Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.40-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2017 (40)
Polityka oświatowa wobec migrantów – uczniowie z Ukrainy w polskiej szkole
(Educational policy towards migrants – childrens from Ukraine in Polish school)

Authors: Marek Syrnyk
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Keywords: immigrants Ukraine pupils
Year of publication:2017
Page range:20 (53-72)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The rise in the number of immigrants from Ukraine in Poland is clearly visible in years 2003–2014. The main part of it is economic immigration, caused by a worsening economic situation of Ukraine and political instability, including military conflict connected with Russian aggression. More and more numerous group, beyond adult citiziens, are children and pupils, who are obliged to continue their education in our country. For example, students from Ukraine (their number, universities where they study, majors of education) it seems that the analysis of the stay in Poland of pupils – citizens of Ukraine in Polish schools has not been carried yet. The aim of the article is to analize this issue. Legal, financial and territorial (divided into types of schools and educational institutions) issues as well as the numbers of students have been discussed. Also the issue of learning mother tongue by pupils has been discussed.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ankieta dla dyrektora szkoły: Анкета – діти/учні з України у школі (2016).
2.Ankieta dla dyrektora szkoły: Анкета – діти/учні з України у школі (2017).
3.Błeszyńska, K.M. (2010). Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych – perspektywa szkoły. Raport z badań. Warszawa: ORE.
4.Chmielewska, I., Dobroczek, G., Puzynkiewicz, J. (2017). Nowa fala migracji obywateli Ukrainy do Polski. Pobrane z: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/nowa-fala-migracji-obywateli-ukrainy-do--polski/ (3.10.2017).
5.Cudzoziemcy pracujący w Polsce – statystyki. Warszawa: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Pobrane z: https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki (3.10.2017).
6.Falkowska, E., Telusiewicz-Pacak, A. (red) (2013). Dzieci w Polsce. Dane, liczby, statystyki. Warszawa: Unicef.
7.Geral, O. (2016). Ukrainci u szkoli Vetterów. Ukrainci u Vetterów. Biuletyn uczniów ukraińskich na Lubelszczyźnie, 5–7, 9.
8.Informacja MEN z 15 grudnia 2016 (2016). Archiwum autora.
9.Informacja Ministra Edukacji Narodowej dla Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych VIII kadencji Sejmu RP na temat sytuacji i problemów edukacyjnych mniejszości ukraińskiej w Polsce (2016). Archiwum autora,
10.Informacja Urzędu Miasta Poznania z 20 grudnia 2016 roku (2016). Archiwum autora.
11.Informacja Urzędu Miasta Poznania z 31 stycznia 2017 roku (2017). Archiwum autora.
12.Informacja Urzędu Miasta Szczecin z 12 grudnia 2016 roku (2016). Archiwum autora.
13.Informacja Urzędu Miasta Katowice z 14 grudnia 2016 roku (2016). Archiwum autora.
14.Informacja Urzędu Miejskiego w Gdańsku z 12 grudnia 2016 roku (2016). Archiwum autora.
15.Łoza, P. (2016). Nowy rok szkolny w nowej szkole. Pobrane z: http://pl.naszwybir.pl/4326-2/ (3.10.2017).
16.Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów (2011). Wspólna agenda na rzecz integracji obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej, Bruksela.
17.Kulczycka, A. (2016). Uczniowie z Ukrainy ratują podkarpackie szkoły. Gazeta Wyborcza Rzeszów, 24 maja 2016.
18.Pobrane z: http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,34975,20125980,uczniowie-z-ukrainy-ratuja-podkarpackieszkoly.html (3.10.2017).
19.Pismo Kuratorium Oświaty w Katowicach z 5 grudnia 2016 roku (2016). Archiwum autora.
20.Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara do minister Anny Zalewskiej z 11 lutego 2016 roku (2016). Archiwum autora.
21.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Dz.U. 2016, poz. 1453.
22.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz
23.społeczności posługującej się językiem regionalnym. Dz.U. 2007, nr 214, poz. 1579.
24.Statystyki dotyczące migracji i populacji migrantów (2016). Eurostat Statistics Explained. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/pl (3.10.2017).
25.Syrnyk, M. (2016). Ukrainci obyrajut’ Wrocław ale ne ukrainstwo. Nasze Słowo, 51. Pobrane z: https://www.nasze-slowo.pl/komentar-ukrainci-obirajut-vroclav-a/ (3.10.2017).
26.Uchwała nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tarasa Szewczenki oraz Gimnazjum nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 w Białym Borze. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Dz.U. z 30.12.2013, poz. 1650.
27.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dz.U. 1991, nr 95, poz. 425.
28.W szkole nr 84 będzie klasa z j. ukraińskim – trwa rekrutacja (2016). Pobrane z: http://www.wroclaw.pl/w-szkole-podstawowej-nr-84-tworza-klase-z-jezykiem-ukrainskim-trwa-rekrutacja (13.06.2016).