Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-30
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 131 (1) 2018
E-learning w świetle RODO
(E-LEARNING IN THE GDPR CONTEXT)

Authors: Stefan Rozmus
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki
Keywords: GDPR personal data e-learning e-learning platform
Year of publication:2018
Page range:11 (303-313)
Klasyfikacja JEL: I21 K39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

From the twenty-fifth of May 2018, the General Regulation on the Protection of Personal Data (GDPR) will become effective in the European Union. The Regulation will be a coherent tool for application in all Member States, replacing the existing legal regulations on the protection of person-al data of individual EU countries. The aim of this paper is to indicate the most important changes introduced by the RODO provisions, which in the author's opinion should be taken into account in the process of identifying existing incompatibilities and gaps in the scope of personal data protec-tion, in relation to e-learning.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bielak-Jomaa, E., Lubasz, D. (red.) (2018). RODO. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Dz.U. (2007). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mo-gły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dz.U. 2007 nr 188, poz. 1347.
3.Dz.U. (2016b). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2016 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2016, poz. 1870.
4.Dz.U. (2017). Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2017, poz. 2183.
5.Dz.U. (2016a). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 2016, poz. 922.
6.Hołowiecki, M. (2014). Wykorzystanie e-learningu jako formy kształcenia zdalnego na publicznych uczelniach wyższych w Polsce. Lingua ac Communitas, 24, 185–206. https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/13158/1/lingua_ac_communitas_vol_24_2014-Holowiecki.pdf (25.01.2018).
7.http://giodo.gov.pl/560/id_art/9121/j/pl (4.02.2018).
8.MC (2018). Nowe prawo ochrony danych osobowych. Ministerstwo Cyfryzacji. Pobrano z: https://www.gov.pl/cyfryzacja/nowe-prawo-ochrony-danych-osobowych (3.02.2018).
9.RODO (2016). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dz. Urz. UE L 119/1, 4.05.2016.
10.Sadłowski, R. (2017). Współczesny E-learning na wyższych uczelniach w opinii osób studiujących. Rynek – Społeczeństwo – Kultura, 1 (22), 49–53. Pobrano z: http://www.kwartalnikrsk.pl/assets/rsk1-2017-sadlowski.pdf (26.01.2018).
11.Skwarka, M., Jargiło, M., Łasocha, M. (2012). Badanie studentów, edycja IV. ConQuest Consul-ting. Pobrano z: http://pobieranie.dlastudenta.pl/praca/pdf/BadanieStudentow.pdf (25.01.2018).