Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.15-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 3/2016 (15)
Umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
(Construction work contract in public procurements)

Authors: Marek Potyraj
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: construction work contract public procurement security for due performance of the contract warranty for object’s defects
Data publikacji całości:2016
Page range:28 (59-86)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 1382

Abstract

The subject of deliberations undertaken in the following paper is the obligation relationship between the investor (ordering party) and the executor which arises from concluding the construction work contract by those parties after performing proceedings for granting public procurement. The issues of concluding the contract, the subject of the contract, rights and obligations of the parties have been discussed in this work. Security for due performance of the contract has been described as also guarantee of work quality and warranty for object’s defects. Furthermore, the issue of contractual penalties has been taken into consideration for non-performance and undue performance of construction work contract; as also the issues of contract renouncement.
Download file

Article file

Bibliography

1.J. Tokarski (red.) Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1980
2.D. Sypniewski, Nadzór nad procesem budowlanym, Warszawa 2011,
3.I. Weiss, R. Jurga, Inwestycje budowlane, Warszawa 2005,
4.K. Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012,
5.M. Stahl, w: Materialne prawo administracyjne pojęcia, instytucje, zasady, red. M. Stahl, wyd. 2, Warszawa 2005
6.S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003,.
7.H. Nowicki, w: Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego, red. W. Szwajdler, Warszawa 2013,
8.Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, wyd. 2, Warszawa 2003
9.P. Kwaśniak, Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, wyd. 3, Warszawa 2011
10.Z. Niewiadomski, Nowe prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2003
11.K. Małysa-Sulińska, w: Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2012
12.K. Jaroszyński, w: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy-omówienia-komentarze, red. G. Buczek, M. Tetera-Jankowska, Warszawa 2003
13.K. Jaroszyński, Z. Niewiadomski, A. Szmyt, Ł. Złakowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2004
14.B. Majchrzak, Procedura zgłoszenia robót budowlanych, Warszawa 2008
15.Z. Leoński (w:) Z. Leoński, M. Szewczyk, Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Bydgoszcz–Poznań 2002
16.R. Dziwiński, P. Ziemski, Prawo budowlane. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC 2005
17.T. B. Babiel, Nadzór budowlany. Kompetencje organów administracji. Wzory. Akty prawne, Warszawa 2001,
18.R. Godlewski, w: red. H. Kisilowska, R. Godlewski, M. Łaczmańska, W. Nosek, D. Sypniewski, A. Woźniak, C. Woźniak, Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz, Warszawa 2010.