Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 122 2016

Year of publication:2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Selected aspects of the telecommunication market – examples of Poland and Denmark

6 (9-14) Agnieszka Budziewicz-Guźlecka More
2.

E-commerce w Polsce i w Danii – istniejący stan i jego ocena


(E-commerce in Poland and Denmark – the current state and its evaluation)
10 (23-32) Maciej Czaplewski More
3.

E-gospodarka a państwo – aspekt instytucjonalny w zarysie


(E-economy and the state – the institutional aspects)
8 (15-22) Katarzyna Chojnacka More
4.

Wpływ mediów społecznościowych na zarządzanie procesowe w organizacji


(Influence of social media on process management in an organization)
10 (33-42) Wojciech Grzelak More
5.

Pełna cyfryzacja sektora gospodarki i jej możliwe konsekwencje – przykład mediów


(Full digitalization of an economy sector and its possible consequences – media case)
16 (43-58) Bohdan Jung More
6.

Działania Unii Europejskiej przeciwdziałające cyfrowemu wykluczeniu na przy-kładzie wymagań odnośnie dostępności


(European union actions against digital exclusion. Case of web accessibility)
12 (59-70) Joanna Kos-Łabędowicz More
7.

Strategia wzrostu wartości rynkowej organizacji sieciowej


(Strategy of increasing market value of the network organization)
22 (71-92) Bernard F. Kubiak More
8.

Publiczne zasoby informacyjne w mediach społecznościowych


(Public information resources in social media)
10 (93-102) Joanna Papińska-Kacperek, Krystyna Polańska More
9.

Przejęcie tradycyjnych funkcji komunikacji interpersonalnej przez kanały elektroniczne


(Overtaking traditional functions of interpersonal communication by electronic channels)
10 (103-112) Przemysław Polak More
10.

Nierówności cyfrowe i podziały cyfrowe drugiego rzędu jako wyzwanie dla gospodarki opartej na wiedzy


(First and second level digital divide as a challenge for the information society and knowledge based economy)
10 (113-122) Malwina Popiołek More
11.

Mobilne zakupy w Polsce i w Holandii


(Mobile commerce in Poland and in The Netherlands)
10 (123-132) Ewa Prałat, Aleksandra Łyczkowska More
12.

Polskie społeczeństwo informacyjne – wyzwania ku innowacyjności


(The challenges to innovative polish information society)
10 (133-142) Jolanta Sala, Halina Tańska More
13.

Wybrane aspekty dotyczące wskaźników efektywności procesów w gospodarce elektronicznej


(Selected aspects concerning performance indicators of processes in the electronic economy)
10 (143-152) Cezary Stępniak More
14.

Zróżnicowane ceny usług doręczeniowych w UE jako bariera rozwoju transgranicznego e-commerce


(Diversification price delivery services in The European Union, as a barrier to the development of cross-border e-commerce)
12 (153-164) Anna Stolarczyk, Marek Sylwestrzak More
15.

Cena a wartość w gospodarce cyfrowej – wybrane problemy


(Price and value in digital economy – some problems)
12 (165-176) Aleksander Z. Wassilew More
16.

Wieloagentowy system wspomagania decyzji z zakresu e-finansów


(Multi-agent e-finance decision support system)
10 (177-186) Andrzej Bytniewski, Marcin Hernes More
17.

Znaczenie działań promocyjnych i marketingowych dla efektywnego funkcjonowania i rozwoju klastrów rolno-spożywczych


(Importance of marketing and promotional activities for efficient functioning and development agri-food cluster)
10 (187-196) Roman Chorób More
18.

Shaping competition policy in postal market – evaluation of using tools on the example of Poland and Denmark

8 (197-204) Anna Drab-Kurowska More
19.

Przeobrażenia sieci dystrybucji biletów miejskiego transportu zbiorowego w procesach wdrażania elektronicznych systemów poboru opłat


(Transformations in the ticket distribution network for public urban transport in the processes of electronic payment systems implementation)
12 (205-216) Grzegorz Dydkowski, Barbara Kos More
20.

Lokalizowanie zasobów wiedzy w otoczeniu dla potrzeb kreowania organizacji wirtualnej


(Locating the knowledge resources in an environment for the purpose of virtual organization creation)
10 (217-226) Damian Dziembek More
21.

Współczesne trendy społeczno-gospodarcze a kierunki rozwoju innowacji i zarządzania innowacjami


(Current socio-economic trends and directions of innovation development and management)
10 (227-236) Edyta Gwarda-Gruszczyńska More
22.

Eksploracja procesów biznesowych – trend w perspektywie rozwoju gospodarki


(Mining process – trend in the development of economy)
10 (237-246) Izabela Heppner More
23.

Przetwarzanie wiedzy nieustrukturalizowanej w obszarze e-bankingu


(An unstructured knowledge processing in e-banking)
12 (247-258) Marcin Hernes, Anna Chojnacka-Komorowska, Kamal Matouk More
24.

Priorytet wymagań w projektach Agile


(Priority of requirements in Agile)
10 (259-268) Grażyna Hołodnik-Janczura More
25.

Problemy w organizacji – techniki definiowania problemu


(Problems in the organization – techniques of defining the problem)
10 (269-278) Bogusław Kaczmarek More
26.

Internet rzeczy – innowacyjne narzędzie dla firm


(Internet of things – innovative tools for companies)
10 (279-288) Marcin Krysiński More
27.

Wprowadzenie wybranej aplikacji mobilnej na rynek międzynarodowy


(Introducing a chosen mobile applications into the international market)
10 (289-298) Krzysztof Kubiak, Aleksandra Sikorska More
28.

Wykorzystanie metody AHP w identyfikacji preferencji decydentów firm odno-śnie modeli biznesu – wnioski z badań


(Identification of company decision-makers’ preferences for the dimensions of busi-ness models with ahp method – empirical findings)
10 (299-308) Karol Kuczera More
29.

Systemy informatyczne a rozwiązywanie problemów funkcjonalnych przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych – wyniki badań


(Information systems in functional troubleshooting of enterprises transport-forwarding – research results)
10 (309-318) Ewa Kulińska More
30.

Zakupy online – wybrane aspekty związane z decyzjami klientów


(Online shopping – selected aspects connected with customers’ decisions)
10 (319-328) Anna Lemańska-Majdzik, Klaudia Smoląg More
31.

Rodzaje i systemy płatności elektronicznych


(Electronic payment types and systems)
10 (329-338) Zygmunt Mazur, Hanna Mazur, Teresa Mendyk-Krajewska More
32.

Usługi cloud computing dla małych i średnich przedsiębiorstw


(Cloud computing services for small and medium-sized enterprises)
10 (339-348) Teresa Mendyk-Krajewska, Zygmunt Mazur, Hanna Mazur More
33.

Analiza wpływu innowacyjnego narzędzia na wspomaganie działalności firm z branży FMCG na rynku polskim


(Analysis of impact of an innovative tool to support companies activities in the FMCG sector of the polish market)
10 (349-358) Przemysław Miller More
34.

Zaufanie w budowaniu kapitału społecznego profesjonalistów


(Trust in creating social capital of professionals)
10 (359-368) Anna Pietruszka-Ortyl More
35.

Metaheuristic algorithms for scheduling on parallel machines with variable set-up times

10 (369-378) Radosław Rudek, Agnieszka Wielgus More
36.

Prawne i społeczne aspekty rozwoju e-commerce wspieranego przez usługi doręczeniowe – nowe inicjatywy UE na jednolitym rynku usług


(Legal and social aspects of e-commerce development services, supported by deliv-ery services – a new EU initiatives on the single services market)
12 (379-390) Anna Stolarczyk, Marek Sylwestrzak More
37.

Ocena potencjału innowacyjnego organizacji pod kątem wdrożenia rozwiązań IT – założenia modelu


(Assessment of innovative potential of organisation in an implementation of it solu-tions – assumptions of the model)
10 (391-400) Jędrzej Wieczkorkowski, Magdalena Jurczyk-Bunkowska More
38.

Próba modelowania cen końcowych w aukcjach internetowych


(An attempt of modeling prices on online auctions)
9 (401-409) Łukasz Zakonnik More