Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-26
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 131 (1) 2018
Prywatność a użytkowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych – przegląd badań
(PRIVACY IN THE CONTEXT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES – A REVIEW OF POLISH RESEARCH)

Authors: Malwina Popiołek
Uniwersytet Jagielloński

Jędrzej Wieczorkowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Keywords: privacy privacy management internet privacy ICT information society
Data publikacji całości:2018-05-24
Page range:10 (261-270)
Klasyfikacja JEL: C89 L86 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article reviews the state of Polish research in the field of online privacy management. There were analyzed papers from the 2000–2017, in total over 40 articles. The analysis shows that the issue of privacy considered in the ICT context is transdisciplinary. However, there are still few studies that would analyze privacy in a comprehensive way. Polish research on privacy in the Web is rather fragmentary. The authors concentrate mainly on socio-cultural issues, legal problems as well as issues related to the development of e-commerce. Most analyzes are quantitative, and a large part of the research is carried out on behalf of various institutions monitoring social life. It is worth to emphasize that among individual authors there is also lot of critical reflections. Polish researchers rarely decide to do qualitative research.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bagieńska-Masiota, A., Jaroszyk-Pawlukiewicz, J. (2014). Politicians’ Right to Privacy Online. Polish and International Protection Standards. Selected Issues. Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon”, 9, 293–320.
2.Batorski, D. (2015). Technologie i media w domach i w życiu Polaków. W: J. Czapiński,
3.T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i Jakość Życia Polaków – raport.. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
4.Bellman, S., Jahnson, E.J., Kobrin, S.J., Lohse, G.L. (2004). International Differences in Infor-mation Privacy Concerns: A Global Survey of Consumers. Information Society, 5 (20), 313–324.
5.Berendt, B., Gunther, O., Spiekermann, S. (2005). Privacy in E-Commerce: Stated Preferences vs. Actual Behavior. Communications of the ACM, 4 (48), 101–106.
6.Branicki, W. (2014). Rozwój osobowy w środowiskach anonimowych nowych mediów. Media – Kultura – Komunikacja Społeczna, 4 (10), 25–40.
7.Chan, Y.E., Culnan, M.J., Greenaway, K., Laden, G., Levin, T., Smith, H.J. (2005). Information Privacy: Management, Marketplace, and Legal Challenges. Communications of the Associa-tion for Information Systems, 16, 270–298.
8.Czapiński J., Panek T. (red.) (2015). Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków – raport. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
9.Czaplewski, M. (2011). Dobra informacyjne i ich podstawowe cechy ekonomiczne. Ekonomiczne Problemy Usług, 67 (t. 1), 20–26.
10.Czaplewski, M. (2012). Informacja – jej podstawowe koncepcje i komponenty. Ekonomiczne Pro-blemy Usług, 101, 55–67.
11.Czopek, J. (2016). Bezpieczeństwo i ochrona prywatności młodzieży w Internecie w kontekście edukacji medialnej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas: Pedagogika, 12, 67–73.
12.Davison, R.M., Clarke, R., Langford, D., Feng-Yuan, K., Smith, H.J. (2003). Information Privacy in a Globally Networked Society: Implications for IS Research. Communications of the As-sociation for Information Systems, 12, 341–365.
13.Dinev, T., Hart, P. (2006). An Extended Privacy Calculus Model for E-Commerce Transactions. Information Systems Research, 1 (17), 61–80.
14.Dinev, T., Hart, P. (2005). Internet Privacy Concerns and Social Awareness as Determinants of Intention to Transact. International Journal of Electronic Commerce, 2 (10), 7–29.
15.Dinev, T., Hart, P. (2004). Internet Privacy Concerns and Their Antecedents-Measurement Validity and a Regression Model, Behavior and Information Technology, 6 (23), 413–422.
16.Domańska-Szaruga, B., Prokopowicz, D. (2016). Ochrona transferu danych osobowych w cyber-przestrzeni. SECRETUM. Służby specjalne, bezpieczeństwo, informacja, 2 (5), 122–136.
17.Dopierała, R. (2013). Prywatność w perspektywie zmiany społecznej. Kraków: Nomos.
18.Feliksiak, M. (2015). Bezpieczeństwo w Internecie. Raport CBOS, nr 109. Pobrano z: ttp://cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_109_15.PDF (10.01.2018).
19.Feliksiak, M. (2016). Inwigilacja w Internecie. Raport CBOS, nr 72. Pobrano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_072_16.PDF (10.01.2018).
20.Fogel, J., Nehmad, E. (2009). Internet Social Network Communities: Risk Taking, Trust, and Pri-vacy Concerns. Computers in Human Behavior, 1 (25), 153–160.
21.Gamrot, M. (2015). Zastosowanie technologii big data w e-biznesie. W: M. Czajkowska,
22.M. Malarski (red.), Funkcjonowanie e-biznesu. Zasoby, procesy, technologie (s. 23–32). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
23.Gawrol, K. (2015). Anonimowość w cyfrowym świecie jako gra pozorów. Edukacja – Technika – Informatyka, 4 (14), 185–190.
24.Grzymisławska-Cybulska, M., Cybulski, M. (2014). Prawo do decydowania o zakresie i zasięgu informacji udostępnianych innym osobom na temat swojego życia w kontekście Big Data. Studia Prawa Publicznego, 4 (8), 83–101.
25.Henderson, S.C., Snyder, C.A. (1999). Personal Information Privacy: Implications for MIS Man-agers. Information and Management, 4 (36), 213–220.
26.Hoy, M.G., Milne, G. (2010). Gender Differences in Privacy-Related Measures for Young Adult Facebook Users. Journal of Interactive Advertising, 2 (10), 28–45.
27.Hsu, C.-L., Lin, J.C.-C. (2016). An empirical examination of consumer adoption of Internet of Things services: Network externalities and concern for information privacy perspectives. Computers in Human Behavior, 62, 516–527.
28.Kałuża, J., Tabin, K. (2006). Komunikacja w Internecie. Analiza wybranych narzędzi w kontekście sposobów personalizacji klienta. Organizacja i Zarządzanie”, 36, 39–47.
29.Kamiński, A., Dąbek, K. (2017). Nowe zagrożenia dla działalności przedsiębiorstw w świetle roz-porządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych (RODO). Polityka Ekonomiczna, 487, 134–145.
30.Kołodziejczyk, Ł. (2014). Prywatność w Internecie. Warszawa: SBP.
31.Kowalczyk, M.M., Gottwald, B. (2011). Zagrożenia dla procesu rozwoju i wychowania dzieci w Internecie. Pedagogika Rodziny, 1 (2), 89–94.
32.Krejtz, K., Zając, J.M. (2007). Internet jako przedmiot i obszar badań psychologii społecznej. Psy-chologia Społeczna, 2 3–4 (5), 191–200.
33.Krysiński, M., Miller, P., Pamuła, A. (2017). Bezpieczeństwo danych osobowych a ryzyko korzy-stania z publicznej chmury obliczeniowej na przykładzie Microsoft Office 365. Ekonomicz-ne Problemy Usług, 1–2 (126), 93–104.
34.Kulesza, J. (2010). Ius internet. Między prawem a etyką. Warszawa: WAiP.
35.Majchrzak-Lepczyk, J. (2015). Zachowania konsumentów na rynku e-commerce – wybrane zagad-nienia. Handel Wewnętrzny, 2 (355), 259–269.
36.Malinowski, J. (2017). Jak przygotować samorządy do wejścia w życie przepisów EU GDPR (eng) - European Union General Data Protection Regulation – RODO (rozporządzenie o ochronie danych. Samorząd Terytorialny: organizacja, funkcjonowanie i kierunki rozwo-ju, 2 (41), 101–111.
37.Margasiński, I. (2003). VAST – metoda zapewnienia wszechstronnej anonimowości dla użytkowni-ków systemu WWW. Pobrano z:[http://ksz.tele.pw.edu.pl/pdf/enigma2003_2.pdf (10.01.2018).
38.Margasiński, I. (2002). Zapewnianie anonimowości przy przeglądaniu stron WWW. Pobrano z: http://docplayer.pl/7044597-Zapewnianie-anonimowosci-przy-przegladaniu-stron-www.html (10.01.2018).
39.Margasiński, I., Szczypiorski, K. (2004). Prywatność z protokołem P3P w transakcjach. Pobrano z: http://members.chello.pl/i.margasinski/margasinski/papers/p3p-enigma2004.pdf (10.01.2018).
40.Mazurek, P. (2006). Anatomia internetowej anonimowości. W: D. Batorski, M. Marody, A. No-wak (red.), Społeczna przestrzeń Internetu (s. 79–90). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
41.Milberg, S.J., Smith, H.J., Burke, S.J. (2000). Information Privacy: Corporate Management and National Regulation. Organization Science, 1 (11), 35–57.
42.Papińska-Kacperek, J., Polańska, K. (2016). Publiczne zasoby informacyjne w mediach społeczno-ściowych. Ekonomiczne Problemy Usług, 122, 9–102.
43.Polańska, K., Wassilew, A. (2015). Analizy big data w serwisach społecznościowych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 4 (cz. 2), 117–128.
44.Popiołek, M. (2018). Indywidualne zarządzanie prywatnością w serwisach społecznościowych – zarys problemu w kontekście rozważań dotyczących społeczeństwa informacyjnego. Nie-równości Społeczne a Wzrost Gospodarczy [w przygotowaniu].
45.Popiołek, M., Czaplewski, M. (2017). Individual Online Privacy Management among Polish Inter-net Users – Outline of Issues and Research Review. Nordic and Baltic Journal of ICT, 1, 33–44.
46.Rot, A. (2017). Wyzwania bezpieczeństwa danych i usług w modelu cloud computing. Ekonomicz-ne Problemy Usług, 1–2 (126), 125–134.
47.Rot, A., Blaicke, B. (2016). Zagrożenia wynikające z implementacji koncepcji Internetu rzeczy. Rekomendacje dla organizacji i dostawców rozwiązań. Informatyka Ekonomiczna, 3 (41), 76–91.
48.Sahmim, S., Gharsellaoui, H. (2017). Privacy and Security in Internet-based Computing: Cloud Computing, Internet of Things, Cloud of Things: a review. Procedia Computer Science, 112, 1516–1522.
49.Sanecka, E. (2014). Samoujawnianie online. Przegląd teorii i wyników wcześniejszych badań. W: K. Tucholska, M. Wysocka-Pleczyk (red.), Człowiek zalogowany. Kraków: Biblioteka Jagiellońska.
50.Sheehan, K.B. (1999). An Investigation of Gender Differences in On-Line Privacy Concerns and Resultant Behaviors. Journal of Interactive Marketing, 4 (13), 24–38.
51.Sheehan, K.B., Hoy, M.G. (1999). Flaming, Complaining, Abstaining: How Online Users Re-spond to Privacy Concerns. Journal of Advertising, 3 (28), 37–51.
52.Shin, D.H. (2010). The Effects of Trust, Security and Privacy in Social Networking: A Security-Based Approach to Understand the Pattern of Adoption. Interacting with Computers, 5 (22), 428–438.
53.Siuda, P. (2015). Prywatność w Internecie – zarys perspektywy krytycznej. Kultura – Media – Teologia, 20, 36–56.
54.Smith, H.J., Milberg, S.J., Burke, S.J. (1996). Information Privacy: Measuring Individuals’ Con-cerns About Organizational Practices. MIS Quarterly, 2 (20), 167–196.
55.Surma, J. (2013). The Privacy Problem in Big Data Applications: An Empirical Study on Face-book. ASE/IEEE International Conference on Social Computing, 955–958.
56.Szopiński, T. (2013). Czynniki determinujące korzystanie z handlu elektronicznego przez konsu-mentów. Handel Wewnętrzny, 6, 33–43.
57.Szpringer, W.(2005). Prowadzenie działalności gospodarczej w internecie. Od e-commerce do e-businessu. Warszawa: Difin.
58.Świeboda, H. (2013). Problem prywatności w społeczeństwi informacyjnym. Ekonomiczne Pro-blemy Usług, 2 (105), 93–106.
59.Tarka, P. (2013). Media społecznościowe a metody personalizacji i rekomendacji treści reklamo-wych i oferty produktowej. Marketing i Rynek, 6, 24–28.
60.Teneta-Skwiercz, D., Sarnowska, P. (2012). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw branży e-commerce w Polsce –perspektywa klienta. Zarządzanie i Finanse, 10 (4, cz. 2), 309–324.
61.Waligórska-Kotfas, A. (2015). Big data: implikacje etyczne gromadzenia i przetwarzania informacji w organizacjach. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 40, 181–194
62.Weber, R.H. (2015). Internet of things: Privacy issues revisited. Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice, 5 (31), 618–627.
63.Weinberg, B.D., Milne, G.R., Andonova, Y.G., Hajjat, F.M. (2015). Internet of Things: Conven-ience vs. privacy and secrecy. Business Horizons, 6 (58), 615–624.
64.Wieczorkowski, J. (2017). Akceptacja naruszenia prywatności w erze Big Data. Nierówności Spo-łeczne a Wzrost Gospodarczy, 4 (52), 315–325.
65.Wieczorkowski, J. (2015). Zagadnienia społeczne i prawne w koncepcji Big Data. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2 (44), 341–353.
66.Wysokińska, A. (2015). Zanik prywatności jako narastający problem społeczeństwa informacyjne-go. Człowiek i Społeczeństwo, 40, 119–136.
67.Young, A.L, Quang-Haase, A. (2009). Information revelation and internet privacy concerns on social network sites: a case study of Facebook. Proceeding C&T ‘09 – Proceedings of the Fourth International Conference on Communities and Technologies, 265–274.