Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-14
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (51) 2018
Wyzwania w zarządzaniu pracownikami w środowisku wielokulturowym
(Challenges in Managing Employees in Multicultural Environment)

Authors: Wioleta J. Karna
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Agnieszka Knap-Stefaniuk
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
Keywords: multiculturalism cultural diversity multicultural teams manager human resources management
Year of publication:2018
Page range:9 (143-151)
Klasyfikacja JEL: J24 M12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article addresses topics related to challenges in managing employees in a multicultural environment and related opportunities and threats. In managing multicultural teams are needed proper attitude and behavior of the manager to the representatives of different cultures, taking into account the daily work of cultural differences and to share knowledge and experiences. Building interactions between different cultures leads to a more efficient functioning of the company and efficient satisfaction of the needs of international clients. In the first part of the article attention was paid to the concept of multiculturalism and the features characterizing multicultural organization. The next section describes the types and levels of multiculturalism of the organization. Further chapter indicated the role of managers in the management of multicultural teams and identified the challenges related to this.
Download file

Article file

Bibliography

1.Gajek, K. (2013). Zmiany kultury organizacyjnej w perspektywie wielokulturowej. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 283, 113–120.
2.Glazer, N. (1997). We are all multiculturalists now. Cambridge, London: Harvard University Press.
3.Golka, M. (1997). Oblicza wielokulturowości. W: M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.), U progu wielokulturowości (s. 52–74). Warszawa: Oficyna Naukowa.
4.Heninborch-Buhaj, M. (2009). Współczesny menedżer HR w zarządzaniu przedsiębiorstwem wielokulturowym. W: M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim (s. 495–505). Kraków: Wolters Kluwer business.
5.Holvino, E. (2008). Developing multicultural organizations: A change model. Pobrane z: https://naaee.org/sites/default/files/mcodmodel.pdf. (24.11.2017).
6.Jabłońska, U. (2008). Nowe wyzwania – zespoły wielokulturowe. GFMP Management Focus, 14, 17–19. Pobrane z: https://rozwojosobisty.files.wordpress.com/2008/11/ zespoly-wielokuturowe.pdf (25.11.2017).
7.Jackson, B.W. (2014). Theory and practice of multicultural organization development. W: B.B. Jones, M. Brazzel (red.), The NTL handbook of organization development and change (s. 175–192). San Francisco: Wiley.
8.Janowska, Z. (2014). Rola kadry kierowniczej w adaptacji wielokulturowych zespołów pracowniczych. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 349.
9.Jankowska-Mihułowicz, M. (2011). Kształtowanie organizacji wielokulturowej – strategie behawioralne. Problemy Zarządzania, 9, 4 (34), 61 k–74. Pobrane z: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171354835 (25.11.2017).
10.Kaczmarek, B. (2016). Zarządzanie międzykulturowe – wybrane aspekty. Pobrane z: http:// dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/22680 (25.11.2017).
11.Kapela, M. (2012). Dialog międzykulturowy. Homines Hominibus, 1 (8), 33–42. Pobrane z: http://www.homines.wspia.pl/numer-1-2012 (25.11.2017).
12.Knap-Stefaniuk, A., Karna, W.J. (2017). Zarządzanie talentami jako wyzwanie w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Perspektywy Kultury. Czasopismo Naukowe Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie, 16 (1), 101–121.
13.Kostera, M., Śliwa, M. (2010). Zarządzanie w XXI wieku. Jakość. Twórczość. Kultura. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
14.Nogalski, B., Szpitter, A. (2012). Kultura organizacyjna w zarządzaniu organizacją wielokulturową. W: B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu (s. 225 235). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pobrane z: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/3.4.pdf. (25.11.2017).
15.Obear, K., Kerr, S. (2015). Creating inclusive organizations. W: S.K. Watt (red.), Designing transformative multicultural initiatives: Theoretical foundations, practical applications, and facilitator considerations. sterling (s. 136–152). Virginia: Stylus Publishing LLC.
16.Pabian, A. (2008). Zarządzanie personelem międzynarodowym. Wybrane uwarunkowania kulturowe. W: P. Wachowiak (red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw (s. 95–104). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
17.Paleczny, T. (2004). Typy tożsamości a procesy globalizacji. W: K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Seręga (red.), Władza, naród, tożsamość. Studia dedykowane Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi (s. 65–75). Kraków: Wyd. UJ.
18.Przytuła, S. (2011). Problemy wielokulturowości w korporacjach międzynarodowych. Problemy Zarządzania, 9, 4 (34), 26–42. Pobrane z: https://pz.wz.uw.edu.pl/sites/ default/files/artykuly/pz_4_2011-1_przytula.pdf (22.01.2018).
19.Raczek, A. (2016). Współczesne problem i wyzwania zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach międzynarodowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 22, 168–184. Pobrane z: http://www.zim.pcz.pl/znwz (22.01.2018).
20.Reynolds, A.L. (1997). Using the multicultural change intervention matrix (MCIM) as a multicultural counseling training model. W: D.B. Pope-Davis, H.L.K. Coleman (red.), Multicultural counseling competencies: Assessment, education and training, and supervision, multicultural aspects of counseling series 7 (s. 209–226). Thousand Oaks, USA: SAGE.
21.Rogers, L. (2017). Diversity from a multicultural organizational perspective. W: L. Rogers, S. im Lee, J. K. Harper, D. Fujimoto (red.), Readings on diversity issues: From hate speech to identity and privilege in Japan (s. 116–129). Japan: Living Within Diversity Press.
22.Rozkwitalska, M. (2007). Zarządzanie międzynarodowe. Warszawa: Difin.
23.Sadowski, A. (2016). Wielokulturowość jako czynnik zrównoważonego i inteligentnego rozwoju Polski. OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, 4 (82), 69–82.
24.Simpson, D. (2008). Zalety i wady zróżnicowania personelu w przedsiębiorstwach międzynarodowych. W: P. Wachowiak (red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw (s. 105–112). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
25.Stańczyk, S. (2008). Nurt kulturowy w zarządzaniu. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
26.Wachowiak, P. (red.) 2008. Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.