Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (51) 2018
Tryby myślenia a aktywacja kreatywności i innowacyjności zasobów ludzkich
(Modes of Thinking in Creativity and Innovativeness Activation of Human Resources)

Authors: Beata Jamka
Freelance profesor, Warszawa
Keywords: creativity innovation neurosciences thinking fast and slow intuition human resources management
Year of publication:2018
Page range:9 (83-91)
Klasyfikacja JEL: D87 M12 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Creativity and innovation are paradigms of the present. The aim of the research is to indicate chosen areas of human creativity and innovation stimulation in the light of neurosciences achievements related to fast and slow thinking (due to D. Kahneman’s differentiation). The discern is of grand importance, because different sources of individual creativity determined by thinking mode imply different ways of pro-innovative human resources management. The attempt to intentionally-functional explanation of the research problem is based on critical observation of socio-economical environment changes and the analysis of subject literature.
Download file

Article file

Bibliography

1.Chopra, D., Tanzi, R.E. (2014). Twój super-mózg. Rozwiń dynamiczny potencjał umysłu. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal.
2.Davidson, R.J., Begley, S. (2013). Życie emocjonalne mózgu. Kraków: Wyd. UJ.
3.Diamond, J. (1996). Trzeci szympans. Warszawa: PIW.
4.Eagleman, D. (2012). Mózg incognito. Wojna domowa w twojej głowie. Warszawa: Carta Blanca.
5.Gigerenzer, G. (2009). Intuicja. Inteligencja nieświadomości. Warszawa: Prószyński i S-ka.
6.Jamka, B. (2010). Prawda sądów intuicyjnych. W: K. Kuciński (red.), Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania (s. 134–149). Warszawa: Difin.
7.Jamka, B. (2011). Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Jamka, B. (2017). Ku ekonomii kreatywności: bariery organizacji pracy w Polsce. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 1 (804), 57–69.
9.Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina.
10.Kasza, J. (2016). Czysta radość czy przymus kreatywności..? Analiza (retoryki) kreatywności z punktu widzenia kulturowej ekonomii politycznej. Katowice: Wyd. Naukowe Sophia.
11.Kożusznik, B. (2010). Kluczowa rola psychologii we wspieraniu i w stymulowaniu innowacyjności. Chowanna, 2 (35), 21–50.
12.Lipka, A. (2012). Ekonomia kreatywności – z pogranicza kreatologii i ekonomii. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 114, 9–28.
13.Nisbett, R.E. (2015). Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej? Sopot: Smak Słowa.
14.Pink, D. (2005). A Whole New Mind: Moving from the Information Age to the Conceptual Age. New York: Riverhead Books.
15.Stangroom, J. (2009. Co myślą naukowcy. Warszawa: PIW.
16.Unsworth, K.L., Clegg, Ch.W. (2010). Why do employees undertake creative action? Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83, 77–99.
17.World Economic Forum (2017). The Global Competiveness Report 2016–2017. K. Schwab (red.). Genewa. Pobrane z: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/ TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf (20.11.2017).