Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 129 2017
Inwestycja w rozwój kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży - studium przypadku
(Investment in the development of key competences among children and teenagers -a case study)

Authors: Małgorzata Skweres-Kuchta
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: key competences education of children and youth awareness and economic maturity
Year of publication:2017
Page range:11 (245-255)
Klasyfikacja JEL: A20 O15 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of this article is based on the development of a children's competency, is also showed children's creativity and ability to make an innovation. The main target of the research is to assess awareness and knowledge of economics aspects in this potential group of children. Also to show how big impact had a 'children university' in a process oflearning those children. Research was done on a group of "young students" taking a place into our program in west part of the country in 2016. Research results are showing that after school educational projects are very important for children who wants builds an economic knowledge. Sessions made children inspired to make a home discussion about social-economic process with their relatives. Children recognize a lot of economic idea's but sometimes they can't defined them into a right context. Children shows significant economical interest, they know well the money matters. They operates great funds management, for example how to spend and save their own pocket money. Most of the children said that being a part of this lesson's gave them an opportunity to build a economical interest and knowledge that they can use in future.
Download file

Article file

Bibliography

1.Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy.
2.Raport końcowy (2014). Warszawa: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
3.Collins, J. (2015). Jak upadają giganci. Warszawa: MT Biznes.
4.Collins, J., Porras, J.I. (2008). Wizjonerskie organizacje. Warszawa: MT Biznes.
5.Davenport, T.H. (2007). Zarządzanie pracownikami wiedzy. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.
6.Dębowski, A., Skibiński, G. (2017). 60 sekund dziennie by zarządzać lepiej. Warszawa: MT Biznes. Druker, P.F. (1999). Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Kelley, T., Littman, J. (2009). Sztuka innowacji. Warszawa: MT Biznes.
7.Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (,,ET 2020"). 2009/C 119/02.
8.Krough, G., Ichijo, K., Nonaka, I. (2000). Enabling Knowledge Creation. Oxford University Press. Lewis, T., Wright, G.A. (2012). How does Creativity Complement Today's Currency oflnnovation?
9.Journal of Strategic Innovation and Sustainability, 3 (7).
10.Materiały z badania świadomości i dojrzałości ekonomicznej w ramach Programu edukacji ekono-micznej realizowanego przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie w partnerstwie z Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
11.Morawski, M. (2009). Zarządzanie profesjonalistami. Warszawa: PWE. Noga, M. (2014). Kultura a ekonomia. Warszawa: CeDeWu.
12.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (2016). Szczecin.
13.Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (2010). Szczecin. www.airbus-fyi.com (28.06.2017).
14.www.ekonopedia.pl (28.06.2017).
15.www.fundacja.edu.pl (28.06.2017).
16.www.gimversity.pl (28.06.2017).
17.www.uniwersytet-dzieciecy.pl (28. 06. 2017).
18.Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia !8 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 2006/962/WE.