Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-33
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 131 (1) 2018
Model systemu zarządzania bezpieczeństwem organizacji jako podstawa kształtowania polityki bezpieczeństwa informacjnego
(MODEL OF THE ORGANIZATION SAFETY MANAGEMENT SYSTEM AS A BASIS FOR SHAPING INFORMATION SECURITY POLICIES)

Authors: Jerzy Stanik
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki

Maciej Kiedrowicz
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki
Keywords: information security security management system risk risk management system
Data publikacji całości:2018-05-24
Page range:16 (331-346)
Klasyfikacja JEL: D81 D82 D83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The authors present the model of the organization's safety management system (OSMS) for the purposes of shaping the information security policy. The proposed model is a comprehensive solu-tion. It can be easily implemented and implemented in any organization. The key element of this model is the subsystem controlling the current properties of both the itself OSMS and the systems constituting its immediate environment. The article is also an attempt to outline the most important threats in the area of information security of the contemporary organization.
Download file

Article file

Bibliography

1.Korzeniowski, L.F. (2012). Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Warszawa.
2.Fehler, W. (2012). Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i prak-tyczne. Warszawa.
3.https://www.pwc.pl/pl/publikacje_2011.pdf (12.01.2018).
4.Liedl, K. (2008). Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpie-czeństwa narodowego. Toruń.
5.Potejko, P. (2009). Bezpieczeństwo informacyjne. W: K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa. Warszawa.
6.Stanik, J. (2013). Metoda utrzymywania wymaganego poziomu bezpieczeństwa w elektronicznych platformach integracyjnych. 80th Anniversary of Breaking the Enigma Code – Return to the Roots.
7.Stanik, J., Kiedrowicz, M. (2017). Model ryzyka procesów biznesowych. Ekonomiczne Problemy Usług, 1 (126, t. 1), 325–338.
8.Stanik, J., Kiedrowicz, M., Hoffmann, R. (2017). Wieloaspektowa metodyka analizy i zarządzania ryzykiem procesów biznesowych. Ekonomiczne Problemy Usług, 1 (126, t. 1), 339–354.