Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 127 2017
Źródła finansowania „zielonych inwestycji" mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim
(Sources of financing "green investments" micro, small and medium-sized enterprises in the lublskie province)

Authors: Małgorzata Frańczuk
Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania

Karolina Gałązka
Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania
Keywords: renewable energy investments sources of financing the SME sector
Year of publication:2017
Page range:10 (121-130)
Klasyfikacja JEL: G32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

"Green investments" are understood as investments in renewable energy, the effect of which is to protect the environment. They are becoming increasingly popular in Poland. It is related to the objectives that the European Union has set for 2020 in areas such as environmental protection and comprehensively promoted the ecological way of life. On financial market there are more and more instruments through which it is possible to finance "green investments". The aim of the article is to assess the method of financing investment in renewable energy based on the results of surveys conducted among small and medium-sized enterprises from the lubelskie province in 2014-2016.The results of the survey indicate, that entrepreneurs have difficulty making decisions about investments in renewable energy source, and to a large extent the level of investment plans depends on available sources of financing.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bank Ochrony Środowiska S.A. Pobrane z: https://www.bosbank.pl/mikroprzedsiebiorstwa/kre-dyty-l/kredyty/preferencyjne-kredyty-z-doplatami-wfosigw (13 .03 .2017).
2.Energy and Climate Package -Elements of the Final Compromise Agreed by the European Coun¬cil. The European Council, 17215/08, 12 Dec 2008.
3.Grzywacz, J. (2006). Podstawy bankowości. System bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing. Warszawa: Difin.
4.GUS (2015). Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w latach 2009-2013. Warszawa. http://gramwzielone.pl/trendy/18333/unijne-dofinansowanie-na-oze-z-regionalnych-programow--operacyjnych (14.03.2017).
5.Lachman, P. (2013). Metodyka obliczania OZE z pomp ciepła zgodnie z najnowszymi wytycznymi UE. W: Odnawialne źródła energii. Pobrane z: http://instalreporter.pl/ogolna/metodyka-ob-liczenia-oze-z-pomp-ciepla-zgodnie-z-najnowszymi-wytycznymi-ue/ (21.11.2016).
6.Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r.
7.Regulamin konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17, Oś priorytetowa 4, Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
8.Rutkowski, A. (2003). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE.
9.Skowronek-Mielczarek, A. (2005). Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. War¬szawa: C.H. Beck.
10.Suska-Szczerbicka, M. (2011). Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w strategii zrównowa¬żonego rozwoju. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
11.Ustawa z 29.08.1997 - Prawo bankowe. Dz.U. 2015, poz. 128.