Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (51) 2018
Produkcja żywności ekologicznej z perspektywy potencjału pracowników
(Organic Food Production from the Standpoint of Employee Potential)

Authors: Małgorzata Gableta
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

Szymon Dziuba
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
Keywords: ecology food employee competencies
Year of publication:2018
Page range:10 (63-72)
Klasyfikacja JEL: J24 Q57 M50
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This paper attempts to analyse the problem of human potential in enterprises of organic food processing, which is characterized by a substantial individuality. The triangulation method revealed that this individuality is determined not only by customers with specific expectations (which require the use of systems that ensure production of safe food) but also by current EU and national legal regulations. Detailed empirical examinations concerning personality traits of employees allowed for the determination of desired changes in performing the personal function. A case study method was used, based on the structured and unstructured interview with managers in the enterprise studied.
Download file

Article file

Bibliography

1.Barłowska, J., Wolanciuk, A., Idec, J. (2017). Rolnictwo ekologiczne w Polsce na tle Unii Europejskiej i świata. Przegląd Hodowlany, 2, 1–4.
2.Domagalska, J., Buczkowska, M. (2015). Rolnictwo ekologiczne – szanse i perspektywy rozwoju. Problemy Higieny i Epidemiologii, 96 (2), 370–376.
3.Gertig, H. (2010). O bezpieczeństwie żywności ekologicznej. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLIII (3), 406–416.
4.IFOAM Report (2015). Into the future consolidated annual report of IFOAM – organics international. Pobrane z: https://www.ifoam.bio/sites/default/files/annual_report_2015_0.pdf.
5.IJHARS (2017). Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015–2016. Warszawa.
6.Kołożyn-Krajewska, D., Sikora, T. (2010). Zarządzanie bezpieczeństwem żywości. Teoria i praktyka. Warszawa: C.H. Beck.
7.Kopaliński, W. (1990). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
8.Lichtarski, J. (2015). Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu. Warszawa: PWE.
9.Mazur, M., Dziuba, S., Weiss, E. (2016). Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przemyśle spożywczym. Częstochowa: Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji.
10.Robles, M. (2012). Executive perceptions of the top 10 soft skills needed in today’s workplace. Business Communication Quarterly, 75 (4), 454–461.
11.Rozporządzenie Rady WE nr 834/2007 z 28.06.2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91. Dz.U. UE L 189 z 20.07.2007, z późn. zm.
12.Sajdakowska, M., Żakowska-Biemans, S., Gutkowska, K. (2015). Symptomy ekologizacji konsumpcji zachowaniach konsumentów na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego. Journal of Agriculture & Rural Development, 3 (37), 521–530.
13.Szarek, S., Nowogródzka, T. (2015). Regionalne zróżnicowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Journal of Agriculture & Rural Development, 1 (35), 125–135.
14.Ustawa z 25.08.2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz.U. 2017, poz. 149.
15.Ustawa z 25.06. 2009 o rolnictwie ekologicznym. Dz.U. 2017, poz. 1054.
16.Witek, L. (2014). Zachowania konsumentów na rynku produktów ekologicznych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Handel Wewnętrzny, 1 (354), 281–290.