Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 122 2016
Znaczenie działań promocyjnych i marketingowych dla efektywnego funkcjonowania i rozwoju klastrów rolno-spożywczych
(Importance of marketing and promotional activities for efficient functioning and development agri-food cluster)

Authors: Roman Chorób
Uniwersytet Rzeszowski
Keywords: promotion marketing integration innovation cluster agribusiness
Year of publication:2016
Page range:10 (187-196)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The main objective of this paper is to show the importance of promotional and marketing activities that determine the functioning of the innovative integration links in agribusiness. Conducted targeted determine not only their effective functioning, but also the dynamic expansion of cluster initiatives. It should be emphasized that a properly functioning cluster structures affect not only the competitiveness of the region, but also for local economic development, regional and international.
Download file

Article file

Bibliography

1.Chorób R. (2012a), Działania marketingowe w rozwoju innowacyjnych form powiązań integracyjnych w agrobiznesie, w: Marketing – aktualne problemy i kierunki ewolucji, red. M. Gębarowski, L. Witek, B. Zatwarnicka-Madura, Rzeszów: Oficyna Wydawni-cza Politechniki Rzeszowskiej.
2.Chorób R. (2012b), Strategie rozwojowe, marketingowe i promocyjne w innowacyj-nych formach powiązań integracyjnych w agrobiznesie na tle procesów globalizacji, w: Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia, red. B. Lubas, B. Piasny, Lublin: Wyd. KUL w Lublinie.
3.Dietl J. (1985), Marketing, Warszawa: PWE.
4.Dzierżanowski M., Rybacka M., Szultka S. (2011), Rola klastrów w budowaniu gospo-darki opartej na wiedzy, Gdańsk – Szczecin.
5.Gołębiewski J. (2011), Zmiany w otoczeniu jako czynnik kształtujący działania marke-tingowe przedsiębiorstw agrobiznesu, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 5 (54).
6.Gurgul E. (2003), Promocja jako element marketing-mix na przykładzie wybranej spół-dzielni mleczarskiej, w: Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego, red. M. Adamowicz, Warszawa: Wyd. SGGW.
7.Iwan B. (2003), Istota oraz specyfika marketingu w agrobiznesie w warunkach inte-gracji i globalizacji, w: Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-
8.-spożywczego, red. M. Adamowicz, Warszawa: Wyd. SGGW.
9.Marketing klastra i budowanie jego marki (2012), red. I. Boesso, M. Sole D’Orazio, A. Torresan, TACTICS.
10.Piwowar J. (1996), System integracji rolnictwa z przemysłem spożywczym w Polsce, Radom: Politechnika Radomska.
11.Współpraca i strategie marketingowe przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej (2011), red. B. Stępień, Zeszyty Naukowe nr 198, Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
12.Zrobek J. (2011), Marketing w klastrach logistycznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 251.