Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (51) 2018

Year of publication:2018

Optional files

miz_nr_1_(51)_2018_miz51_druk_v2-spis_tresci_i_red.pdf
spis treści i strona redakcyjna
Pobierz
# Title Page range Authors Actions
1.

Ewolucja modelu HR Business Partner


(HR Business Partner Model Evolution)
11 (9-19) Katarzyna Chudzińska More
2.

Kwalifikacje pracowników służby bhp a bezpieczeństwo warunków pracy w przedsiębiorstwach


(Effect of Qualifications of Employees of Occupational Safety and Health Departments on Safety in Enterprises)
9 (21-29) Anna Cierniak-Emerych More
3.

Wyzwania wieku informacyjnego. Ergonomiczny aspekt kształtowania i zarządzania systemem pracy zdalnej


(Challenges of Information Age Ergonomic Aspect of Shaping and Management of a Remote Work System)
9 (31-39) Aleksandra Dewicka, Michał Trziszka More
4.

Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej a wzmacnianie kompetencji zawodowych osób pracujących w polskim rolnictwie


(Common Agricultural Policy of European Union Instruments and Enhancing Occupational Skills of Persons Working in Agriculture)
9 (41-49) Michał Dudek More
5.

Postrzeganie norm i wartości etycznych na przykładzie zawodowych lobbystów


(Perception Ethical Norms and Values on the Example of Professional Lobbyists)
11 (51-61) Joanna Dzieńdziora, Małgorzata Smolarek More
6.

Produkcja żywności ekologicznej z perspektywy potencjału pracowników


(Organic Food Production from the Standpoint of Employee Potential)
10 (63-72) Małgorzata Gableta, Szymon Dziuba More
7.

Wpływ kapitału strukturalnego na zdolność powstawania miejsc pracy w korporacjach sektora nowych technologii


(The Impact of Structural Capital on the Ability to Create Jobs in Corporations in the New Technology Sector)
10 (73-82) Mirosław Geise More
8.

Tryby myślenia a aktywacja kreatywności i innowacyjności zasobów ludzkich


(Modes of Thinking in Creativity and Innovativeness Activation of Human Resources)
9 (83-91) Beata Jamka More
9.

Menedżerowie wobec problemów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw


(Managers Against the Problems of Corporate Social Responsibility)
10 (93-102) Urszula Janeczek, Andrzej Bajdak More
10.

Problem z partycypacją pracowniczą w Solaris Bus & Coach S.A. – studium przypadku


(The Problem of Employee Participation in Solaris Bus & Coach S.A. – Case Study)
9 (103-111) Sławomir Jankiewicz More
11.

Values shared by students in their private and professional lives

9 (113-121) Wojciech Jarecki More
12.

Zarządzanie karierą z perspektywy jednostki i organizacji


(Career Management from an Indyvidual’s and Organization’s Perspective)
8 (123-130) Agnieszka Jarosik-Michalak More
13.

Przekonania a działania pracodawców wobec pracowników w wieku 55+ − w opinii pracujących studentów


(Employers’ Beliefs and Actions Tailored for Workers Aged 55+)
11 (131-141) Urszula Jeruszka More
14.

Wyzwania w zarządzaniu pracownikami w środowisku wielokulturowym


(Challenges in Managing Employees in Multicultural Environment)
9 (143-151) Wioleta J. Karna, Agnieszka Knap-Stefaniuk More
15.

Wpływ marki pracodawcy na przywiązanie organizacyjne pracowników


(The Impact of Employer Branding on Employees’ Organizational Commitment)
9 (153-161) Paulina Karp-Zawlik More
16.

Realizacja celów zarządczych jako podstawa wynagrodzenia członka zarządu spółki komunalnej


(Accomplishment of Management Goals as the Basis for the Remuneration for the Members of the Municipal Company’s Board)
9 (163-171) Dariusz Klimek More
17.

Sytuacja osób wykluczonych społecznie na łódzkim rynku pracy – perspektywa zagrożonych problemem


(The Situation of Socially Excluded on the Labour Market of Łódź Voivodeship – The Perspective of Affected Groups)
9 (173-181) Justyna Kołodziejczyk More
18.

Rynek pracy nauczycieli w warunkach reformy edukacji


(The Teachers’ Work Market in Conditions of Education Reform)
13 (183-195) Agnieszka Kościelniak, Urszula Gierałtowska More
19.

Wybrane uwarunkowania i skutki postaw studentek uczelni ekonomicznych wobec pracy i rynku pracy


(Selected Determinants and Effects of the Attitudes of Female Students Toward Work and Labour Market)
10 (197-206) Elżbieta Kowalczyk More
20.

„Turkusowe podejście” do zarządzania konfliktami organizacyjnymi


(„Turquoise Approach” to Managing Organizational Conflicts)
8 (207-214) Andrzej Kozina, Agnieszka Pieczonka More
21.

Rozmowa derekrutacyjna – cele i przebieg


(Decruitment Conversation – Objectives and Course)
9 (215-223) Anna Krasnova More
22.

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych


(Human Capital in Enterprises of Health Care Entities)
9 (225-233) Natalia Krawczyk, Łukasz Grzybała More
23.

Rozpoznawalność, wizerunek i medialność przedstawicieli polskiego sportu – możliwe implikacje biznesowe


(Recognition, Image and Mediality of Polish Sport Representatives – Possible Business Implications)
11 (235-245) Gabriel Łasiński, Adam Pawlukiewicz More
24.

Identyfikacja utalentowanych pracowników w organizacjach – narzędzia i obszary problemowe


(Identification of Talented Employees in Organizations – Tools and Problem Areas)
11 (247-257) Grzegorz Łukasiewicz More
25.

Model kompetencji kierownika projektu według najnowszych wytycznych IPMA Project ExecellenceBaseline 4.0


(Model of Project Manager’s Competencies According to the Latest Guidelines IPMA Project Excellence Baseline 4.0)
10 (259-268) Katarzyna Marek-Kołodziej, Iwona Łapuńka, Dominika Jagoda-Sobalak3 More
26.

Rozwój kariery w systemie zarządzania talentami w polskich przedsiębiorstwach. Wstępne wyniki badań


(Career Development in the System of Talent Management on Polish Companies. Preliminary Research Results)
9 (269-277) Alicja Miś More
27.

Zaufanie jako kluczowa wartość organizacji publicznych w świetle badań żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego


(Trust as the Crucial Value of Public Organisations of the Research Professional Soldiers Polish Army)
10 (279-288) Lilla Młodzik More
28.

Poziom rozwoju autentyczności kadry kierowniczej Policji jako czynnik sprawności jej jednostek organizacyjnych


(Level of Development of Authenticity of Police Management as a Factor of Its Organizational Units Efficiency)
9 (289-297) Marian Mroziewski More
29.

Przyczyny i kierunki zmian w polityce społecznej i w pozycji pracownika na rynku pracy


(Causes and Directions of Changes in Social Policy and in the Position of the Employee on the Labour Market)
9 (299-307) Eugeniusz Niedzielski More
30.

Atrakcyjność systemów kafeteryjnych, work-life-balance i koncepcji „hygge” w opinii generacji Y – badania pilotażowe


(The Attractiveness of the Cafeteria Systems, Work-Life-Balance Systems and the Concept of “Hygge” Based on the Opinion of Generation Y – Pilot Study)
10 (309-318) Joanna Nieżurawska-Zając More
31.

Jak wycisnąć kapitał ludzki z człowieka


(How to Squeeze Human Capital Out of Human Beings)
9 (319-327) Agata Opolska-Bielańska More
32.

Społeczne uwarunkowania transferu wiedzy w organizacjach


(Social Determinants of Knowledge Transfer in Organizations)
9 (329-337) Anna Pietruszka-Ortyl More
33.

Kapitał społeczny rodziny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw rodzinnych nad ich odpowiednikami nierodzinnymi


(Family Social Capital as a Source of Competitive Advantage of Family Businesses Over Their Non-Family Counterparts)
10 (339-348) Wojciech Popczyk More
34.

Sezonowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstw w Polsce


(Seasonality Condition of Business Activities in Poland)
11 (349-359) Kamila Radlińska More
35.

Analiza czynników rozwoju kariery sportowej na przykładzie zawodników wysokiej klasy


(Analysis of Sport Career Development Factors on The Example of High-Class Competitors)
13 (361-373) Tomasz Seweryniak, Gabriel Łasiński, Dominika Łobocka More
36.

Pasywne i aktywne formy zwalczania bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej


(Passive and Active Forms of Combating Unemployment in Poland and the European Union)
11 (375-385) Maja Skiba, Sylwia Placzyńska More
37.

Kontrakty relacyjne na rynku usług medycznych


(Relational Contracts on the Medical Services Market)
10 (387-396) Aneta Stosik More
38.

Konwergencja czy dywergencja w obszarze kapitału ludzkiego?


(Convergence or Divergence in Human Capital Area)
12 (397-408) Gabriela Wronowska More
39.

Kulturowe uwarunkowania poziomu motywacji i zaangażowania pracowników


(Cultural Conditions for Motivation Level and Engagement of Employees)
11 (409-419) Anna Wziątek-Staśko More