Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-38
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (51) 2018
Konwergencja czy dywergencja w obszarze kapitału ludzkiego?
(Convergence or Divergence in Human Capital Area)

Authors: Gabriela Wronowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie , Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Keywords: convergence divergence human capital
Year of publication:2018
Page range:12 (397-408)
Klasyfikacja JEL: I25 J24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Human capital is an important factor determining development and economic growth. It also plays a key role in the process of creating new innovative solutions as well as diffusion of existing ones. The countries of the European Union vary in their level of socio-economic development, and a common policy initiated at the European level aims, among others, at reduction of existing differences between Members Staes. The aim of this study is to formulate the answer to the question whether there is a convergence of human capital in the EU-28 countries in the context of fulfilling the recommendations of the Europe 2020 strategy in the area of education. The hypothesis formulated for the purposes of this study was that in the EU-28 countries there is a sigma convergence of human capital in the area of education. The implementation of the work objective was based on statistical analysis, which covered the period from 2006 to 2016. Data used come from Eurostat databases.
Download file

Article file

Bibliography

1.Abramowitz, M. (1986). Catching up, forming ahead, and halling behind. Journal of Economic History, 46 (2), 385–406.
2.Adamczyk-Łojewska, G. (2011). Problemy konwergencji i dywergencji ekonomicznej na przykładzie krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. Ekonomista, 4 (16), 57–76.
3.Bal-Domańska, B. (2009). Ekonometryczna analiza sigma i beta konwergencji regionów Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 76. Ekonometria, 26.
4.Barro, R., Sala-i-Martin, X. (1992), Convergence. Journal of Political Economy, 100, 223–251.
5.Batóg, J.(2010). Konwergencja dochodowa w krajach Unii Europejskiej. Analiza ekonometryczna. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
6.Bruzda, J. (2008). Konwergencja gospodarcza w wybranych krajach OECD w świetle testów kointegracji nieliniowej. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia – Nauki Humanistyczno-Społeczne, 388.
7.Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Pobrane z: stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Wskazniki_ Europa2020.pdf (8.01.2018).
8.Eurostat (2017). Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (8.01.2018).
9.Gierczycka-Bednarek, A. (2010). Konwergencja czy dywergencja we współczesnej gospodarce światowej. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania. Pobrane z: http://mikro.univ. szczecin.pl/bp/pdf/76/2.pdf (4.01.2018).
10.Kawa, P. (2016). Pułapka średniego poziomu rozwoju w kontekście hipotezy konwergencji. W: A. Wojtyna (red.), Średni poziom rozwoju gospodarczego. Pułapka czy szansa? (s. 25–46). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Markowska-Przybyła, U. (2011). Integracja a konwergencja realna. Konwergencja regionalna w Polsce według klasycznych i alternatywnych metod badań. Ekonomia, 4 (16), 77–96.
12.Matkowski, Z., Próchniak, M. (2005). Zbieżność rozwoju gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w stosunku do Unii Europejskiej. Ekonomista, 3, 293–320.
13.MFW (2017). World Economic Outlook Database. Pobrane z: http://www.imf.org/external/ pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx? (8.01.2018).
14.Misiak, T. (2008). Zależność między inwestycjami i wydatkami rządowymi a wzrostem gospodarczym w krajach Unii Europejskiej. Wiadomości Statystyczne, 7, 56–77.
15.Misiak, T., Tokarski, T, Włodarczyk, R. (2011). Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy? Gospodarka Narodowa, 7–8, 47–68.
16.Romer, P. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, October, 1002–1037.
17.Romer, P. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98 (5), 51–102.
18.Sordyl, M. (2016). Wpływ instytucji rynku pracy na konkurencyjność gospodarek – szansa uniknięcia pułapki średniego poziomu rozwoju? W: A. Wojtyna (red.), Średni poziom rozwoju gospodarczego. Pułapka czy szansa? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Stokey, N.L. (2012). Catching up and falling behind. NBER Working Paper, 18654.
20.Wronowska, G. (2006). Czynniki kształtujące kapitał ludzki w krajach UE analiza porównawcza. W: D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego (s. 15–33). Szczecin: Wyd. Naukowe US.