Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.55-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 55 2019
Ujęcie modelowe dojrzałości i poziomu ryzyka w procesie innowacji produktu
(A model approach to the maturity and the level of risk in the product innovation process)

Authors: Piotr Bartkowiak ORCID
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Ireneusz P. Rutkowski ORCID
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Anna Bartkowiak ORCID
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Keywords: risk new product product innovation process process maturity
Data publikacji całości:2019
Page range:14 (129-142)
Klasyfikacja JEL: D81 O14 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The occurrence of risk is a permanent attribute in any business ventures, also in the process of product innovation. However, acting in the area of risk, can be successful in technical, marketing and financial terms. Risk is the probability of incurring losses as a result of the decisions taken. When it is not possible to determine the probability then we are dealing with uncertainty. Most often it is necessary to assume the probability of the factors that may affect the implementation of activities in the innovation process and the final product results. It can be assumed that the risk level is determined by product innovation need to incur significant costs and a high percentage of the new products commercialization failure, and failure factors are associated with the level of maturity of the product innovation process.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartkowiak, P., Rutkowski, I.P. (2016). The role of information in product innovation process and assortment management. LogForum Scientific Journal of Logistics, 2 (12), 113–122.
2.Bartkowiak, P., Rutkowski. I.P. (2018). Implementation of the IMZD Approach (IMZD as the Integrative Maturity Capability Model) in the Performance of a
3.New Product Process. Journal of Management and Financial Sciences, 11 (31), 121–133.
4.Cygan, Z. (2001/2002). Innowacyjność a ekonomiczne ograniczenia bezpieczeństwa systemów. Transformacje, 27–34, 42–43.
5.Githens, G. (2001). Risk Management Practices for NPD Programs. Catalyst Management Consulting, 11–14.
6.Keizer, J., Halman, J., Song, M. (2002). From experience: applying the risk diagnosing methodology. The Journal of Product Innovation Management, 3,
7.213–232.
8.Małkowska-Borowczyk, M., Urbanowska-Sojkin, E. (2013). Kategorie ryzyka w wyborach strategicznych. W: E. Urbanowska-Sojkin (red.), Ryzyko w
9.wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach (s. 157–218). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
10.Merrit, G., Smith, P.G. (2001). Using a risk model to build development team consensus. Project Management Innovations, 4 (6), 1–2.
11.Rutkowski, I.P. (2014a). Metody CMMI i SGMM oceny dojrzałości procesu innowacji i wprowadzania produktu na rynek. Prace Naukowe Uniwersytetu
12.Ekonomicznego we Wrocławiu, 336, 52–162.
13.Rutkowski, I.P. (2014b). Metody macierzowo-sieciowe pomiaru poziomu dojrzałości procesu innowacji i wprowadzania nowego produktu na rynek –
14.podejście badawcze. Marketing i Rynek, 8, 656–661.
15.Rutkowski, I.P. (2016). Metody innowacji produktu. Macierzowo-sieciowe metody pomiaru dojrzałości procesu innowacji produktu. Poznań: Wydawnictwo
16.Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
17.Škec, S., Štorga, M., Marjanović, D. (2013). Mapping risks on various product development process types. Transactions of Famena, XXXVII-3, 1–15 (UDC
18.658.512.2).
19.Skorupka, D., Kuchta, D., Górski, M. (2012). Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we
20.Wrocławiu.
21.Smith, P.G. (2002). Thirteen ways to mismanage development project risk: How to avoid those erroneous routes. Product Development and Management
22.Associates, Visions, 3 (26).
23.Stachowicz, J. (2015). Przedsiębiorczość technologiczna kluczową siłą rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii. Zeszyty Naukowe Politechniki
24.Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 83, 627–639.
25.Urbanowska-Sojkin, E. (2012). Ryzyko w procesie wyborów strategicznych przedsiębior- stwa. Organizacja i Kierowanie, 1A (149), 165–176.
26.Walker, R. (2013). Winning with Risk Management. New York: Hackensack, World Scientific Publishing.