Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-22
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (51) 2018
Kapitał ludzki w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych
(Human Capital in Enterprises of Health Care Entities)

Authors: Natalia Krawczyk
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania

Łukasz Grzybała
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania
Keywords: human capital medical personnel management
Year of publication:2018
Page range:9 (225-233)
Klasyfikacja JEL: J24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of the paper is to identify problems with regard to human capital management which significantly affect the functioning and development of health care facilities. The paper describes important issues and difficulties related to medical personnel management in private health care entities that often result from financial limitations, staff shortages, as well as problems with acquiring qualified medical personnel. The final part briefly analyses employees in terms of age, types of contracts concluded and number of work places on the example of two enterprises of heath care entities in Poland.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bugdol, M., Bugaj, J., Stańczyk, I. (2012). Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia. Opole: Continuo.
2.Czerska, M., Szpitter, A. (red.) (2010). Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki. Warszawa: C.H. Beck.
3.Głowacka, M.D., Mojs, E. (red.) (2015). Profesjonalne zarządzanie kadrami w podmiotach leczniczych. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Krot, K., Lewicka, D. (2016). Zaufanie w organizacji innowacyjnej. Warszawa: C.H. Beck.
5.Król, H., Ludwiczyński, A. (red.) (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Lewicka, D. (2011). Kształtowanie etycznych zachowań pracowników poprzez sprawiedliwe i przejrzyste procedury personalne. Problemy Zarządzania, 9, 4 (34), 106–126.
7.Lewicka, D. (2013). Supporting innovation through HRM practices – Importance of motivation. International Journal of Innovation and Learning, 14 (2), 217–240.
8.Lewicka, D. (2014). The influence of organizational trust upon affective and calculative commitment. The Journal of American Academy of Business, Cambridge, 20 (1), 205–212.
9.Lewicka, D., Szeliga, M. (2016). Zaufanie wertykalne a zaangażowanie organizacyjne na przykładzie podmiotu leczniczego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, 205–224.
10.Liczba pielęgniarek i położnych wg przedziałów wiekowych na podstawie daty urodzenia (2017). Pobrane z: http://nipip.pl/liczba-pielegniarek-poloznych-wg-przedzialow- -wiekowych-podstawie-daty-urodzenia/ (10.10.2017).
11.Ustawa z 15.04.2011 o działalności leczniczej. Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654.
12.Wyszkowska, Z. (2013). Współczesne tendencje w zarządzaniu kadrami w zakładach opieki zdrowotnej. Współczesne Zarządzanie, 2, 90–99.
13.Zakrzewska-Bielawska, A. (red.) (2012). Podstawy zarządzania. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer business.
14.Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg wieku, płci i tytułu zawodowego (2017). Pobrane z: http://www.nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (10.10.2017).
15.Zgliczyński, W.S. (2016). Kadry medyczne w Polsce. Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, 6 (210).