Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 131 (1) 2018

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
1.

Organizacje inteligentne w rozwoju cywilizacji informacyjnej


(INTELLIGENT ORGANIZATIONS IN DEVELOPMENT OF INFORMATION CIVILIZATION)
9 (9-17) Piotr Adamczewski More
2.

Accounting problems in e-commerce

12 (19-30) Anita Atanassova More
3.

Kompetencje cyfrowe w polityce innowacyjnej Polski i Unii Europejskiej


(DIGITAL COMPETENCES IN THE INNOVATION POLICY OF POLAND AND THE EUROPEAN UNION)
8 (31-38) Henryk Babis More
4.

Środowiskowe i społeczne efekty zastosowania chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach


(SOCIAL AND ENVIRONMENTAL EFFECTS OF CLOUD COMPUTING SOLUTIONS’ APPLICATION IN ENTERPRISES. THE PRELIMINARY RESULTS)
10 (39-48) Paula Bajdor, Damian Dziembek More
5.

O modernizacji systemu ERP w przedsiębiorstwach przetwórczo-transportowych


(ON THE DEVELOPMENT OF THE ERP SYSTEM IN THE PROCESSING-TRANSPORTING ENTERPRISES)
8 (49-56) Rafał Boniecki, Józef Rawłuszko More
6.

Theoretical and practical aspects of economic information transparency

11 (57-67) Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, Anna Drab-Kurowska More
7.

Problematyka zagrożeń dla systemów informatycznych polskiej infrastruktury krytycznej


(HAZARD PROBLEMS FOR SYSTEMS OF INFORMATION AND OPERATIONAL TECHNOLOGIES USED IN POLISH CRITICAL INFRASTRUCTURE)
10 (69-78) Jacek Buko More
8.

Cyfryzacja przestrzeni organizacyjnej – w kierunku streamingu


(ORGANIZATIONAL SPACE ORGANIZATION – A DIRECTION OF STREAMING)
12 (79-90) Wojeciech Cieśliński More
9.

Gospodarowanie częstotliwościami jako ważny obszar regulacji unijnego rynku telekomunikacyjnego


(MANAGING FREQUENCIES AS AN IMPORTANT AREA FOR REGULATION OF THE EU TELECOMMUNICATIONS MARKET)
7 (91-97) Maciej Czaplewski More
10.

Determinanty rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów w Polsce


(DETERMINANTS THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS IN POLAND)
10 (99-108) Rafał Czyżycki More
11.

Wspomaganie innowacyjności organizacji wirtualnej rozwiązaniami IT dostępnymi w publicznej chmurze obliczeniowej


(SUPPORTING INNOVATIVENESS OF A VIRTUAL ORGANIZATION WITH IT SOLUTIONS AVAILABLE IN THE PUBLIC CLOUD COMPUTING)
12 (109-120) Damian Dziembek More
12.

Ogólny cykl życia ataku cybernetycznego i jego markowowski model


(THE GENERAL CYBER-ATTACK LIFE CYCLE AND ITS CONTINUOUS-TIME MARKOV CHAIN MODEL)
10 (121-130) Romuald Hoffman More
13.

Analiza taksonomiczna województw Polski w zakresie procesu użytkowania Internetu


(TAXONOMIC ANALYSIS OF POLISH VOIVODSHIPS IN THE SCOPE OF THE INTERNET USAGE PROCESS)
7 (131-137) Anna Janiga-Ćmiel More
14.

Koncepcje modernizacji systemu fiskalizacji na przykładzie wybranych państw


(CONCEPTS FOR MODERNIZATION OF THE FISCALATION SYSTEM ON THE EXAMPLE OF SELECTED COUNTRIES)
8 (139-146) Marta Jakubowska More
15.

Reputacja firmy jako wartość w środowisku regionalnym – na przykładzie MSP województwa łódzkiego


(REPUTATION AS A VALUE IN THE REGIONAL ENVIRONMENT – FOR EXAMPLE MSP IN REGION LODZ)
11 (147-157) Bogusław Kaczmarek More
16.

Przyczynek do dyskusji o klasyfikacji województw w Pol-sce pod względem innowacyjności


(PRE-DISCUSSION ABOUT THE CLASSIFICATION OF PROVINCES IN POLAND ACCORDING TO THE INNOVATION LEVEL)
9 (159-167) Rafał Klóska More
17.

Innowacyjność gospodarki w świetle krajowych programów operacyjnych realizowanych w Polsce w ramach polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2004–2020


(INNOVATIVENESS OF THE ECONOMY IN THE LIGHT OF NATIONAL OPERATIONAL PROGRAMS IMPLEMENTED IN POLAND AS PART OF THE EUROPEAN UNION'S COHESION POLICY IN 2004–2020)
14 (169-182) Sławomir Kotylak, Waldemar Sługocki More
18.

Sposoby ochrony wiedzy w przedsiębiorstwie sektora high-tech – case study


(VARIOUS MANNERS OF KNOWLEDGE PROTECTION IN HIGH-TECH SECTOR – CASE STUDY)
9 (183-191) Krzysztof Kubiak, Bartosz Kardasz More
19.

Adaptacja architektury systemów bezpieczeństwa w sektorze ochrony zdrowia do nowych wymagań RODO


(IT SYSTEM A HEALTH SECTOR OPERATORS ADAPTATION TO THE NEW UE GENERAL DATA PRIVACY REGULATION)
9 (193-201) Mateusz Kuczabski More
20.

Nowoczesne technologie i ich wpływ na działalność logistyczną w tworzeniu łańcucha wartości


(MODERN TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACT ON LOGISTIC ACTIVITIES IN CREATING THE VALUE CHAIN)
7 (203-209) Michał Kuściński More
21.

E-sport jako kreator nowych warunków organizacyjnych w zmiennym i dynamicznym otoczeniu


(E-SPORT AS AN EXAMPLE OF THE ORGANIZATION OF THE FUTURE)
10 (211-220) Paweł Kuźbik More
22.

Network organization – functioning of enterprises in the information area

10 (221-230) Tomasz Lis, Aleksandra Ptak More
23.

Efektywność zastosowań systemów ERP w Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe SA


(THE EFFICIENCY OF ERP SYSTEM IN INFRASTRUCTURAL COMPANY BASED ON POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA)
8 (231-238) Michał Macibuch More
24.

Strategie rozwoju zewnętrznego w praktyce funkcjonowania rynku komunikacji elektronicznej w Polsce


(STRATEGIES OF EXTERNAL DEVELOPMENT ON THE MARKET OF ELECTRONIC COMMUNICATION IN POLAND)
9 (239-247) Wiesław M. Maziarz More
25.

Substytucja internetu stacjonarnego i mobilnego – wyzwania regulacyjne


(SUBSTITUTION OF FIXED-LINE INTERNET AND MOBILE INTERNET – REGULATORY CHALLENGES)
11 (249-259) Małgorzata Olszewska More
26.

Prywatność a użytkowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych – przegląd badań


(PRIVACY IN THE CONTEXT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES – A REVIEW OF POLISH RESEARCH)
10 (261-270) Malwina Popiołek, Jędrzej Wieczorkowski More
27.

Wybrane elementy modelu zarządzania transformacją SBN RP


(SELECTED ASPECTS OF THE MODEL FOR PURPOSE OF THE TRANSFORMATION OF THE NATIONAL SECURITY SYSTEM OF POLAND)
12 (271-282) Tomasz Protasowicki More
28.

Koszty gotówki i elektronicznych instrumentów płatniczych w Unii Europejskiej


(THE COSTS OF CASH AND ELECTRONIC PAYMENT INSTRUMENTS IN THE EUROPEAN UNION)
8 (283-290) Karolina Przenajkowska, Michał Polasik More
29.

Global cross border trade – a global view

12 (291-302) Aleksandra Ptak, Tomasz Lis More
30.

E-learning w świetle RODO


(E-LEARNING IN THE GDPR CONTEXT)
11 (303-313) Stefan Rozmus More
31.

Financialization and its impact upon the developed economies

8 (315-322) Włodzimierz Rudny More
32.

Zagrożenia w funkcjonowaniu jednolitego pliku kontrolnego


(HAZARDS IN THE FUNCTIONING OF THE SINGLE CONTROL FILE)
8 (323-330) Kamila Schneider, Karol Schneider More
33.

Model systemu zarządzania bezpieczeństwem organizacji jako podstawa kształtowania polityki bezpieczeństwa informacjnego


(MODEL OF THE ORGANIZATION SAFETY MANAGEMENT SYSTEM AS A BASIS FOR SHAPING INFORMATION SECURITY POLICIES)
16 (331-346) Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz More
34.

Raport analizy ryzyka jako kluczowy element tworzenia polityki bezpieczeństwa informacji


(RISK ANALYSIS REPORT AS A KEY ELEMENT OF THE CREATION OF INFORMATION SECURITY POLICY – INDIVIDUAL ASPECT)
14 (347-360) Jerzy Stanik, Maciej Kiedorowicz More
35.

Wpływ ICT na wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej w latach 2006–2016


(IMPACT OF ICT ON ECONOMIC GROWTH IN THE EUROPEAN UNION IN THE YEARS 2006–2016)
9 (361-369) Mark Sylwestrzak More
36.

Ekonomiczne aspekty kryptowalut


(ECONOMIC ASPECTS OF CRYPTOCURRENCIES)
8 (371-378) Halina Świeboda More
37.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Aspekty organizacyjno-informatyczne w małych i średnich przedsiębiorstwach


(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION. ORGANIZATIONAL AND IT ASPECTS IN FUNCTIONING OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES)
10 (379-388) Tomasz Turek More
38.

Geoblokady a przenoszenie usług cyfrowych w zakresie treści na obszarze Unii Europejskiej


(GEOBLOCKING AND CROSS-BORDER PORTABILITY OF ONLINE CONTENT SERVICES IN THE EU MARKET)
7 (389-395) Piotr Ładny More