Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2016.3-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 3/2016
Opieka nad pokoleniem rodziców w procesie migracji. Na podstawie badań polskich migrantek w Norwegii oraz pracowników socjalnych i księży w kraju
(Care for the Parents’ Generation in the Process of Migration in the Opinions of Polish Female Migrants in Norway and of Social Workers and Priests in Poland)

Authors: Zofia Kawczyńska-Butrym
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Elżbieta Czapka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Marek Butrym
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Keywords: care elderly people migrations deficit of care
Year of publication:2016
Page range:12 (21-32)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Demographic changes and migrations generate social problems that need effective methods to solve them on part of the family and social policies. One of challenges in the contemporary societies is the organization of care for elderly people. Undoubtedly, growing old societies and women’s migration influence the functioning of the care system in families to a big extent. In many countries the protective function is quite often performed by women, mothers and daughters. The article presents partial results of the research carried out on Polish female migrants in Norway and on social workers, experts in the care system, and on priests in Poland. An attempt has been taken to answer the question concerning the realisation of the care tasks by migrating daughters/sons towards their parents.
Download file

Article file

Bibliography

1.Allen, I., Parkins, E. (1995). The future of family care for older people. London: HMSO.
2.Bień, B. (red) (2006). Family Caregiving for the Elderly in Poland. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
3.CBOS (2012). Społeczna solidarność z osobami w starszym wieku. Warszawa.
4.Dutkiewicz, M., Racław, M. (2015). Cudzoziemcy w sektorze opieki. W: P. Sobiesiak-Penszko (red.), Niewidzialna siła robocza. Migranci w usługach nad osobami starszymi (s. 191–226). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
5.Isaksen, L.W., Devi, S.U., Hochschild, A.R. (2008). Global Care Crisis: A Problem of Capital, Care Chain, or Commons? American Behavior Scientist, 52 (3), 405–425.
6.Jacher, W. (1996). Przemiany więzi społecznej w rodzinie polskiej. W: B. Czech (red.), Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym. Katowice: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Ośrodek Terenowy przy Sądzie Wojewódzkim w Katowicach.
7.Kawczyńska-Butrym, Z. (2008a). Polskie emigrantki we Włoszech. W: D. Bryk, B. Rożnowski, M.S. Zięba (red.), Migracja zarobkowa do Włoch. Próba podejścia interdyscyplinarnego. Lublin: Oficyna Wydawnicza EL-Press.
8.Kawczyńska-Butrym, Z. (2008b). Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. Lublin: Wydawnictwo Makmed.
9.Krzyżowski, Ł., Mucha, J. (2012). Opieka społeczna w migranckich sieciach rodzinnych. Polscy migranci w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce. Kultura i Społeczeństwo, 1, 191–217.
10.Krzyżowski, Ł. (2013). Polscy migranci i ich starzejący się rodzice. Transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
11.Lutz, H. (2010). Gender in the migratory process. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36 (10), 1647–1663.
12.Mestheneos, E., Triantafillou, J. (2005). Supporting family carers of older people in Europe – empirical evidence, policy trends and future perspectives. EUROFAMCARE Report. Pobrano z: http://www.uke.de/extern/eurofamcare/documents/nabares/peubare_a4.pdf.
13.Parreñas, R.S. (2005). Children of global migration. Transnational families and gendered woes. Stanford: Stanford University Press.
14.Ribbe, M.W. (1993). Care for elderly: the role of the nursing home in Dutch Health care system. International Psychogeriatrics, 5, 213–222.
15.Roszak, K. (2015). Wzory wsparcia w rodzinach trzypokoleniowych a status materialny. Niepublikowana rozprawa doktorska. Uniwersytet Łódzki.
16.Slany, K. (red.) (2008). Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
17.Sobisiak-Penszko, P. (red.) (2015). Niewidzialna siła robocza. Migranci w usługach opiekuńczych nad osobami starszymi. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
18.Szatur-Jaworska, B. (2000). Ludzie starzy i starość w polityce społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
19.Szczygielska, I. (2013). Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
20.Wilding, R., Baldassar, L. (2009). Transnational family-work balance: Experiences of Australian migrants caring for ageing parents and young children across distance and borders. Journal of Family Studies, 15 (2), 177–187.
21.Żurek, A. (2002). Relacje łączące rodzinę z familią w świetle teorii wymiany. Życie rodzinne. Uwarunkowania makro i mikrostrukturalne. Roczniki Socjologii Rodziny, XIV.