Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-21
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (51) 2018
Rozmowa derekrutacyjna – cele i przebieg
(Decruitment Conversation – Objectives and Course)

Authors: Anna Krasnova
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
Keywords: decruitment exitinterview dismissal quittingthejob staffturnover
Year of publication:2018
Page range:9 (215-223)
Klasyfikacja JEL: J24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of the article is to present the reasons for holding decruitment conversations and their course. To accomplish this goal, own research was carried out using semi-structured written interviews. The results of the research have shown that a properly conducted decruitment conversation makes it easier to leave the employee and obtain information about the company from him. It also allows to avoid a drop in the self-esteem of a departing employee.
Download file

Article file

Bibliography

1.Gioia, J.L., Catalano, R.M. (2011). Meaningful exit interviews help one bank cut turnover and save. Wiley Periodicals, 36–43. Pobrane z: wileyonlinelibrary.com (12.05.2017).
2.Grote, D. (2017). Jak zwolnić pracownika? Praktyczne wskazówki. Pobrane z: https://www. hbrp.pl/b/jak-zwolnic-pracownika-praktyczne-wskazowki/8PftLrWa (14.04.2017).
3.Jak rozmawiać z odchodzącym pracownikiem? Pobrane z: http://www.hrnews.pl/ HRSupportArticle.aspx?id=53 (15.11.2017).
4.Johns, R., Gorrick, J., (2016). Exploring the behavioural options of the exit and voice in the exit interview process. International Journal of Employment Studies, 24 (1), 25–41.
5.Kogut, K. (2016). Restrukturyzacja i zarządzanie zmianą – kiedy jeszcze nie jest za późno? Outsourcing Magazin, 1 (35), 22–25.
6.Krzyszkowska, P. (2015). Zwolnienia pracowników jako nieuchronny proces zachodzący w działalności każdej organizacji. Zeszytu Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 82 (194), 101–110.
7.Kulik, C.T., Rae, B., Sardeshmukh, S.R., Perera, S. (2015), Can we still be friends? The role of exit conversation in faciliting post-exit relationships. Human Resource Management, 54 (6), 893–912.
8.Kusserow, R.P. (2016). Can exit interviews provide another channel for compliance communication? Journal of Health Care Compliance, May–June, 47–67.
9.Liwiński, J., Sztanderska, U. (2010). Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę. Warszawa: Wyd. UW.
10.Mackiewicz, A.J. (2010). Psychologia zwolnień. Jak właściwie prowadzić działania derekrutacyjne. Warszawa: Difin.
11.Pocztowski, A. (1998). Zarządzania zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Kraków: Antykwa.
12.Ragan, A. (2011). Derekrutacja, czyli zwalnianie z ludzką twarzą. Pobrane z: http://hrstandard.pl/2011/09/12/derekrutacja-czyli-zwalnianie-z-ludzka-twarza/ (10.12.2017).
13.Rapacka-Wojda, M. (2008). Rozmowa wyjściowa z pracownikiem odchodzącym z firmy. Pobrane z: https://www.portalkadrowy.pl/ustanie-zatrudnienia-i-outplacement/ rozmowa-wyjsciowa-z-pracownikiem-odchodzacym-z-firmy-11775.html (10.12.2017).
14.Sidor-Rządkowska, M. (2003). Trudna sztuka rozstań. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, 49–57.
15.Sidor-Rządkowska, M. (2010). Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy. Warszawa: Wolters Kluwer.
16.Słownik języka polskiego (2017). Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/sjp/rozmowa;2516765.html (15.12.2017).
17.Zwolnienie z pracy – jak poinformować o tym pracownika?. Pobrane z: hrpress.pl, pobrane z: http://hrpress.pl/artykuly/zwolnienie-pracy-poinformowac-o-tym-pracownika/ (17.11.2017)
18.Вы уволены!!! (You are fired!!!) (2017). Pobrane z: http://www.kazid.kz/article.html (15.12.2017).
19.Низола, Д.А., Тарасова, Л.В. (2017). Безболезненное увольнение сотрудников. Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс». Pobrane z: https://elibrary.ru (5.07.2017).