Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 131 (1) 2018
Kompetencje cyfrowe w polityce innowacyjnej Polski i Unii Europejskiej
(DIGITAL COMPETENCES IN THE INNOVATION POLICY OF POLAND AND THE EUROPEAN UNION)

Authors: Henryk Babis
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: electronic communication digital technologies digital competences digital exclusion and inclusion
Year of publication:2018
Page range:8 (31-38)
Klasyfikacja JEL: O31 O52
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to show the role of digital competences in the light of digital technologies in electronic communication. This problem is presented on the base of the analysis of European Union documents and the Polish Operational Program Digital Poland.
Download file

Article file

Bibliography

1.Buchholtz, S., Buchner, A., Filiciak, M., Jasiewicz, J., Kabicz, P., Mierzecka, A., Pospieszyńska-Burzyńska, J., Szczerba, P., Tarkowski, A., Trzeciakowski, r. (2015). Analiza doświadczeń oraz identyfikacja dobrych praktyk w obszarze wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych w kontekście przygotowania szczegółowych zasad wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 oraz koordynacji celu tematycznego. Raport końcowy. Warszawa.
2.Castells, M. (2011). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Danielewicz, M., Tarkowski, A. (2013). Prawo autorskie w czasach zmiany. O normach społecznych korzystania z treści. Warszawa: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.
4.Drabowicz, T. (2014). Determinanty nierówności w kompetencjach cyfrowych dorosłych Polaków. W: B. Káos, J.Szymańczak (red.), Nierówności społeczne w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
5.Enders Analysis (2017). Children’s changing video habits and implications for the content market. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX: 52018DC0022&from=ES.
6.Eurostat (2015). Being young in Europe today – digital world. Pobrano z: http://ec.europa.eu/ eurostat/statis tics-explained/index.php/Being_young_in_Europe_today_-_digital_world.
7.Głomb, K. (red.) (2009). Kompetencje cyfrowe. Dokument roboczy Komisji Europejskiej, Tarnów. Jasiewicz, J., Filiciak, M., Mierzecka, A., ĝliwowski, K., Klimczuk, A., Kisilowska, M., Tarkowski, A., ZadroĪny, J. (2015). Ramowy katalog kompetencji cyfrowych. Pobrano z: https://mc.bip.gov.pl/rok-2015/ramowy-katalog-kompetencji-cyfrowych.html.
8.Komisja Europejska (2006). The Key Competences for Lifelong Learning – A European Framework. Official Journal of the European Union, 30 December 2006/L394.
9.Komisja Europejska (2013). Survey of Schools: ICT in Education Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools. Pobrano z: https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/news/survey-schools-ict-education.
10.Komisja Europejska (2016a). Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli. Pobrano z: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework.
11.Komisja Europejska (2016b). ICT for work: Digital skills in the work place. Pobrano z: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-work-digital-skills-workplace.
12.Komisja Europejska (2017a). Satellite broadband for schools: Feasibility study. Pobrano z: http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=46134.
13.Komisja Europejska (2017b). Ramy kompetencji cyfrowych dla edukatorów. Pobrano z: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu.
14.Komisja Europejska (2018). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=PL.
15.Kompetencje cyfrowe. Dokument roboczy Komisji Europejskiej. Raport dotyczący kompetencji cyfrowych: przegląd dla Inicjatywy na rzecz e-Integracji i2010 (2009), Tarnów.
16.OECD (2016). Innovating Education and Education for Innovation. The Power of Digital Technologies and Skills. Pobrano z: http://www.oecd-library.org/docserver/download/ 9616061e.pdf?expires=1520246581&id=id&accname=oid032762&checksum=4378000F 6248586BCA4F24E9ECE7FB8A.