Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 43/1 2016

Year of publication:2016
# Title Page range Authors Actions
1.

WYBRANE ASPEKTY DROBNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


(Selected aspects of small business)
10 (9-18) Maria Białasiewicz More
2.

MULTIPARADYGMATYCZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNYMI ORGANIZACJAMI


(Positive and negative aspects of bankruptcy)
16 (19-34) Władysław Janasz, Krzysztof Janasz More
3.

PODSTAWY TEORETYCZNE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ZAKŁÓCEŃ W ŁAŃCUCHU DOSTAW


(Theoretical principles of managing supply chain disruption risk)
10 (35-44) Sylwia Konecka More
4.

EKOLOGICZNE ASPEKTY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU


(Ecological aspects of corporate social responsibility)
10 (45-54) Wojciech Leoński More
5.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU JAKO ELEMENT BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNE


(Corporate social responsibility as an element of building competitive advantage)
10 (55-64) Elwira Leśna-Wierszołowicz More
6.

POZYTYWNE I NEGATYWNE SkUTKI UPADŁOŚCI


(Positive and negative aspects of bankruptcy)
10 (65-74) Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, Malwina Szczepkowska More
7.

RAPORT SPOŁECZNY JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA CSR


(Social report as a tool for management csr)
14 (75-88) Anna Misztal More
8.

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO


(Human capital management in the process of intellectual capital management)
10 (89-98) Karolina Beyer More
9.

ANALIZA ZNORMALIZOWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LATACH 2007–2014


(Analysis of standardized quality management systems in years 2007–2014)
12 (99-110) Anna Bielawa More
10.

KREOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW ORAZ KULTUROWEJ BAZY PRZYCIĄGANIA TALENTÓW DO ORGANIZACJI – STUDIUM PRZYPADKU


(Creating committed employees and cultural base to attract talent to the organization – the case study)
12 (111-122) Barbara Czerniachowicz More
11.

TEORIA KAPITAŁU LUDZKIEGO A ZAANGAŻOWANIE KADRY W SZPITALACH PUBLICZNYCH


(The theory of the human capital but employing the staff at public hospitals)
12 (123-134) Piotr Lenik More
12.

AUDYT PERSONALNY JAKO PROEFEKTYWNOŚCIOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI


(Personal audit as a pro-efective research tool of human resources management)
10 (135-144) Justyna Kaźmierczak More
13.

POLITYKA INNOWACYJNA WE WłOSZECH – WSTĘPNE ROZWAŻANIA


(Innovation policy in Italy – preliminary considerations)
10 (145-154) Katarzyna Kozioł-Nadolna More
14.

MODEL OCENY INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH NA PRZYKŁADZIE GMIN POWIATU OLSZTYŃSKIEGO


(Model evaluation of infrastructure investments in municipal)
14 (155-168) Waldemar Kozłowski More
15.

POKOLENIE Y – LIDERZY JUTRA. ANALIZA KOMPARATYWNA POLSKA VERSUS INNE KRAJE EUROPY ŚRODKOWEJ


(Generation y – the leaders of tomorrow, a comparative analysis Poland vs other countries Central Europe)
14 (169-182) Ewa Mazur-Wierzbicka More
16.

WYKORZYSTANIE MODELU DU PONTA DO OCENY EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA GÓRNICZEGO


(Use of du pont model to evaluate the effective management of selected companies with mining sector)
14 (183-196) Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, Katarzyna Hawran, Joanna Kowalik More
17.

RYZYKO W RELACJACH PARTNERSKICH W BRANŻY TSL OPARTYCH NA OUTSOURCINGU


(The risk in partner relationships in the industry TSL based on outsourcing)
12 (197-208) Paweł Romanow More
18.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. OCENA SEKTORA SPOŻYWCZEGO (CUKIERNICZEGO)


(Financial risk management in enterprise – food sector (confectionery))
10 (209-218) Mirela Romanowska, Joanna Kowalik More
19.

KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW A PROCESY TRANSFERU TECHNOLOGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH WYSOKIEJ TECHNIKI W POLSCE


(Competences of enterprises and technology transfer processes in high-tech manufacturing sector)
14 (219-232) Roman Tylżanowski More
*

RECENZJA KSIĄŻKI TOMASZA JEWARTOWSKIEGO FINANSOWE MOTYWY I KONSEKWENCJE DYWERSYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW FUNKCJONUJĄCYCH NA RYNKACH WSCHODZĄCYCH, WYD. UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, POZNAŃ 2015 (SS. 240)

6 (233-238) Jarosław Kubiak More