Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (51) 2018
Kwalifikacje pracowników służby bhp a bezpieczeństwo warunków pracy w przedsiębiorstwach
(Effect of Qualifications of Employees of Occupational Safety and Health Departments on Safety in Enterprises)

Authors: Anna Cierniak-Emerych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
Keywords: working conditions employees of occupational safety and health departments qualifications
Year of publication:2018
Page range:9 (21-29)
Klasyfikacja JEL: J24 J81
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Ensuring safe working conditions remains to be one of the most important problems. Specific tasks in this area can, and should, be performed by employees of occupational safety and health departments with adequate qualifications. The aim of this study is to discuss legal requirements concerning qualifications of employees from occupational safety and health departments and relationships between these requirements and tasks performed by the employees. This provided the background to the definition, in the empirical part, of the study aim, which was to show the expectations of potential employees of occupational safety and health departments connected with opportunities for obtaining qualifications required by legal regulations. The focus was on opportunities to obtain qualifications necessary for being employed at the position of senior safety officer. The basis for the investigations was literature survey and empirical examinations conducted among the participants of a post-graduate course in occupational safety and health.
Download file

Article file

Bibliography

1.Cierniak-Emerych, A. (2005). Europejskie standardy praw człowieka i warunków pracy. Wrocław: Wyd. I-BiS.
2.Kodeks pracy (2017). Warszawa: C.H. Beck.
3.Koradecka, D. (red.) (2000). Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy. T. 8. Warszawa: CIOP.
4.Król, H., Ludwiczyński, A. (red.) (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Nowak, A. (2013). Behapowiec od 1 lipca 2013 r. Pobrane z: http://www.atest.com.pl/ teksty,aa1305_1 (2.01.2018).
6.Pocztowski, A. (1998). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Kraków: Antykwa.
7.Rączkowski, B. (2016). BHP w praktyce. Gdańsk: ODDK.
8.Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 1997, nr 109, poz. 704, z późn. zm.
9.Tomaszewska, E. (2014). BHP w zakładach pracy. Zagadnienia prawne i praktyczne. Warszawa: Difin.