Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 127 2017

Year of publication:2017

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Reliability Trends in Retail Foreign Exchange Brokers Market

7 (7-13) Bartkus Ceslovas More
2.

Wykorzystanie bilansowej wyceny na potrzeby oszukańczej sprawozdawczości finansowej


(Using balance sheet valuation for fraudulent financial reporting)
11 (15-25) Małgorzata Białas More
3.

Wpływ jednolitego pliku kontrolnego na system rachunkowości przedsiębiorstw


(The impact of standard audit file-tax on the company's accounting system)
10 (27-36) Bronisław Bryl More
4.

Odroczony podatek dochodowy w umowach leasingowych


(Deferred income tax on lease agreements)
13 (37-49) Renata Burchart More
5.

Charakterystyka atrakcyjności inwestycyjnej Europy w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych


(Characteristics of investment attractiveness of Europe in the light of foreign direct investment)
12 (51-62) Magdalena Byczkowska, Anna Majzel, Andrzej Kuciński More
6.

Powiązania między konsolidacją sprawozdań finansowych i budżetowaniem


(Link between consolidation of financial statements and budgeting)
12 (63-74) Halina Chłodnicka More
7.

Wykorzystanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych w Polsce w procesie fundraisingu


(The use of the financial statements of non-governmental organizations in Poland in the process of fund raising)
9 (75-83) Hanna Czaja-Cieszyńska More
8.

Relacja podatków i dopłat bezpośrednich w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w latach 2004-2013 według danych FADN


(The ratio of taxes and direct payments to individual agricultural farms in Poland 2004-2013 on the basis of fadn (farm accountancy data network))
12 (85-96) Wawrzyniec Czubak, Paweł Krysztofiak, Norbert Szalaty More
9.

Struktura kosztów rodzajowych przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt w porównaniu do przedsiębiorstw przemysłu spożywczego


(Structure of generic costs in enterprises producing animal feed to food industry enterprises)
11 (97-107) Dorota Czerwińska-Kayzer More
10.

Problematyka pomiaru efektywności zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym w rachunkowości instrumentów pochodnych w świetle wprowadzenia MSSF 9


(The measurement of hedge effectiveness of market risk in derivatives accounting)
12 (109-120) Patryk Dunal, Małgorzata Kozik More
11.

Źródła finansowania „zielonych inwestycji" mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim


(Sources of financing "green investments" micro, small and medium-sized enterprises in the lublskie province)
10 (121-130) Małgorzata Frańczuk, Karolina Gałązka More
12.

Buy-back akcji własnych w celu ich umorzenia


(Buy-back shares for the purpose of their redemption)
11 (131-141) Andrzej Kuciński, Magdalena Byczkowska More
13.

Stawka podatku dochodowego jako instrument wspierania małych przedsiębiorstw


(The use of corporate income tax rate as an instrument to support small enterprises)
10 (143-152) Anna Leszczyłowska More
14.

Rachunek odpowiedzialności w grupach kapitałowych


(Responsibility accounting in corporate groups)
10 (153-162) Grzegorz Lew More
15.

Szczupła rachunkowość zarządcza - zalecany standard czy dedykowane rozwiązanie?


(Lean management accounting- a recommended standard ora dedicated solution?)
9 (163-171) Monika Łada, Ewelina Grandys-Więckowska More
16.

Triangulacja w badaniach rachunkowości zarządczej


(Triangulation in management accounting research)
13 (173-185) Bożena Nadolna More
17.

Bezpieczeństwo usług bankowości internetowej i terminalowej w opinii klientów banków spółdzielczych


(Security internet and terminal banking services in the opinion of cooperative banks customers)
11 (187-197) Anna Nowacka, Mariola Szewczyk-Jarocka More
18.

Dylematy oceny efektywności ekonomicznej i ryzyka biznesowego mikroprzedsiębiorstwa


(Dillemmas of assesing the economic efficiency and business risk of microenterprise)
11 (199-209) Artur Paździor, Maria Paździor More
19.

Analiza porównywalności transakcji w dokumentacji cen transferowych a możliwości jej przeprowadzenia przez przedsiębiorcę


(Comparibility analysis of the transactions in transfer pricing documentation in context of possibility of its making by the enterpreneurs)
8 (211-218) Michał Piechocki More
20.

Podatek dochodowy z działalności rolniczej w Polsce. Istota, problemy, propozycje


(Title of article income tax in agricultural activities in Poland. Core, problems, proposals.)
9 (219-227) Krzysztof Prymon, Wioletta Turowska More
21.

Wybrane zagadnienia identyfikacji, wyceny i kalkulacji kosztów produkcji biopaliw trzeciej generacji


(The selected issues of identification, valuation and calculation of production costs of third generation biofuels)
14 (229-242) Marzena Rydzewska-Włodarczyk, Emilia Drozłowska, Marcin Sobieraj More
22.

Specyficzne uwarunkowania sprawozdawczości finansowej stowarzyszeń


(Specific conditions of financial reporting of associations)
12 (243-254) Marzena Rydzewska-Włodarczyk More
23.

Preparation of Accounting Specialists in Paneveżys University of Applied Sciences

9 (255-263) Ana Sarnuilova, Alma Skujiene More
24.

Przesłanki uwzględnienia podatku dochodowego od zysków inflacyjnych w rachunku kosztów przedsiębiorstwa


(Income tax on inflationary profits as an essential element of a company's full cost accounting)
8 (265-272) Robert Sobków More
25.

Młode pokolenie kobiet na rynku usług bankowych


(Young female generation on banking services market)
12 (273-284) Mirosław Sołtysiak, Magdalena Suraj More
26.

Postrzeganie zjawiska wykluczenia finansowego przez młode pokolenie Polaków


(Perception of phenomenon of financial exclusion by young generation of Poles)
13 (285-297) Mirosław Sołtysiak More
27.

Stosowanie cen wewnętrznych w rozliczaniu wydziałów działalności pomocniczej przedsiębiorstw


(The use of internal pricing in accounting of auxiliary activity department)
10 (299-308) Małgorzata Stawicka More
28.

Bioróżnorodność w sprawozdaniu finansowym na przykładzie uprawy łubinu żółtego


(Biodiversity in the financial statements for the cultivation of yellow lupine)
11 (309-319) Magdalena Śmiglak-Krajewska, Małgorzata Węgrzyńska More
29.

Ujęcie informacji o kapitale intelektualnym w sprawozdaniach przedsiębiorstw sektora informatycznego


(Information about intellectual capital in the reports of it sector enterprises)
11 (321-331) Małgorzata Trocka More
30.

Przestrzeganie zasad etycznych w rachunkowości. Samoocena pracowników działów finansowo-księgowych


(Compliance with ethical principles in accounting. self-assessment of employees finance and accounting departments)
12 (333-344) Grażyna Voss More
31.

Problematyka zastosowania poszczególnych strategii płynności finansowej w MSP


(Problems relating to the use of particular financial strategies about liquidity of small and medium enterprises)
13 (345-357) Agnieszka Wlazły More
32.

Kluczowe parametry efektywności samorządowych jednostek budżetowych (na przykładzie pedagogicznej biblioteki wojewódzkiej) - studium przypadku


(Essential parameters of the effectiveness of local government budgetary units (for example, pedagogical the provincial library) -a case study)
12 (359-370) Anna Zienkiewicz More
33.

Nowy algorytm podziału dotacji dla uczelni. Szanse i zagrożenia dla publicznych uczelni zawodowych


(A new algorithm for distributing funds among public higher education institutions. opportunities and threats to state schools of higher vocational education)
12 (371-382) Artur Zimny More
34.

Wpływ grup zakupowych na efektywność zarządzania wybranymi elementami aktywów i pasywów przedsiębiorstw handlowych


(The impact of group purchasing organizations on the efficiency of managing selected assets and liabilities in trading companies)
10 (383-392) Grzegorz Zimon More