Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 122 2016
Polskie społeczeństwo informacyjne – wyzwania ku innowacyjności
(The challenges to innovative polish information society)

Authors: Jolanta Sala
Powiślańska Szkoła Wyższa

Halina Tańska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Keywords: information society innovation creative teamwork
Data publikacji całości:2016
Page range:10 (133-142)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article is a summary of own research conducted in 2003–2013. The aim of the study is to expose stimulating aspects of innovation and motivating aspects of creative project management in the context of pro-innovative methods and skills, and also specification of challenges to innovative Polish information society.
Download file

Article file

Bibliography

1.Castells M. (2008), Społeczeństwo sieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Castells M. (2013), Władza komunikacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Covey R.S. (2012), 7 nawyków skutecznego działania, Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”.
4.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008–2010, GUS US w Szczecinie, Warszawa 2011.
5.Kozarkiewicz A. (2015), Zarządzanie projektami kreatywnymi, PWE, „Marketing
6.i Rynek” 5/2015.
7.Nowak J.S. (2009), Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, w: Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, red. P. Sienkiewicz, J.S. Nowak, Kato-wice: PTI.
8.Sala J., Tańska H. (2009), Perspektywy rynku pracy społeczeństwa informacyjnego, w: Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, red. P. Sienkiewicz, J.S. Nowak, Katowice: PTI.
9.Sala J., Tańska H. (2014), Wybrane aspekty stymulowania innowacyjności społeczeń-stwa informacyjnego, w: J. Buko, Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, Szczecin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-go nr 809, Ekonomiczne Problemy Usług nr 113, t. II.
10.Sala J., Tańska H. (2015), Motywacyjne aspekty zarządzania projektami na rzecz roz-woju lokalnego i regionalnego, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 8 (787), sierpień.
11.Sienkiewicz P. (2009), Sześćdziesiąt lat cybernetyki i polskiej informatyki,
12.w: Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, red. P. Sienkiewicz, J.S. Nowak, Katowice: PTI.
13.Targowski A. (1971), Informatyka – klucz do dobrobytu, Warszawa: Państwowy Insty-tut Wydawniczy.
14.Toffler A. (1975), Szok przyszłości, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
15.Toffler A. (1997), Trzecia fala, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.