Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.55-22
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 55 2019
Korzyści ze współpracy między jednostkami ze sfery nauki i biznesu – przegląd literatury
(Benefits from cooperation between units from the sphere science and business – review of the literature)

Authors: Marek Tomaszewski
Uniwersytet Zielonogórski
Keywords: collaboration sphere of science sphere of business
Year of publication:2019
Page range:10 (249-258)
Klasyfikacja JEL: P13 O31 O32 D23 L24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of the article is review of domestic and foreign literature which presents benefits of cooperation between units from the sphere of science and business. It should be emphasized that these benefits are not too often noticed in the Polish reality. Whereas, in more developed economies, cooperation with entrepreneurs enables universities to obtain additional funds for research activities and improve their purely theoretical image on a more practical. On the other hand, enterprises gain the possibility of cheaper acquisition of new technologies (compared to individual research) and the possibility of divide the risk into more entities. We can not forget about the benefits achieved by employees from the sphere of science, who, when cooperating with entrepreneurs, do not always involve their parent units in it.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamik, A. (2008). Competitive Advantage Based on Cooperation. Lodz: Technical University of Lodz.
2.Alderson, W. (1965). Dynamic Marketing Behavior. A Functionalist Theory of Marketing. Homewood: Richard D. Irvin, Inc.
3.Bengtsson, M., Kock, S. (2000). Coopetition in Business Networks – to Cooperate and Compete Simultaneously. Industrial Marketing Management, 4 (29),
4.411–426.
5.Białas, A. (2017). Misją uczelni jest uczyć. Pobrano z: https://nkn.gov.pl/misja-uczelni-jest-uczyc (17.09.2018).
6.Broström, A., Lööf, H. (2006). What do we know about firms’ research collaboration with universities? New quantitative and qualitative evidence. Working
7.Paper Series in Economics and Institutions of Innovation from Royal Institute of Technology, CESIS – Centre of Excellence for Science and Innovation
8.Studies, No. 74. Pobrano z: https:// econpapers.repec.org/paper/hhscesisp/0074.htm (17.09.2018).
9.Bruffee, K.A. (1995). Cooperation learning versus collaborative learning. Change, 27, 12–18. Dunaj, B. (red.) (1996). Słownik współczesnego języka
10.polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.
11.Freel, M.S., Harrison, R.T. (2006). Innovation and cooperation in the small firm sector: Evidence from Northern Britain. Regional Studies, 40, 289–305.
12.Grudzewski, W., Hejduk, I. (2008). Zarządzanie innowacjami. Zaawansowane technologie i wyzwanie dla konkurencyjności. Warszawa: Difin.
13.Hillebrand, B., Biemas, D. (2003). The relationship between internal and external coopera- tion: Literature review and proposition. Journal of Business
14.Research, 9 (56), 735–743.
15.Huxman, C. (1996). Creating Collaborative Advantage. London: Sage Publication. Jasiński, A.H. (2014). Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele,
16.bariery, instrumenty wsparcia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
17.Jurkowska, A. (2005). Porozumienia kooperacyjne w świetle wspólnotowego i polskiego prawa ochrony konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
18.Kondratiuk-Nierodzińska, M., Grabowiecki, J. (2004). Wstępna analiza w zakresie innowacyjności województwa podlaskiego. Raport z zadania 4 projektu.
19.Białystok: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podlaskiego.
20.Lejpras, A., Stephan, A. (2011). Locational conditions, cooperation, and innovativeness: Evidence from research and company spin-offs. Annals of
21.Regional Science, 46, 543–575.
22.Lichtarski, L. (1992). Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
23.Lis, A. (2013). Główne bariery w systemie transferu technologii w Polsce. Zarządzanie i Finanse, 1 (4), 295–311.
24.Matusiak, K.B., Guliński, J. (red.) (2010). System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce. Siły motoryczne i bariery. Poznań–Łódź–Wrocław
25.Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
26.Nowak, P. (2012). Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE. Prace Komisji Geografii Przemysłu, 19, 153–168.
27.Pasieczny, L., Aranowski, A. (red) (1981). Encyklopedia organizacji i zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
28.Pluta-Olearnik, M., Jakubowicz, M. (2009). Relacje uczelni z otoczeniem. W: M. Pluta-Olearnik (red.), Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem (s.
29.87–120). Warszawa: Difin.
30.Podobiński, A. (red.) (2004). Marketingowe czynniki rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych. Kraków: Uczelniane Wydawnictwo Naukowo- Dydaktyczne.
31.Poznańska, K. (2016). Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z podmiotami ze- wnętrznymi w zakresie innowacyjności. Studia Ekonomiczne.
32.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 280, 143–156.
33.Strzyżewska, M. (2008). Współpraca konkurentów w grupie polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Problemy Zarządzania – Przedsiębiorczość, 6
34.(20), 71–87.
35.Tanghe, J., Wisse, B., van der Flier, H. (2010). The Role of Group Member Affect in the Relationship between Trust and Cooperation. British Journal of
36.Management, 2 (2), 359–374.
37.Trzmielak, D., Grzegorczyk, M. (2014). Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu – determinanty współpracy przedsiębiorstw i naukowców. Handel
38.Wewnętrzny, 5 (352), 294–306.