Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2014
Przestrzeganie zasad moralnych w działalności politycznej powinnością sumienia
(ADHERENCE TO MORAL PRINCIPLES IN POLITICAL ACTIVITY AS A DUTY OF CONSCIENCE)

Authors: Marek Kluz
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Keywords: formation democracy the common good conscience morality political life
Year of publication:2014
Page range:16 (109-124)

Abstract

Life of a citizen is – at least from Christian point of view – a road that leads to God and on which at least two not excluding realities can be met: political and religious. The Christian should engage in the political life and at the same time follow the appropriate moral system. The entire political activity must be understood in moral terms because it is centered on human life and actions which might be good as well as bad. The politics cannot be practiced according to the rules of ideology of effectiveness and success, without taking universal values and moral laws into account. Following ethical principles within the policy guarantees the proper functioning of the state and the protection of individual rights. Realizing the potential risks in the field of politics, we have to talk about the need for moral formation for all fully participating in political life. This formation is necessary to infiltrate the world of politics with the spirit of service to the common good.
Download file

Article file

Bibliography

1.Albińska E., Dylematy polityki ochrony środowiska naturalnego, w: T. Adamczyk, J. Mazur (red.), Caritas in veritate zasadą polityki społecznej. Refl eksje na kanwie encykliki Benedykta XVI o integralnym rozwoju ludzkim, Lublin 2011.
2.Aronson E., Człowiek – istota społeczna, tłum. J. Radzicki, Warszawa 1987.
3.Benedykt XVI, Caritas in veritate, Tarnów 2009.
4.Benedykt XVI, Deus caritas est, Kraków 2005.
5.Benedykt XVI, Polityka a świadectwo o Chrystusie i praktykowanie miłości. Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Świeckich (Watykan – 21 maja 2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010) 7.
6.Derdziuk A., Świadectwo wartości w polityce, „Forum Teologiczne” 11 (2010).
7.Florczyk M., Teologiczne motywy zaangażowania świeckich w życie polityczne, w: E. Szczotok, A. Liskowacka (red.), Komisja Duszpasterstwa Episkopatu Polski, Ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000–01, Katowice 2000.
8.Gałkowski J., Królestwo Boże na ziemi, „Więź” 25 (1982) 8.
9.Homa T., Kulturotwórczy i polityczny wymiar działalności edukacyjnej, „Horyzonty Wychowania” 3 (2004).
10.Jan Paweł II, Centesimus annus, Wrocław 1991.
11.Jan Paweł II, Christifi deles laici, Poznań 1989.
12.Jan Paweł II, Demokracja i wartości. Przesłanie do uczestników VI Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych (Watykan – 23 lutego 2000), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 21 (2000) 6.
13.Jan Paweł II, Laborem exercens, Wrocław 1995.
14.Jan Paweł II, Na forum spokoju i sprawiedliwości. Orędzie do Organizacji Narodów Zjednoczonych (Nowy Jork – 2 październik 1979), w: M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski (red.), Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 2, Rzym–Lublin 1996.
15.Jan Paweł II, Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem. Orędzie na XXIII Światowy Dzień Pokoju (Watykan – 8 grudnia 1989), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 12 (1989) 10.
16.Jan Paweł II, Przemówienie Ojca Świętego do biskupów polskich z okazji wizyty „ad limina Apostolorum” (Watykan – 12 stycznia 1993), „Niedziela” 4 (1993).
17.Jan Paweł II, Redemptor hominis, Warszawa 1979.
18.Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, Wrocław 1987.
19.Jan Paweł II, Spotkanie z duchowieństwem (San Juan, Puerto Rico – 12 października 1984), w: J. Chrapek, J. Żakowski (red.), Wyzwania. Wypisy z lektury nauczania społecznego papieża Jana Pawła II, Kraków–Warszawa 1987.
20.Jan Paweł II, Wolność religijna warunkiem pokojowego współżycia. Orędzie na XXI Światowy Dzień Pokoju (Watykan – 8 grudnia 1988), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 9 (1988) 1.
21.Jarecki P., Polityka w świetle nauki społecznej Kościoła, „Collectanea Theologica” 60 (1990) 4.
22.Kawecki W., Dylematy moralne współczesnego człowieka, Warszawa 2003.
23.Kondziela J., Moralne podstawy demokratycznego ładu społecznego w świetle katolickiej nauki społecznej, „Ethos” 18–19 (1992) 5.
24.Koperek J., Koperek A., Polityka rynku pracy wobec problemu bezrobocia, w: T. Adamczyk, J. Mazur (red.), Caritas in veritate zasadą polityki społecznej. Refl eksje na kanwie encykliki Benedykta XVI o integralnym rozwoju ludzkim, Lublin 2011.
25.Krucina J., Społeczność – kontrakt czy uczestnictwo, „Colloquium Salutis” 25 (1993).
26.Majka J., Społeczne wymiary grzechu, „Colloquium Salutis” 10 (1978).
27.Nitecki P., Ewangelizacja i polityka, w: E. Szczotok, A. Liskowacka (red.), Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego, Ewangelizacja w tajemnicy i misji Kościoła. Program duszpasterski na rok 1994–1995, Katowice 1994.
28.Piwowarski W., Demokracja, „Ateneum Kapłańskie” 76 (1971) 63.
29.Piwowarski W., Państwo pomocnicze w katolickiej nauce społecznej, „Chrześcijanin w Świecie” 23 (1993) 2.
30.Ryczan K., Zaangażowanie katolików w życie społeczno-polityczne, w: A. Marcol (red.), Zaangażowanie chrześcijan w życiu społecznym, Opole 1994.
31.Salij J., Autonomia polityki i prawo moralne, „Znak” 49 (1997) 7.
32.Suchodolski B., Wychowanie mimo wszystko, Warszawa 1990.
33.Topfer K., Ekologia i polityka. Ochrona środowiska jako cel państwa, „Communio” 12 (1992) 6.
34.Vidal M., Etica civil y sociedad democratica, Bilbao 2001.
35.Weber W., Person Gesellschaft, München–Padeborn–Wien 1978.
36.Weigel G., Centesimus annus a przyszłość demokracji: powtórna lektura, tłum. M. Ritter, J. Merecki, w: Jan Paweł II, Centesimus annus. Tekst i komentarze, F. Kampka, C. Ritter (red.), Lublin 1998.
37.Wiemeyer J., Globalizacja gospodarki Wojciechowski J., O wspólne dobro, „Magazyn. Słowo – Dziennik Katolicki” 28 (1994).
38.Wróbel J., Prymat racji moralnych w życiu politycznym, „Roczniki Teologiczne” 38–39 (1991–1992) 3.
39.Wróbel P., Demokracja jako ustój władzy państwa w encyklikach Jana Pawła II, Wrocław 2010.
40.Zięba M., Wspólnota polityczna w świetle Centesimus annus, w: Jan Paweł II, Centesimus annus. Tekst i komentarze, F. Kampka, C. Ritter (red.), Lublin 1998.
41.Zwoliński A., Katolik i polityka, Kraków 1999.