Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 49/2 2017
Stan równowagi zewnętrznej w latach 2007–2015 jako czynnik różnicujący kraje członkowskie Unii Europejskiej
(The External Balance In The Years 2007–2015 As The Distinctive Factor Of EU Countries)

Authors: Marek Maciejewski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Keywords: current account balance external balance external debt financial openness net international investment position external equilibrium
Year of publication:2017
Page range:14 (127-140)
Klasyfikacja JEL: F32 F34 F36
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this article is to identify the level of EU countries diversification in terms of external balance. This is done by analyzing financial openness, net international investment position, current account balance, level of external debt, stability of funding sources and reserve assets. Hierarchical agglomerative clustering and k-means clustering was used. As a result, homogeneous groups of countries were identified and the sources of their isolation were identified.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bąk, I., Szczecińska, B. (2013). Zastosowanie zmiennej syntetycznej z medianą do oceny kondycji finansowej wybranych spółek akcyjnych. Folia Pomeranae Universitatis
2.Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 71, 17–26.
3.Bilewicz, E., Nakonieczna-Kisiel, H. (2016). Napływ kapitału zagranicznego a równowaga zewnętrzna Polski. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3 (81), 15–24.
4.COM (2013). Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank and the European Economic and Social Committee. Alert Mechanism Report 2014. Brussels: European Commission.
5.Czarny, E., Śledziewska, K. (2013). Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995–2011. Warszawa: NBP, Instytut
6.Ekonomiczny.
7.Dorosz, A. (2013). Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski i wynikające z niej zagrożenia dla rozwoju gospodarczego. International Journal of Management and Economics, 37, 190–213.
8.IMF (2017a). Balance of Payments and International Investment Position Statistics. Pobrano z: http://data.imf.org (styczeń, 2017).
9.IMF (2017b). International Financial Statistics. Pobrano z: http://data.imf.org (styczeń, 2017).
10.Janicka, M. (2014). Ocena stabilności zewnętrznej Polski w latach 2000–2012. International Business and Global Economy, 33, 675–686.
11.Janicka, M. (2016). Ocena stabilności zewnętrznej Polski w latach 2000–2014. International Business and Global Economy, 35 (1), 357–369.
12.Knap, R., Nakonieczna-Kisiel, H. (2012). W kwestii nierównowagi zewnętrznej Polski. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 45, 119–130.
13.Landau, S.A.S. (2002). The Intertemporal Approach to the Current Account: Evidence for Chile. Pobrano z: http://www2.udec.cl/enech2002/paper13.pdf. (styczeń, 2017).
14.Lane, P.R., Milesi-Ferretti, G.A. (2003). International Financial Integration. IMF Staff Papers, 50, 82–113.
15.Młodkowski, P. (2008). Integracja monetarna i zarządzanie rezerwami walutowymi. Gospodarka Narodowa, 9, 73–95.
16.Najlepszy, E., Sobański, K. (2010). Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się. Warszawa: PWE.
17.Obstfeld, M., Rogoff, K. (1994). The Intertemporal Approach to the Current Account. NBER Working Paper Series No. 4893. Pobrano z: http://www.nber.org/papers/w4893.pdf (styczeń, 2017).
18.Sobański, K. (2009). Uwarunkowania stabilności deficytu obrotów bieżących w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Pobrano z: http://www.wbc.poznan.pl/Content/161603/S4145SobanskiKonrad.pdf (styczeń, 2017).
19.The European Parliament and the Council (2011). Regulation (EU) no 1176/2011 of the European Parliament and of the Council on the prevention and correction of macroeconomic imbalances. Official Journal of the European Union, L 306/25, 23.11.2011.
20.Wawrzyniak, D. (2015). Infrastruktura społeczno-techniczna w krajach Unii Europejskiej – analiza taksonomiczna. Ekonomia Międzynarodowa, 11, 145–156.
21.Wyciślak, S. (2012). Efekt zarażania w mechanizmie rozprzestrzeniania się kryzysu. Ekonomista, 2, 243–252.
22.Zeliaś, A. (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.