Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-36
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 122 2016
Prawne i społeczne aspekty rozwoju e-commerce wspieranego przez usługi doręczeniowe – nowe inicjatywy UE na jednolitym rynku usług
(Legal and social aspects of e-commerce development services, supported by deliv-ery services – a new EU initiatives on the single services market)

Authors: Anna Stolarczyk
Instytut Łączności

Marek Sylwestrzak
Uniwersytet Warszawski
Keywords: Digital Agenda for Europe Digital Single Market consumer rights e-commerce postal delivery services
Year of publication:2016
Page range:12 (379-390)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents an overview of the new initiatives of the European Commission according to support the growth of e-commerce with regard to efficient use of the cross-border parcel delivery services in EU. There are highlighted changes in the legal environment, in particular regulations concerning distance contracts or services using the Internet in the context of an information obligation and the possibility of the return of goods purchased in this way.
Download file

Article file

Bibliography

1.Cellary W. (2009), Trzy wyzwania elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy: bizne-sowe, administracyjne, społeczne, w: GOW – wyzwanie dla Polski, red.
2.J. Kotowicz-Jawor, s. 23–47, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
3.Cellary W. (2012), Elektroniczny biznes – mariaż ekonomii i informatyki, w: Homo informaticus, czyli człowiek w zinformatyzowanym świecie, red. M. Sysło,
4.s. 147–163, Warszawa: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.
5.Chodak G., Latus Ł., Prałat E. (2010), Analiza współpracy sklepów internetowych z przedsiębiorstwami kurierskimi i Pocztą Polską – wyniki badań, „MPRA Paper” No. 34702.
6.Consumer Focus (2013), Consumer Focus response to the European Commission’s Green Paper consultation on an integrated parcel delivery market for the growth of e-commerce in the EU, http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/
7.2012/parcels-delivery/docs/contributions/individuals-and-others/consumer-focus_en.pdf.
8.Drab-Kurowska A. (2007), Proces liberalizacji rynku usług pocztowych w świetle regu-lacji Unii Europejskiej, „Informacja Pocztowa”, (5).
9.Komisja Europejska (2012), Akt o jednolitym rynku II. Razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/
10.?uri=CELEX:52012DC0573&from=PL.
11.Komisja Europejska (2012a), Europejski program na rzecz konsumentów – Zwiększa-nie zaufania i pobudzanie wzrostu gospodarczego, http://ec.europa.eu/
12.consumers/archive/strategy/docs/consumer_agenda_2012_pl.pdf.
13.Komisja Europejska (2012b), Zielona księga. Zintegrowany rynek usług dostawy pa-czek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego w UE, http://ec.europa.eu/
14.internal_market/consultations/docs/2012/parcel-delivery/121129_green-paper-parcel-delivery_pl.pdf
15.Kuźniar-Żyłka K. (2013), Badania naukowe a rozwój infrastruktury informacyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 145, 67–75.
16.Łapuńska I., Sawicki P. (2014), Determinanty rozwoju działalności przedsiębiorstwa w sferze e-biznes, [w:] Strategiczne modelowanie i animowanie rozwoju oraz technologii. Dobre praktyki, red. M. Szewczuk-Stępień, Ł. Dymek, s. 67-84, Opole: Instytut Trwałe-go Rozwoju.
17.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Departament Społeczeństwa In-formacyjnego (2010), Europejska Agenda Cyfrowa: program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej w latach 2010–2015. Wprowadzenie i główne dokumenty, wyd. II, http://ip.mac.gov.pl/download/56/11863/
18.EuropejskaAgendaCyfrowa-wprowadzenieidokumenty-wyd2-FINAL.pdf.
19.Nojszewski, D. (2004), Biznes elektroniczny – czyli jaki?, „E-mentor”, 1 (3), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/3/id/35.
20.Rucińska D. (2001), Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
21.Talar S., Kos-Łabędowicz J. (2015), Internet w działalności polskich przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 184, 134–152.
22.Think Paga Akademia Analiz i Mediów (2015), E-commerce: Jak sprostać wyzwaniom dynamicznego rozwoju i stać się dominującym graczem, http://paga.
23.org.pl/upload/source/Think_Paga/RAPORTY/RAPORT_eCommerce_Think_Paga_FINAL.pdf.
24.Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
25.Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014 poz. 827).