technological credit in the Lodz voivodeship)
15 (153-167) Ewelina Kiełek-Więcławska More
12.

Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej na przykładzie polskich i zagranicznych programów wsparcia


(The research and development financing – the examples of Polish and international support programs)
18 (169-186) Dariusz M. Trzmielak, Magdalena Skoneczna More
13.

Crowdfunding jako źródło innowacji w nauce


(Crowdfunding as a source of science innovation)
13 (187-199) Sylwana Kaźmierska More