Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 49/2 2017

Year of publication:2017
# Title Page range Authors Actions
1.

Wpływ umowy o wolnym handlu Unia Europejska–Ukraina na polski import rolno-spożywczy z Ukrainy


(The impact of the Free Trade Agreement between the EU and Ukraine on Poland’s agri-food imports from Ukraine)
14 (9-22) Łukasz Ambroziak More
2.

Wpływ cen eksportowych na wartość i dynamikę handlu międzynarodowego w latach 2008–2015


(Impact Of Export Prices On Value And Dynamics Of International Trade in 2008–2015)
12 (23-34) Tomasz Białowąs More
3.

Kierunki polskiego eksportu mięsa i produktów mięsnych


(Directions Of Polish Exports Of Meat And Meat Products)
14 (35-48) Małgorzata Bułkowska More
4.

Cenowe i dochodowe terms of trade jako mierniki korzyści z handlu zagranicznego we współczesnym handlu międzynarodowym (na przykładzie wybranych krajów Ameryki Łacińskiej)


(Commodity and income terms of trade as a measure of benefits in contemporary international trade (based on the example of Latin American Countries))
12 (49-60) Jerzy Dudziński More
5.

Analiza zmian podobieństwa struktur handlu zagranicznego nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004–2015 – w kierunku dalszej konwergencji na jednolitym rynku


(Changes In The Foreign Trade Structure Of The New Member States (EU -10) Between 2004–2015 – An Ongoing Convergence On The Single European Market)
14 (61-74) Wojciech Polan More
6.

Przyczyny spowolnienia światowego handlu


(Causes Of Global Trade Slowdown)
14 (75-88) Monika Wojtas More
7.

W kierunku nowego modelu handlu międzynarodowego – koncepcja Fair Trade 3.0


(Towards A New Model Of International Trade – The Concept Of Fair Trade 3.0)
16 (89-104) Wojciech Zysk More
8.

Porozumienie Transpacyficzne (TPP) bez Stanów Zjednoczonych


(The Trans-Pacific Partnership (TPP ) Without The United States)
11 (105-115) Krystyna Żołądkiewicz More
9.

Realizacja semestrów europejskich w Polsce: efekty dla koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej


(Implementation Of European Semesters In Poland: Effects On Coordination Of Economic Policy In The EU)
10 (117-126) Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska More
10.

Stan równowagi zewnętrznej w latach 2007–2015 jako czynnik różnicujący kraje członkowskie Unii Europejskiej


(The External Balance In The Years 2007–2015 As The Distinctive Factor Of EU Countries)
14 (127-140) Marek Maciejewski More
11.

Nowe relacje brytyjsko-unijne w świetle Brexitu. Skutki dla Polski


(Probable Britain’s New Relationship With The European Union After Brexit. Perspectives Of Poland)
12 (141-152) Małgorzata Makuch More
12.

Czynniki determinujące pozycję konkurencyjną gospodarki – Polska na tle państw Grupy Wyszehradzkiej w okresie poakcesyjnym


(Factors Determining The Competitive Position Of Economy – Poland Against The Visegrad Group Countries In The Post-Access ion Period)
14 (153-166) Edward Molendowski More
13.

Rola usług w gospodarce po wejściu Polski do Unii Europejskiej


(Service Role in Economy after Poland’s EU Accession)
14 (167-180) Halina Nakonieczna-Kisiel More
14.

Unia Europejska na międzynarodowym rynku usług


(The European Union On The International Market)
12 (181-192) Katarzyna Nowacka-Bandosz More
15.

Znaczenie europejskiej legitymacji zawodowej dla integracji rynków usług państw Unii Europejskiej


(The Importance of the European Profess ional Card for Integration of EU Services Markets)
11 (193-203) Alina Szypulewska-Porczyńska More
16.

Równowaga zewnętrzna Polski po światowym kryzysie finansowym


(Poland’s external balance after global financial crisis)
14 (205-218) Ewa Bilewicz More
17.

Cykl koniunkturalny a zmiany na rynku finansowym – ratingi kredytowe


(Business Cycle And Changes On The Financial Market – Credit Ratings)
14 (219-232) Patrycja Chodnicka-Jaworska More
18.

Pozycja Niemiec w wielobiegunowym świecie gospodarki i finansów


(Germany’s place in the multipolar world of economy and finance)
14 (233-246) Stanisław Flejterski, Lilianna Jodkowska More
19.

Foreign Direct Investment in Poland and Vietnam: A Compare Analyses

15 (247-261) Małgorzata Guzowska, Phung Thanh Quang More
20.

Postrzeganie przez kadrę kierowniczą znaczenia umiędzynarodowienia i jego związków z wynikami finansowymi i gospodarką opartą na wiedzy


(Correlations Between Internationalization Of Companies And Management Staff’s Skills Related To Achievement Of A Competitive Advantage At International Markets Vs. Financial Results And Knowledge-Based Economy)
18 (263-280) Joanna Kubicka, Teresa Kupczyk More
21.

Kierunki rozwoju światowego transportu morskiego na początku XXI wieku – wybrane aspekty


(Development tendencies of the international seaborne trade at the beginning of the 21st century)
16 (281-296) Elżbieta Bombińska More
22.

Struktura nakładów na B+R a innowacyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów


(GERD and Innovation – Analysis Based on the Example of Selected Countries)
20 (297-316) Marcin Gryczka More
23.

Modele rozwoju gospodarczego a poziom rozwoju społecznego i zamożności w małych państwach wyspiarskich na świecie


(The Models Of Economic Development And The Level Of Human And Economic Development In Small Island Developing States)
17 (317-333) Michał Jasiński More
24.

Kraje najsłabiej rozwinięte w światowej gospodarce rybnej


(The least developed countries in world fisheries)
15 (335-349) Renata Knap More
25.

Tendencje w międzynarodowych migracjach ludności


(Trends in international migration)
12 (351-362) Joanna Staśkiewicz More
26.

Kierunki poakcesyjnej emigracji polskich wynalazców


(The Directions Of Post-Accession Emigration Of Polish Inventors)
13 (363-375) Małgorzata Wachowska More
27.

Polski eksport produktów sektora kultury i przemysłów kreatywnych


(Polish export of the cultural and creative industries)
17 (377-393) Monika Znojek More