Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-13
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (51) 2018
Przekonania a działania pracodawców wobec pracowników w wieku 55+ − w opinii pracujących studentów
(Employers’ Beliefs and Actions Tailored for Workers Aged 55+)

Authors: Urszula Jeruszka
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych
Keywords: age management employees 55+ competence professional activity
Data publikacji całości:2018
Page range:11 (131-141)
Klasyfikacja JEL: J24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article discusses the issue of compatibility between managers’ attitudes and actions addressed to workers aged 55+. The aim of presented research was verify whether advantages assigned to elder workers are convergent with the requirements for new employees. In case of such a convergence the additional aim was to verify whether actions are taken to encourage senior workers to prolong their working activity. The present research was conducted with 198 students workers. The results indicate a discrepancy between employers’ beliefs and actions targeted at elderly workers.
Download file

Article file

Bibliography

1.Golinowska, S. (red.) (2017). Promocja zdrowia dla osób starszych. Podręcznik dla promotorów zdrowia. Warszawa: Scholar.
2.Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2015 roku (2016). Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy.
3.Prognoza ludności na lata 2014–2050 (2014). Warszawa: GUS. Studia i Analizy Statystyczne.
4.Stankiewicz, K. (2015). Niezgodność przekonań i działań menedżerów wobec pracowników 55+. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 1 (35), 95–107.
5.Szmidt, C. (red.) (2012). Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+. Warszawa: Wyd. Akademii Leona Koźmińskiego.
6.Urbaniak, B. (2014a). Od redakcji. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5 (100), 9–12.
7.Urbaniak, B. (2014b). Słownik pojęć ZZL. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5 (100), 141–143.
8.Wojtaszczyk, K.(2016). Przynależność generacyjna jako determinanta postaw wobec pracy. Stereotypy a rzeczywistość. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 1 (39), 29–39.