Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Currently: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2011 (24)
Model przywództwa pseudocharyzmatycznego w wyborach parlamentarnych 2007 roku
(Pseudo-charismatic model of leadership in the parliamentary elections 2007)

Authors: Marek Górka
Uniwersytet Technologiczny w Koszalinie
Keywords: Elections, leadership, politics
Year of publication:2011
Page range:26 (121-146)

Abstract

Reflections on policy theatricalize inevitably lead to the demarcation of the boundary between politics and acting. Contemporary problems facing observers of political life to answer the question: what is still acting, and what the real mission and action for the public good, according to a specific hierarchy of values and ideas? The development includes two party leaders: Donald Tusk and Jaroslaw Kaczynski. The rivalry between them is mainly dominated electoral competition in 2007, giving the first time in history such a strong factor in parliamentary elections personnel.

Bibliography

1.Boski P., O dwóch wymiarach lewicy – prawicy na scenie politycznej i wartościach politycznych polskich wyborów, w: J. Reykowski, (red.), Wartości i podstawy społeczne a przemiany systemowe. Szkice z psychologii politycznej, Warszawa 1993.
2.Chałubiński M., Czy to koniec „IV RP”? – przyczynek do socjologicznej analizy wyników wyborów parlamentarnych w roku 2007 i ich konsekwencji, w: D. Waniek (red.), Wybory 2007 i media – krajobraz po „IV RP”, Warszawa 2009.
3.Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005.
4.Deborda G., Społeczeństwo spektaklu oraz rozważania o społeczeństwie spektaklu, Warszawa 2006.
5.Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006.
6.Gardziel T., Gawroński S., Wybory 2007. Partie, programy, kampania wyborcza, Rzeszów 2008.
7.Godlewski T., Meandry politycznego samookreślenia społeczeństwa polskiego, w: J. Błuszkowski (red.), Dylematy polskiej transformacji, Warszawa 2007.
8.Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000.
9.Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.
10.Janik-Wiszniowska M., Promocja i reklama polityczna, w: A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.),Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław 2002.
11.Jeziński M.: Marketing polityczny a procesy akulturacyjne, Toruń 2004.
12.Kanabaj M., Ewolucja metod i narzędzi kampanii negatywnej w latach 2005–2007, „Athenaeum” 2008, vol. 19.
13.Karwat M., Sztuka manipulacji politycznej, Toruń 2001.
14.Knyżewski K., Partie i system partyjny w okresie transformacji ustrojowej, Warszawa 1998.
15.Majcher A., Dyskredytacja przeciwnika w kampaniach wyborczych na urząd Prezydenta RP w latach 1990–2005, „Problemy Społeczne i Ekonomiczne” 2006, vol. 3.
16.Nowak E., Riedel R., Agenda setting, priming, news framing. Analiza porównawcza telewizyjnych audycji informacyjnych TVN i TVP1 w okresie kampanii wyborczych w Polsce 2005 i 2007 r., „Zeszyty Prasoznawcze” 2008.
17.Raciborski J., Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989–1995, Warszawa 1997.
18.Wiatr J., Europa pokomunistyczna. Przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku, Warszawa 2006.
19.Woźniak A., Środki agresywnej dyskredytacji osobistej w prezydenckiej kampanii wyborczej 2000 roku, w: E. Pietrzyk-Zieniewicz (red.), Polska scena polityczna, kampanie wyborcze, „Studia Politologiczne” 2002, nr 6.