Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-13
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 49/2 2017
Rola usług w gospodarce po wejściu Polski do Unii Europejskiej
(Service Role in Economy after Poland’s EU Accession)

Authors: Halina Nakonieczna-Kisiel
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: Poland servicization traditional service sections modern service sections
Year of publication:2017
Page range:14 (167-180)
Klasyfikacja JEL: E01 E25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The goal of this paper is identification of “third sector” meaning in Polish economy after EU accession. Research results show that this sector role in gross value added creation and total investment has decreased, whereas it has increased in new worksite creation and current account deficit reduction. Decreasing service role in mentioned economic structures was caused mainly by dominant share of traditional, low productive and employing less qualified workers service sections. Then growing importance of services in external balance improvement resulted from service-included transaction enlargement and the influence of EU service market integrating instruments.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dudziński, J., Narękiewicz, J. (2016). Chiny a deindustrializacja krajów rozwijających się (na przykładzie Ameryki Łacińskiej). Studia i Prace WNEiZ US, 37 (1).
2.Chilimoniuk-Przeździecka, E., Kuźnar, A. (2016). Znaczenie usług w globalnych łańcuchach wartości. Gospodarka Narodowa, 5.
3.Kłosiewicz-Górecka, U. (2016). Nakłady inwestycyjne podmiotów z kapitałem zagranicznym w sektorze usług w Polsce w latach 2010–2014. W: Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014–2015. Warszawa: IBR, KiK.
4.Kuczewska, L. (2007). Sektor usług w strukturze polskiej gospodarki w latach 2000–2005. W: Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej. Warszawa: IBR, KiK.
5.Nakonieczna-Kisiel, H., Bilewicz, E. (2016). Nowa metodologia sporządzania bilansu płatniczego. Studia i Prace WNEiZ US, 44 (1).
6.Reindustrializacja Europy: gospodarka oparta na usługach była błędem. Pobrano z: http://forsal.pl (17.01. 2015).
7.Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2001–2016). Warszawa: GUS.
8.Sawicki, J. (2016).Zmiany stabilności, bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto w 2015 roku. W: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2015 roku. Warszawa: IBR, KiK.
9.Słomińska, B. (2008). Układ podmiotowy sektora usług oraz udział sekcji usługowych w krajowym rynku pracy. W: Usługi w Polsce 2000–2007. Warszawa: IBR, KiK.
10.Strategia Europa 2020. Pobrano z: http://ec.europa.eu//PDF/1 (17.01.2017).
11.Szypulewska-Porczyńska, A. (2012). Znaczenie zasady wzajemnego uznawania dla integracji usług w Unii Europejskiej. Gospodarka Narodowa, 5–6.
12.Szypulewska-Porczyńska, A. (2013). Budowa rynku wewnętrznego usług w Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
13.Usługi w Polsce 2002–2007 (2008). Warszawa: IBR, KiK.
14.Wróbel, A. (2014). Rola sektora usług w rozwoju społeczno-gospodarczym i kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37. Pobrano z: https:/www/ur.edu.pl (17.01.2017).
15.Zielińska-Głębocka, A. (2012). Współczesna gospodarka światowa. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.