Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Currently: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.37-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 874 SI nr 37
E-komunikacja – analiza efektywności cyfryzacji urzędów i społeczeństwa
(E-communication – analysis of digital efficiency of public offices and society)

Authors: Tomasz Jeruzalski
Uniwersytet Warszawski

Marek Pęczkowski
Uniwersytet Warszawski
Keywords: Electronic Inbox electronic documents electronic communication cluster analysis gmina offices powiat offices
Year of publication:2015
Page range:13 (41-53)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the analysis of digitization of public offices and society in perspective of effective electronic communication. In addition to the indicators from government strategic documents, article presents research for public offices. The analysis (consists of comparative analysis and cluster analysis) covers more than half of all government offices in Poland.
Download file

Article file

Bibliography

1.Badanie „E-administracja w oczach internautów” (2012), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
2.Program operacyjny Polska cyfrowa na lata 2014–2020 (2014), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
3.Program zintegrowanej informatyzacji państwa (2014), Załącznik do uchwały nr 1/2014 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r., Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
4.Rozporządzenie (2012) Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatyczny
5.Szymanek V., Pieniek M. red. (2014), Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2014, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
6.Ustawa (2014) z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, DzU z 2014 r., poz. 183.
7.Wdrożenie rozporządzenia eIDAS w Polsce – ekspertyza (2014), Ministerstwo Gospodarki, Szczecin.
8.Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r. (2013), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.