Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 43/1 2016
KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW A PROCESY TRANSFERU TECHNOLOGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH WYSOKIEJ TECHNIKI W POLSCE
(Competences of enterprises and technology transfer processes in high-tech manufacturing sector)

Authors: Roman Tylżanowski
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: technology transfer competences high-tech manufacturing sector
Year of publication:2016
Page range:14 (219-232)
Klasyfikacja JEL: O14 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Nowadays innovations and modern technologies are the basis for the functioning of enterprises. They stimulate growth rate of the whole economy. Constant technological progress tends to seek or share technological solutions with other entities. Technology transfer processes play a special role in the enterprise, characterized by a high technological potential and relevant qualifications of employees. Empirical studies confirm that competences are a very important determinant of the processes of acquisition and/or transfer of technology in high-tech manufacturing sector.
Download file

Article file

Bibliography

1.Głodek, P., Gołębiowski, M. (2006). Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Vademecum Innowacyjnego Przedsiębiorstwa.
2.Gwarda-Gruszczyńska, E. (2004). Myślenie strategiczne w przedsiębiorstwie o poszerzonych granicach wertykalnych. W: Z. Olesiński, A. Szplik (red.), Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie. Kielce: Wyd. Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
3.NaceRev. 2. Statistical classification of economic activites in the European Community (2008).
4.Prystrom, J. (2012). Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania. Warszawa: Difin.
5.Santarek, K. (2008). Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii. Warszawa: PARP.
6.Sobczak, D. (2005). Transfer technologii oraz narodowy system innowacji. Problemy Jakości, 7.
7.Welfe, E. (1998). Ekonometria. Warszawa: PWE.
8.Wiśniewska, J. (2009). Technologia i procesy jej transferu w działalności przedsiębiorstw. W: W. Janasz (red.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.
9.Wiśniewska, J. (2015). Technologia jako strategiczny czynnik innowacyjności organizacji. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami. Warszawa: Difin.
10.Wojnicka, E., Klimczak, P., Wojnicka M., Dąbkowski, J. (2006). Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku. Warszawa: PARP.
11.Zakrzewska-Bielawska, A. (2011). Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej.