Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.90-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 6/2017 (90)
Finansowe instrumenty stymulowania aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw
(Financial instruments stimulate the activity of the research and development of enterprises)

Authors: Waldemar Szymański
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
Keywords: innovation research-development tax system functions of taxes tax breaks
Year of publication:2017
Page range:21 (103-123)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – the ability to search and use of factors of production and the creation of efficient structures for the management of organization are the competitive advantage of enterprises in the knowledge economy. One of the factors of innovation These activities is, which are the primary stage of research-development. Conducting research – therefore development is a key element in creating a knowledge-based economy. Taking into account the above correlation, indicate the legitimacy of public sector intervention in this regard. The aim of the article is to point out that the financial instruments are an effective tool for policy innovation policy, with Particular emphasis on the function of the stimulatory tax. Methodology – studying literature, comparative analysis of financial instruments in selected member states, the interpretation of legal provisions, a description of measures the effectiveness of the financial instruments of support. Findings – based measures of innovation economies Indicated the legitimacy of the use of financial instruments as a tool for public sector intervention in the private sector and concluded that the financial instruments to increase the tendency of companies to undertake the work research-development. Originality – not only was discussing state intervention in the economy shown to be appropriate, but also the stimulus function of income tax was specified as an effective instrument for supporting innovation because of the direct nature of income taxes.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamczyk, A. (2010). Propozycje zmian bodźców podatkowych wspierających działalność badawczo-rozwojową polskich przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa, 11–12, 41–60.
2.Business Enterprise R&D Expenditure (BERD) by Economic Activity 2008–2015.
3.Deloitte (2014). Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. Warszawa.
4.Kryskova, L. (2017). Bezzwrotne i zwrotne instrumenty pomocy publicznej Unii Europejskiej dla przedsiębiorców. Pobrane z: http://www.pte.pl/kongres (20.10.2017).
5.European Innovation Scoreboard 2008–2016.
6.Godin, B. (2004). Obsession for Competivness and Its Impact on Statistics: the Constraction of High Technology Indicators. Research Policy, 33, 1217–1229.
7.Hall, B., Lerner, J. (2009). The Financing of R&D and Innovation. National Bureau of Economic Research, 15325, 609–639.
8.Limański, A. (2011). Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 23, 135–147.
9.Lorek, P. (2015). Wskaźniki poziomu innowacyjności dla krajów Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 212, 91–97.
10.Meyer, A., Brooks, G., Goes, J. (1990). Environmental Jolts and Industry Revolution: Organizational Responses to Discontinuous Change. Strategic Management Journal, 11, 93–110.
11.OECD Science, Technology and Industry Outlook. 8.12.2016.
12.Pomykalski, A. (2001). Innowacje. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej.
13.Real decreto legislativo 4/2004 (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych), Hiszpania, BOE-A-2004-4456.
14.Romanowska, E. (2014). Ewolucja polityki innowacyjnej Unii Europejskiej. Strategia oraz instrumentarium wsparcia innowacyjności w kontekście integracji z UE. Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – Teoria i Praktyka, 2, 5–27.
15.Romer, P. (1994). The Origins of Endogenous Growth. Journal of Economic Perspectives, 8 (1), 3–22.
16.Szymańska, A. (2012). Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw. W: A. Stabryła, T. Markus (red.), Strategie rozwoju organizacji (s. 183–197). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.
17.Staśkiewicz, J. (2010). Pozycja innowacyjna wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 2000–2008. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 18, 159–176.
18.Subroto, R. (2004). Defining and Measuring Innovation Generation in IMP Databases. 20th IMP-conference, Copenhagen. Pobrane z: www.impgroup.org/uploads/papers/4579.pdf (29.11.2012).
19.Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. nr 80, poz. 350.
20.Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. nr 21, poz. 86.
21.Ustawa z 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2015, poz. 584.
22.Ustawa z 25.07.2005 o niektórych formach wspierania działalności. Dz.U. nr 179, poz. 1484.
23.Ustawa z 30.05.2008 o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Dz.U nr 116, poz. 730.
24.Ustawa z 25.09.2015 o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Dz.U. poz. 1767.
25.Ustawa z 4.11.2016 o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Dz.U. poz. 1933.
26.Warda, J., Measuring the Value of R&D Tax Provisions. A Primer on the B-index Model for Analysis and Comparisons. Prepared for The OMC Working Group on “Design and evaluation of fiscal measures to promote business research, development and innovation”, Brussels 28.06.2005.
27.Żebrowski, M., Waćkowski, K. (2011). Strategiczne zarządzanie innowacjami. Strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT. Warszawa: Difin.