Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.31-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 31 2017
Ewolucja i monitoring programów inkubacji - doświadczenia zagraniczne i polskie
(Monitoring and evaluation of incubation programmes – international and Polish perspective)

Authors: Anna Tórz
mgr, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Keywords: incubation programs monitoring
Year of publication:2017
Page range:13 (121-133)
Klasyfikacja JEL: M13 O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The Polish Business Support Organizations have not been able to implement standards for measuring their performance. As the development of incubation programmes in Poland has mainly been supported by European Union (EU) funds, the monitoring and evaluation of their impact have been focused only on reporting project indicators. The aim of this article is to show the need of designing a monitoring and evaluation model for the Polish incubation programmes. Firstly, the Polish Business Support Organization’s system is described, then, good practices and manuals which could be adapted to Polish monitoring and evaluation system are presented, and, finally, the next steps for designing of the model are proposed.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aernoudt, R. (2004). Incubators. Tool for Entrepreneurship? Small Business Economics, 2 (2), 127–135.
2.Bąkowski, A., Mażewska, M. (red.) (2014). Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości). Raport z badania 2014. Warszawa: PARP.
3.Bienias, S., Gapski, T., Jąkalski, J., Lewandowska, I., Opałka, E., Strzęboszewski, P. (2012). Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
4.Cammarata, K. (2003). Self-Evaluation Workbook for Business Incubators. Ohio: NBIA Publication.
5.Ciężka, B. (2005). Pojęcie ewaluacji i jej rodzaje. W: Ewaluacja – kwestie ogólne (s. 3–8). Warszawa: Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne.
6.EBN (2008). EU|BIC Criteria. Pobrano z: http://ebn.be/downloads/2%20EU-BIC%20Quality%20Criteria.pdf (15.10.2016).
7.Ekiert, K. (2004). Ewaluacja w administracji publicznej – funkcje, standardy i warunki stosowania. Warszawa: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.
8.ETO (2014). Czy ze środków EFRR skutecznie wspierano rozwój inkubatorów przedsiębiorczości? Pobrano z: www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14.../SR14_07_PL.pdf (15.10.2016).
9.Ferry, M., Olejniczak, K. (2008). Wykorzystanie ewaluacji w zarządzaniu programami unijnymi w Polsce. Warszawa: Ernst & Young.
10.Guliński, J., Zasiadły, K. (2005). Inkubator przedsiębiorczości akademickiej. Podręcznik dla organizatorów i pracowników. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
11.Haber, A., Szałaj, M. (2010). Ewaluacja organizacji a zarządzanie strategiczne. W: A. Haber, M. Szałaj (red.), Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym (s. 63–76). Warszawa: PARP.
12.Hannon, P.D. (2003). A conceptual development framework for management and leadership learning in the UK incubator sector. Education & Training, 8/9 (45), 449–460.
13.Knosala, E. (2011). Zarys teorii decyzji w nauce administracji. Warszawa: Wolters Kluwer.
14.Kozak, M. (2008). Polityka spójności jako przedmiot badań ewaluacyjnych. W: K. Olejniczak,
15.M. Kozak, B. Ledzion (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki (s. 44–59). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
16.Kozak, M. (2015). Ewaluacja i monitorowanie w systemie zarządzania polityką rozwoju w Polsce. W: Monitorowanie i ewaluacja polityk publicznych. Doświadczenia przeszłości wyzwaniem dla przyszłości (s. 15–30). Opole: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Opolskie Obserwatorium Terytorialne.
17.Malik, K. (2011). Ewaluacja polityki rozwoju regionu. Metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego. Studia Regionalia, 135, 57–61.
18.Matusiak, K.B. (red.) (2008). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa:
19.Mażewska, M., Milczarczyk, A. (2013). Standardy działania i dobre praktyki w ośrodkach innowacji. Poznań–Warszawa: SOOIPP. Pobrano z: http://sooipp.org.pl/standardy-dzialaniaoiip
20.Phana, P.H., Siegelb, D.S., Wright, M. (2005). Science parks and incubators: observations, synthesis and future research. Journal of Business Venturing, 2 (20), 165–182.
21.Reichart, I. (2011). Ewaluacja jako narzędzie analizy polityk publicznych. Zarządzanie Publiczne, 1 (13), 11–23.
22.Rice, M.P., Matthews, J.B. (1995). Growing New Ventures, Creating New Jobs. Principles & Practices of Successful Business Incubation. Westport: Quarum Books.
23.Rossi, P.H., Freeman, H.E. (1993). Evaluation. A systemathic approach. Thausand Oaks: SAGE Publication.
24.Tórz, A. (2012). Inkubatory technologiczne. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012 (s. 43–54). Warszawa: PARP.
25.Tórz, A. (2014). Inkubatory technologiczne. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości). Raport z badania 2014 (s. 51–63). Warszawa: PARP.