Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2015.11-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 3/2015 (11)
Proces inwestycyjno-budowlany w ujęciu administracyjnoprawnym
(INVESTMENT-BUILDING PROCESS ACCORDING ADMINISTRATIVE)

Authors: Marek Potyraj
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: construction works investment and construction process investment-building process
Year of publication:2015
Page range:30 (125-155)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 1310

Abstract

The investment and construction activity is generally governed by administrative provisions, as within the construction process administrative and legal procedures are of utmost importance. Provisions of multiple normative acts are applicable to issues related to construction investments. They include both issues, the subject of which is the investment-related field, and such which are applicable not only to investments in construction. The building law states the necessity of exertion of specific conduct within the construction process. This paper presents human limitations investment activities given in a set of legal acts regulating investment and construction activity which can be undertaken at certain stages of the construction process. Implementation of construction projects is possible only in the area of a specific purpose. According to this, first issue described related to the intended use of land for investment. Next, the issues related to consent to undertake works has been discussed, as well as the use of the works, the changes in the works and its demolition.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego, red. W. Szwajdler, Warszawa 2013.
2.Babiel T.B., Nadzór budowlany. Kompetencje organów administracji. Wzory. Akty prawne, Warszawa 2001.
3.Dziwiński R., Ziemski P., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2005.
4.Kwaśniak P., Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, wyd. 3, Warszawa 2011.
5.Leoński Z., Szewczyk M., Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Bydgoszcz–Poznań 2002.
6.Majchrzak B., Procedura zgłoszenia robót budowlanych, Warszawa 2008.
7.Małysa-Sulińska K., Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012.
8.Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz, red. H. Kisilowska,
9.Warszawa 2010.
10.Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo
11.rzeczowe, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2012.
12.Słownik wyrazów obcych PWN, red. J. Tokarski, Warszawa 1980.
13.Sypniewski D., Nadzór nad procesem budowlanym, Warszawa 2011.
14.Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.
15.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2004.
16.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy – omówienia – komentarze, red. G. Buczek, M. Tetera-Jankowska, Warszawa 2003.
17.Weiss I., Jurga R., Inwestycje budowlane, Warszawa 2005.
18.Materialne prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady, red. M. Stahl, wyd. 2, Warszawa 2005.
19.Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, wyd. 2, Warszawa 2003.
20.Niewiadomski Z., Nowe prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2003.
21.Wyrok SN z 22.02.2002 r., sygn. akt III RN 203/2000, OSNP 2001, nr 20, poz. 606.
22.Wyrok NSA z 17.05.1999 r., sygn. akt IV SA 747/97, LEX, nr 47285.
23.Wyrok NSA-OZ w Krakowie z 10.10.2000 r., sygn. akt II SA/Kr 1010/00, ONSA 2001, nr 4.
24.Wyrok NSA z 17.11.2005 r., sygn. akt II OSK 197/05, Lex nr 196647.
25.Wyrok NSA z 7.12.2005 r., sygn. akt II OSK 285/05, Lex nr 190995.
26.Wyrok NSA z 13.09.2006 r., sygn. akt II OSK 1064/05, Lex nr 320885.
27.Wyrok NSA z 26.01.2007 r., sygn. akt II OSK 239/06, LexPolonica nr 2118120.
28.Wyrok NSA z 17.04.2007 r., sygn. akt II OSK 646/06, LexPolonica nr 2118199.
29.Wyrok NSA z 12.05.2011 r., sygn. akt II OSK 355/11, CBOSA.
30.Wyrok NSA z 19.01.2012 r., sygn. akt II OSK 2373/11, CBOSA.
31.Wyrok WSA w Warszawie z 29.06.2005 r., sygn. akt VII SA/Wa 476/05, Lex nr 179074.
32.Wyrok WSA w Krakowie z 29.08.2008 r., sygn. akt II SA/Kr 547/08, Lex 518844.
33.Wyrok WSA w Krakowie z 21.12.2010 r., sygn. akt II SA/Kr 1171/10, Lex nr 753446.