Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-35
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 131 (1) 2018
Wpływ ICT na wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej w latach 2006–2016
(IMPACT OF ICT ON ECONOMIC GROWTH IN THE EUROPEAN UNION IN THE YEARS 2006–2016)

Authors: Mark Sylwestrzak
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
Keywords: panel data ICT sector economic growth European Union
Year of publication:2018
Page range:9 (361-369)
Klasyfikacja JEL: C10 L86 L96 O11 O30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Many studies indicate a positive relationship between the ICT sector and economic growth in differ-ent countries and the world regions. The aim of article is to examine this dependence in the Europe-an Union in 2006–2016. The analysis showed a negative correlation between economic growth and ICT factors for EU countries.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ahmed, E., Ridzuan, R. (2013). The impact of ICT on East Asian economic growth: panel estima-tion approach. Journal of the Knowledge Economy, 4 (4), 540–555.
2.Barro, R. (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries. Quarterly Journal of Eco-nomics, 106 (2), 407–443.
3.Batuo, M. (2015). The role of telecommunications infrastructure in the regional economic growth of Africa. The Journal of Developing Areas, 49 (1), 313–330.
4.Datta, A., Agarwal, S. (2004). Telecommunications and economic growth: a panel data approach. Applied Economics, 36 (15), 1649–1654.
5.Donou-Adonsou, F., Lim, S., Mathey, S. (2016). Technological progress and economic growth in Sub-Saharan Africa: Evidence from telecommunications infrastructure. International Ad-vances in Economic Research, 22 (1), 65–75.
6.ITU (2017). Measuring the Information Society Report 2017. Volume 1. Geneva: International Telecommunication Union.
7.Jin, S., Cho, C. (2015). Is ICT a new essential for national economic growth in an information society? Government Information Quarterly, 32 (3), 253–260.
8.Karahan, M. (2016). The impact of ICT-producing and ICT-using industries on economic growth in OECD countries. W: 5th International Conference on Trade, Business, Economics and Law (s. 14–23).
9.Lam, P., Shiu, A. (2010). Economic growth, telecommunications development and productivity growth of the telecommunications sector: Evidence around the world. Telecommunications Policy, 34 (4), 185–199.
10.Levine, R., Renelt, D. (1992). A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions. American Economic Review, 82 (4), 942–963.
11.Olender-Skorek, M., Sylwestrzak, M., Bartoszewska, B., Czarnecki, C. (2017). Rozwój ICT
12.w krajach Grupy Wyszehradzkiej – w poszukiwaniu przewag polskiego rynku telekomuni-kacyjnego. Ekonomiczne Problemy Usług, 1 (126), 267–276.
13.Pradhan, R., Arvin, M., Norman, N., Bele, S. (2014). Economic growth and the development of telecommunications infrastructure in the G-20 countries: A panel-VAR approach. Tele-communications Policy, 38 (7), 634–649.
14.Sobiecki, G. (2012). Źródła wzrostu wartości technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 95, 79–89.
15.Sridhar, K., Sridhar, V. (2007). Telecommunications infrastructure and economic growth: Evidence from developing countries. Applied Econometrics and International Development, 7 (2), 37–61.
16.Strożek, P., Jewczak, M. (2017). Rozwój sektora ICT w Polsce – ocena międzyregionalna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 9 (957), 101–117.
17.Zahra, K., Azim, P., Mahmood, A. (2008). Telecommunication infrastructure development and economic growth: A panel data approach. The Pakistan Development Review, 47 (4), 711–726.