Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2016.8-09
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / nr 8 2016
Służebność przesyłu
(Utility easement)

Authors: Marek Stawecki
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny US w Gorzowie Wielkopolskim Uniwersytet Szczeciński
Keywords: a limited property right. remuneration technical infrastructure equipment transferring company utility easement
Year of publication:2016
Page range:14 (123-136)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 1414

Abstract

Utility easement is a limited property right belonging to utility, whose subject is using the equipment for energy transfer, substances transfer, etc. In Polish legal system a limited property right is regulated in articles from 3051 to 3054 of the Civil Code. The term of utility easement was introduced do Polish legislation on 3rd August 2008 art 1 pt 2 of the Act from 30th May 2008 (Journal of Laws from 2008, No.116 it.731). According to this regulation a real estate is encumbered for the benefit of the entrepreneur who is going to build or who owns the equipment mentioned in art. 49 § 1. Also, this regulation allows the entrepreneur to use the encumbered real estate within a defined scope as well as to use the equipment for the intended purpose.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bieniek G., Rudnicki S., Nieruchomości. Problematyka prawna, LexisNexis, Warszawa 2007.
2.Bieniek G., Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna, LexisNexis,Warszawa 2009.
3.Bieniek G., W sprawie podmiotowych praw rzeczowych w nowym kodeksie cywilnym, „Rejent“ 2008, nr 2, s. 43.
4.Gabriel M., Status prawny urządzeń przesyłowych w świetle projektu zmiany Kodeksu cywilnego, „Nieruchomości” 2008, nr 4, s. 4.
5.Gniewek E., O ustanowieniu służebności przez użytkowników wieczystych, „Rejent” 2007, nr 2, s. 9.
6.Jędrejek G., Roszczenia związane z budową urządzeń przesyłowych na cudzym gruncie, M.P. 2009, nr 1, s. 26.
7.Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, C.H. Beck, Warszawa 2008.
8.Postanowienie SN z dnia 13 października 2011 r., V CSK 502/10, Lex nr 1096048.
9.Postanowienie SN z dnia 17 lutego 2011 r., IV CSK 303/10, Lex nr 785540. Postanowienie SN z dnia 6 lipca 2011 r., I CSK 714/10, Lex nr 897954.
10.Rakoczy B., Służebność przesyłu w praktyce, LexisNexis, Warszawa 2012.
11.Rudnicki S., Nabycie przez zasiedzenie, LexisNexis, Warszawa 2010.
12.Stępień-Sporek A., Status prawny urządzeń wskazanych w art. 49 KC, M.P. 2008, nr 14, s. 735–743 (ISSN 1230-6509).
13.Trzaskowski R., Z problematyki stosunków własnościowych na tle art. 49 kodeksu cywilnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2001, z. 3, s. 581.
14.Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2003 r., III CZP 79/02, OSNC 2003, nr 11, poz. 142.
15.Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2005 r., III CK 556/04, M.P. 2005, nr 13, s. 621.
16.Uchwała SN z dnia 13 stycznia 1995 r., III CZP 169/94, OSNC 1995, nr 4, poz. 64.
17.Uchwała SN z dnia 17 czerwca 2005 r., III CZP 29/05, OSNCP 2006, nr 4, poz. 64.
18.Uchwała SN z dnia 8 marca 2006 r., III CZP 105/05, OSNC 2006, nr 10, poz. 159.
19.Uchwała z dnia 21 stycznia 2011 r., III CZP 124/10, OSNC 2011, nr 9, poz. 99, www.sn.pl, Biul. SN 2011, nr 1, s. 8.
20.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 1059).
21.Ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 116, poz. 731).
22.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. DzU z 2006 r., nr 123, poz. 858 z późn. zm.).
23.Wyrok SN z dnia 12 maja 2000 r., V CKN 30/00, OSNCP 2001, nr 9, poz. 125.
24.Wyrok SN z dnia 23 czerwca 1993 r., I CRN 72/93, M.P. 1993, nr 4, poz. 15.
25.Wyrok SN z dnia 29 stycznia 2008 r., IV CSK 410/07, niepubl.
26.Wyrok TK z dnia 4 grudnia 1991 r., W 4/91, OTK 1991, nr 1, poz. 22.
27.Wyrok TK z dnia 7 listopada 2006 r., sygn.akt SK 42/05; 148/10/A/2006.